Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 1    January 2007


Effects of surfactant on properties of MIM feedstock LI Yi-min(李益民), LIU Xiang-quan(刘相权), LUO Feng-hua(罗丰华), YUE Jian-ling(岳建岭) 1
Electrodeposition of Ni-SiC nanocomposite film NIU Zhao-xia(牛朝霞), CAO Fa-he(曹发和), WANG Wei(王玮), ZHANG Zhao(张昭), ZHANG Jian-qing(张鉴清),, CAO Chu-nan(曹楚南), 9
Formation and mechanical properties of bulk Cu-Ti-Zr-Ni
metallic glasses with high glass forming ability
YANG Ying-jun(杨英俊),, KANG Fu-wei(康福伟), XING Da-wei(邢大伟),SUN Jian-fei(孙剑飞), SHEN Qing-ke(沈庆克), SHEN Jun(沈军) 16
Mechanical wet-milling and subsequent consolidation
of ultra-fine Al2O3-(ZrO2+3%Y2O3) bioceramics by using
high-frequency induction heat sintering
Khalil Abdelrazek KHALIL, Sug Won KIM 21
Reaction diffusion in continuous SiC fiber reinforced Ti matrix composite LÜ, Xiang-hong(吕祥鸿), YANG Yan-qing(杨延清), HUANG Bin(黄斌), LUO Xian(罗贤), LIU Yu-cheng(刘玉成) 27
Plasma cladding of Stellite 6 powder on Ni76Cr19AlTi exhausting valve ZHU Yuan-zhi(朱远志),, YIN Zhi-min(尹志民), TENG Hao(滕浩) 35
Effect of temperature on mechanical behavior of AZ31 magnesium alloy TAN Cheng-wen(谭成文),, XU Shan-na(胥珊娜), WANG Lu(王鲁), CHEN Zhi-yong(陈志永),, WANG Fu-chi(王富耻), CAI Hong-nian(才鸿年), 41
Preparation of semi-solid billet of magnesium alloy and its thixoforming JIANG Ju-fu(姜巨福), LUO Shou-jing(罗守靖) 46
Deformation behavior of SiC particle reinforced Al
matrix composites based on EMA model
CHENG Nan-pu(程南璞),, ZENG Su-min(曾苏民),,, YU Wen-bin(于文斌),, LIU Zhi-yi(刘志义), CHEN Zhi-qian(陈志谦) 51
Effects of minor yttrium addition on hot deformability
of lamellar Ti-45Al-5Nb alloy
CHEN Yu-yong(陈玉勇), LI Bao-hui(李宝辉), KONG Fan-tao(孔凡涛) 58
Microscopic phase-field simulation coupled with elastic
strain energy for precipitation process of Ni-Cr-Al
alloys with low Al content
LU Yan-li(卢艳丽), CHEN Zheng(陈铮), LI Yong-sheng(李永胜), WANG Yong-xin(王永欣) 64
Effects of Ti addition on microstructures of melt-spun CuCr ribbons WANG You-hong(王宥宏),, SONG Xiao-ping(宋晓平), SUN Zhan-bo(孙占波), ZHOU Xuan(周轩), GUO Juan(郭娟) 72
Thermodynamic optimization of Mg-Nd system MENG Fan-gui(孟凡桂), LIU Hua-shan(刘华山), LIU Li-bin(刘立斌), JIN Zhan-peng(金展鹏) 77
Alumina nanostructures prepared by two-step anodization process ZHOU Jian-hua(周建华), HE Jian-ping(何建平), ZHAO Gui-wang(赵桂网),ZHANG Chuan-xiang(张传香), ZHAO Ji-shuang(赵继爽), HU Huo-ping(胡火平) 82
Effect of high density electropulsing treatment on formability
of TC4 titanium alloy sheet
SONG Hui(宋辉), WANG Zhong-jin(王忠金), GAO Tie-jun(高铁军) 87
Sound insulation property of Al-Si closed-cell aluminum
foam bare board material
YU Hai-jun(尉海军), YAO Guang-chun(姚广春), WANG Xiao-lin(王晓林), LI Bing(李兵), YIN Yao(尹銚), LIU Ke(刘克) 93
Worn surface characteristics of Cu-based powder
metallurgy bake materials for aircraft
YAO Ping-ping(姚萍屏), SHENG Hong-chao(盛洪超), XIONG Xiang(熊翔), HUANG Bai-yun(黄伯云) 99
Deformation mechanism at impact test of
Al-11% Si alloy processed by equal-channel
angular pressing with rotary die
MA Ai-bin(马爱斌), Y. NISHIDA, JIANG Jing-hua(江静华), N. SAITO, I. SHIGEMATSU, A. WATAZU 104
Influence of Y3+ doping on structure and electrochemical
performance of layered Li1.05V3O8
LIU Li-ying(刘丽英),, TIAN Yan-wen(田彦文), ZHAI Yu-chun(翟玉春), XU Cha-qing(徐茶清) 110
Effect of different incidence angles on bonding
performance in cold spraying
LI Gang(李刚), WANG Xiao-fang(王晓放), LI Wen-ya(李文亚) 116
Effects of different tempers on precipitation
hardening of 6000 series aluminium alloys
LIU Hong(刘宏), ZHAO Gang(赵刚), LIU Chun-ming(刘春明), ZUO Liang(左良) 122
Processing parameters for Cu nanopowders prepared by
anodic arc plasma
WEI Zhi-qiang(魏智强),, XIA Tian-dong(夏天东), MA Jun(马军),FENG Wang-jun(冯旺军), DAI Jian-feng(戴剑锋),WANG Qing(王青), YAN Peng-xun(闫鹏勋) 128
Microdistortion behavior of Al alloy reinforced
by SiCp
LI Duo-sheng(李多生),, ZUO Dun-wen(左敦稳),ZHOU Xian-liang(周贤良), HUA Xiao-zhen(华小珍), CHEN Rong-fa(陈荣发), ZHAO Li-gang(赵礼刚) 133
Effects of milling and crystallization conditions on
microstructure of Nd2Fe14B/α-Fe
WANG Ying(王迎), WANG Er-de(王尔德) 138
Effects of electric field on recrystallization
texture evolution in cold-rolled high-purity
aluminum sheet during annealing
WU Yan(吴艳), ZHAO Xiang(赵骧), HE Chang-shu(何长树),ZHAO Zhi-peng(赵志朋), ZUO Liang(左良), C. Esling 143
Fabrication of transparent YAG ceramics by traditional
solid-state-reaction method
LI Chang-qing(李长青), ZUO Hong-bo(左洪波), ZHANG Ming-fu(张明福), HAN Jie-cai(韩杰才), MENG Song-he(孟松鹤) 148
Electrodeposition of dixanthogen(TETD) on pyrite surface LI Wei-zhong(黎维中), QIN Wen-qing(覃文庆), SUN Wei(孙伟), QIU Quan-zhou(邱冠周) 154
Wetting agent investigation for controlling dust of lead-zinc ores WU Chao(吴超), PENG Xiao-lan(彭小兰), WU Guo-min(吴国珉) 159
A new strain Acidithiobacillus albertensis BY-05
for bioleaching of metal sulfides ores
XIA Jin-lan(夏金兰), PENG An-an(彭安安), HE Huan(何环), YANG Yu(杨宇), LIU Xue-duan(刘学端), QIU Guan-zhou(邱冠周) 168
Effect of surfactants on preparation of nanometer TiO2 by pyrohydrolysis CHAI Li-yuan(柴立元), YU Yan-fen(于延芬),, ZHANG Gang(张刚), PENG Bing(彭兵), WEI Shun-wen(韦顺文) 176
Electrical conductivity of Na3AlF6-AlF3-Al2O3-CaF2-LiF(NaCl)
system electrolyte
KAN Hong-min(阚洪敏), WANG Zhao-wen(王兆文), BAN Yun-gang(班允刚), SHI Zhong-ning(石忠宁), QIU Zhu-xian(邱竹贤) 181
Kinetic study on pressure leaching of high iron sphalerite concentrate XIE Ke-qiang(谢克强), YANG Xian-wan(杨显万), WANG Ji-kun(王吉坤),YAN Jiang-feng(阎江峰), SHEN Qing-feng(沈庆峰) 187
Characteristics of graphite felt electrode electrochemically
oxidized for vanadium redox battery
application
LI Xiao-gang(李晓刚), HUANG Ke-long(黄可龙), LIU Su-qin(刘素琴), TAN Ning(谭宁), CHEN Li-quan(陈立泉), 195
Effect of surface modification of metal hydride electrode
on performance of MH/Ni batteries
YANG Kai(杨凯), WU Feng(吴锋), CHEN Shi(陈实), ZHANG Cun-zhong(张存中) 200
Mechanism of mechanical activation for sulfide ores HU Hui-ping(胡慧萍),, CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HE Yue-hui(贺跃辉), HUANG Bai-yun(黄伯云) 205
Electrocatalytic oxidation of methanol
on carbon-nanotubes/graphite electrode modified with platinum
and molybdenum oxide nanoparticles
GAN Yong-ping(甘永平), HUANG Hui(黄辉), ZHANG Wen-kui(张文魁) 214

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com