Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 4    August 2007


Effects of sintering pressure and temperature on microstructure and tribological characteristic of Cu-based aircraft brake material XIONG Xiang(熊翔), SHENG Hong-chao(盛洪超), CHEN Jie(陈洁),YAO Ping-ping(姚萍屏) 669
Modeling corrosion behavior of gas tungsten arc welded titanium alloy M. Balasubramanian, V. Jayabalan, V. Balasubramanian 676
Effect of adding methods of metallic phase on microstructure and thermal shock resistance of Ni/(90NiFe2O4-10NiO) cermets LAI Yan-qing(赖延清), ZHANG Yong(张勇), TIAN Zhong-liang(田忠良), SUN Xiao-gang(孙小刚), ZHANG Gang(张刚), LI Jie(李劼) 681
Correlations between IMC thickness and three factors in Sn-3Ag-0.5Cu alloy system MENG Gong-ge(孟工戈), T. Takemoto, H. Nishikawa 686
Effect of ultrasonic stirring on temperature distribution and grain refinement in Al-1.65%Si alloy melt LI Jun-wen(李军文),, T. Momono, FU Ying(付莹), JIA Zheng(贾征), Y. Tayu 691
Quantitative calculation of local shear deformation in adiabatic shear band for Ti-6Al-4V WANG Xue-bin(王学滨) 698
Effect of tube size on electromagnetic tube bulging LI Zhong(李忠), LI Chun-feng(李春峰), YU Hai-ping(于海平), ZHAO Zhi-heng(赵志衡) 705
Isothermal section at 927 ℃ of Cr-Ni-Ti system TAN Yong-heng(谭永恒), XU Hong-hui(徐洪辉), DU Yong(杜勇) 711
Effects of titanium coating on property of diamond ZHANG Xiao-fu(张小福), LU An-xian(卢安贤) 715
Synthesis of γ-LiV2O5/VO2 mixture by thermal lithiation of vanadium (+4, +5) oxides LI Zhi-you(李志友), CAO Du-meng(曹笃盟), ZHOU Ke-chao(周科朝) 720
Localized corrosion mechanism associated with precipitates containing Mg in Al alloys REN Wen-da(任文达),, LI Jin-feng(李劲风), ZHENG Zi-qiao(郑子樵),, CHEN Wen-jing(陈文敬), 727
Diffusion barrier performance of nanoscale TaNx thin-film ZHOU Ji-cheng(周继承), CHEN Hai-bo(陈海波), LI You-zhen(李幼真) 733
Experimentation and thermodynamic modelling on SrZrO3 GONG Wei-ping(龚伟平), CHEN Teng-fei(陈腾飞), LIU Yong(刘咏), LI Da-jian(李大建), JIN Zhan-peng(金展鹏), HUANG Bai-yun(黄伯云) 739
Effect of minor Sc and Zr on superplasticity of Al-Mg-Mn alloys PENG Yong-yi(彭勇宜),, YIN Zhi-min(尹志民),NIE Bo(聂波),, ZHONG Li(钟利), 744
Effect of crystallization on corrosion resistance of Cu52.5Ti30Zr11.5Ni6 bulk amorphous alloy TAN Chao-Gui(檀朝桂), JIANG Wen-juan(蒋文娟), WU Xue-qing(吴学庆), WANG Xiu-feng(王秀锋), LIN Jian-guo(林建国) 751
Growth and corrosion resistance of molybdate modified zinc phosphate conversion coatings on hot-dip galvanized steel LIN Bi-lan(林碧兰), LU Jin-tang(卢锦堂), KONG Gang(孔纲), LIU Jun(刘军) 755
Electrocatalytic properties of Ni-S-Co coating electrode for hydrogen evolution in alkaline medium YUAN Tie-chui(袁铁锤), LI Rui-di(李瑞迪), ZHOU Ke-chao(周科朝) 762
Electronic structure and physical properties of hcp Ti3Al type alloys PENG Hong-jian(彭红建),, XIE You-qing(谢佑卿) 766
Effect of substrate temperature on structural properties and photocatalytic activity of TiO2 thin films ZHAO Lei(赵磊), LIAN Jian-she(连建设) 772
Macro-microscopic morphology and phase analysis of TiAl-based alloys sheet fabricated by EB-PVD method ZHANG De-ming(章德铭), CHEN Gui-qing(陈贵清), HAN Jie-cai(韩杰才),ZHANG Xing-hong(张幸红), YAO Zhen-zhong(姚振中) 777
Controlled synthesis of highly ordered CuO nanowire arrays by template-based sol-gel route SU Yi-kun(苏轶坤),,, SHEN Cheng-min(申承民), YANG Hai-tao(杨海涛),LI Hu-lin(力虎林), GAO Hong-jun(高鸿均) 783
Effect of Zr content on quench sensitivity of AlZnMgCu alloys LIU Sheng-dan(刘胜胆), ZHANG Xin-ming(张新明), CHEN Ming-an(陈明安), YOU Jiang-hai(游江海), ZHANG Xiao-yan(张小艳) 787
General issues of FEM in backward ball spinning of thin-walled tubular part with longitudinal inner ribs JIANG Shu-yong(江树勇), REN Zheng-yi(任正义), WU Bin(吴滨), WU Gui-xiang(武桂香) 793
Preparation of semi-solid slurry containing fine and globular particles for wrought aluminum alloy 2024 GUO Hong-min(郭洪民), YANG Xiang-jie(杨湘杰) 799
Effect of cerium on microstructure and mechanical properties of Sn-Ag-Cu system lead-free solder alloys ZHAO Xiao-yan(赵小艳), ZHAO Mai-qun(赵麦群), CUI Xiao-qing(崔小清),XU Tian-han(许天旱), TONG Ming-xin(仝明信) 805
Failure mechanism of EB-PVD thermal barrier coatings on NiAl substrate LI He-fei(李合非), GUO Hong-bo(郭洪波), GONG Sheng-kai(宫声凯) 811
Cycle stability of La0.7Mg0.3Ni2.55−xCo0.45Cux (x=0−0.4) electrode alloys ZHANG Yang-huan(张羊换),, ZHAO Dong-liang(赵栋梁), LI Bao-wei(李保卫), REN Hui-ping(任慧平), DONG Xiao-ping(董小平),, WANG Xin-lin(王新林) 816
Preparation of nanocrystal modificator and its modification mechanism DONG Tian-shun(董天顺), CUI Chun-xiang(崔春翔), LIU Shuang-Jin(刘双进), YANG Wei(杨薇), LIU Fu-cai(刘福才) 823
Bioactivity of mica/apatite glass ceramics FENG Yun-Zhi(冯云枝), WANG Ya-chong(王压冲), TAN Yan-ni(谭燕妮),LIU Yong(刘咏), XIAN Qi-jun(向其军), SHENG Xiao-xian(盛小娴) 828
Adsorption of Ag(Ⅰ) on H2TiO3 from aqueous solutions CHAI Li-yuan(柴立元), WEI Shun-wen(韦顺文), PENG Bing(彭兵), LI Zhu-ying(李竹英) 832
Influence of calcination atmosphere on photocatalytic reactivity of K2La2Ti3O10 for water splitting YANG Ya-hui(杨亚辉),, QIU Guan-zhou(邱冠周),CHEN Qi-yuan(陈启元), FENG Qi-ming(冯其明), YIN Zhou-lan(尹周澜) 836
Effect of graphite content on electrochemical performance of Sn-SnSb/graphite composite powders HUANG Ke-long(黄可龙), ZHANG Ge(张戈), LIU Su-qin(刘素琴) 841
Effects of added Cd on Cd uptake by oilseed rape and pai-tsai co-cropping LIU Yun-guo(刘云国), YE Fei(叶菲),ZENG Guang-ming(曾光明),FAN Ting(樊霆), MENG Lei(孟蕾), YUAN Hua-shan(袁华山) 846
Spectra of sodium aluminate solutions MA Shu-hua(马淑花),, ZHENG Shi-li(郑诗礼), XU Hong-bin(徐红彬), ZHANG Yi(张懿) 853
A novel recovery technology of trace precious metals from waste water by combining agglomeration and adsorption ZOU Hua-sheng(邹华生), CHU Zhu-qiang(储著强), LIN Gang(林岗) 858
Reaction process of monazite and bastnaesite mixed rare earth minerals calcined by CaO-NaCl-CaCl2 WU Wen-yuan(吴文远), BIAN Xue(边雪), WU Zhi-ying(吴志颖), SUN Shu-chen(孙树臣), TU Gan-feng(涂赣峰) 864
Adsorption of XSD-296 resin for Cr(Ⅵ) SHU Zeng-nian(舒增年), DU Rong-jun(杜荣军), WANG Xu(王旭), Xiong Chun-hua(熊春华), LI Tao(李涛) 869
Preparation and properties of Ce0.8Ca0.2O1.8 anode material by glycine-nitrate process LIU Rong-hui(刘荣辉),, MA Wen-hui(马文会),, WANG Hua(王华), YANG Bin(杨斌),, DAI Yong-nian(戴永年), 874
Degradation of anthraquinone dyes by ozone LIU Jia-le(刘佳乐), LUO Han-jin(罗汉金), WEI Chao-hai(韦朝海) 880

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com