Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 5    October 2007


Influences of melt treatment on grain sizes and morphographies of AZ91D alloy QI Xiang-chao(齐祥超), TANG Jing-lin(唐靖林),, LI Shuang-shou(李双寿),, ZENG Da-ben(曾大本) 887
Effect of liquid-liquid structure transition on solidification of Sn-Bi alloys ZU Fang-qiu(祖方遒), ZHOU Bing(周兵), LI Xian-fen(李先芬), YI Xun(益汛), CHENG Yi-ping(陈轶平), SUN Qi-qiang (孙其强) 893
Deformation twins and twinning at ambient temperature in cryomilled Al-Zn-Mg-Cu alloy powders CHEN Han-bin(陈汉宾), CHENG Jun-sheng(程军胜), YANG Bin(杨滨),, ZHANG Ji-shan(张济山), TIAN Xiao-feng(田晓风), FAN Jian-zhong(樊建中) 898
In situ synthesis of nanostructured titania film on NiTi shape memory alloy by Fenton’s oxidation method CHU Cheng-lin(储成林), HU Tao(胡涛), S. L. Wu, WANG Ru-meng(王如萌), DONG Yin-sheng(董寅生), LIN Ping-hua(林萍华), C.Y. Chung, P. K. Chu 902
Effect of Al addition on formation and mechanical properties of Mg-Cu-Gd bulk metallic glass GENG Jia-yuan(耿家源), SUN Yu-feng(孙玉峰), WANG Li-guo(王利国),ZHU Shi-jie(朱世杰), LIU Li-zhao(刘利召), GUAN Shao-kang(关绍康) 907
Forming limits of nickel coating on right region ZHOU Li-qun(周里群),, LI Yu-ping(李玉平), ZHOU Yi-chun(周益春) 913
Synthesis and grain growth kinetics of in-situ FeAl matrix nanocomposites(Ⅰ): Mechanical alloying of Fe-Al-Ti-B composite powder REN Rong(任榕), WU Yu-cheng(吴玉程), TANG Wen-ming(汤文明), WANG Feng-tao(汪峰涛), WANG Tu-gen(王涂根), ZHENG Zhi-xiang(郑治祥) School of Materials Science and Engineering, 919
Oxidation resistance of co-deposited Ni-SiC nanocomposite coating ZHOU Yue-bo(周月波), DING Yuan-zhu(丁元柱) 925
Microstructure and mechanical properties of Zr-Cu-Al bulk metallic glasses MA Wen-jie(马文杰), WANG Yu-ren(王育人), WEI Bing-chen(魏炳忱), SUN Yu-feng(孙玉峰) 929
Finite element analysis on stresses field of normalized layer thickness within ceramic coating on aluminized steel WU Zhen-qiang(吴振强), XIA Yuan(夏原), LI Guang(李光), XU Fang-tao(徐方涛) 934
Numerical simulation of solidification process of Sn-3.5%Pb hollow billet with stirring magnetic field ZHANG Qi(张琦), WANG Tong-min(王同敏), LI Ting-ju(李廷举), JIN Jun-ze(金俊泽) 940
Microwave absorbing properties of La0.8Ba0.2MnO3 nano-particles ZHOU Ke-sheng(周克省), DENG Jian-jie(邓建杰), YIN Li-song(尹荔松), MA Shi-hong(马诗宏), GAO Song-hua(高松华) 947
Preparation and electrochemical properties of LiFePO4/C composite withnetwork structure for lithium ion batteries CHEN Han(陈晗), YU Wen-zhi(于文志), HAN Shao-chang(韩绍昌), XU Zhong-yu(徐仲榆) 951
Effect of temperature on vacuum hot bulge forming of BT20 titanium alloy cylindrical workpiece WANG Ming-wei(王明伟),, ZHANG Li-wen(张立文),, PEI Ji-bin(裴继斌),, LI Chen-hui(李辰辉), ZHANG Fan-yun(张凡云) 957
Determination of isothermal section ofFe-Ti-Zr ternary system at 1 173 K ZHOU Guo-jun(周果君), JIN Shan(金姗), LIU Li-bin(刘立斌), LIU Hua-shan(刘华山), JIN Zhan-peng(金展鹏) 963
Influence of melt superheat on breakup process of close-coupled gas atomization OUYANG Hong-wu(欧阳鸿武), CHEN Xin(陈欣), HUANG Bai-yun(黄伯云) 967
Steady state rheological behavior of semi-solid ZK60-RE magnesium alloy during compression LUO Shou-jing(罗守靖), SHAN Wei-wei(单巍巍) 974
Performances of electrically heated microgroove vaporizers TANG Yong(汤勇), PAN Min-qiang(潘敏强), LU Long-sheng(陆龙生), LIU Xiao-qing(刘晓晴) 981
Preparation of continuous Si-Fe-C-O functional ceramic fibers CHEN Zhi-yan(陈志彦), LI Xiao-dong(李效东), WANG Jun(王军), LI Wen-Fang(李文芳) 987
Structure and transport properties of (La1−x−yYy)2/3Ca1/3MnO3 with La-site vacancies LUO Guang-sheng(罗广圣),, LIU Guang-hua(刘光华), LI Xiao-yi(李小怡), XIONG Wei-hao(熊惟皓), WU Xiao-shan(吴小山) 992
Synthesis of ZrO2-SiC composite powder andeffect of its addition on properties of Al2O3-C refractories MA Bei-yue(马北越), YU Jing-kun(于景坤) 996
Synthesis of Ti2AlC by hot pressing andits mechanical and electrical properties WANG Ping(王苹),, MEI Bing-chu(梅炳初), HONG Xiao-lin(洪小林), ZHOU Wei-bing(周卫兵) 1001
Redistribution and re-precipitation of solute atom during retrogression and reaging of Al-Zn-Mg-Cu alloys NING Ai-lin(宁爱林),, LIU Zhi-yi(刘志义), PENG Bei-shan(彭北山), ZENG Su-min(曾苏民) 1005
Effects of chill casting processes onsecondary dendrite arm spacing and densification of Al-Si-Mg alloy MI Guo-fa(米国发), LIU Xiang-yu (刘翔宇), ZHU Zhao-jun(朱兆军), WANG Hong-wei(王宏伟) 1012
Aging behavior of Al2O3 short fiber reinforced Al-Cu alloy composites GENG Lin(耿林), XU Hong-yu(许虹宇), YU Kuai(余快), WANG Hong-lin(王洪林) 1018
Particle growth mechanism of nanocrystalline zirconia powder during high temperature heat treatment LIU Chun-bo(刘纯波), YU Lian-sheng(于连生), JIANG Xian-liang(蒋显亮) 1022
Preparation of oriented linear copper fiber sintered felt and its performance ZHOU Wei(周伟), TANG Yong(汤勇), WAN Zhen-ping(万珍平), LU Long-sheng(陆龙生), CHI Yong(池勇), PAN Min-qiang(潘敏强) 1028
Domain wall structure transition during magnetization reversal process in magnetic nanowires HAN Nian-mei(韩念梅), GUO Guang-hua(郭光华), ZHANG Guang-fu(张光富), SONG Wen-bing(宋文斌), MEN Gao-fu(门高夫) 1034
Jarosite-type precipitates mediated by YN22, Sulfobacillus thermosulfidooxidans, and their influences on strain DING Jian-nan(丁建南), GAO Jian(高健), WU Xue-ling(吴学玲), ZHANG Cheng-gui(张成桂), WANG Dian-zuo(王淀佐), QIU Guan-zhou(邱冠周) 1038
Dynamics in simultaneous electro-generative leaching for sphalerite-MnO2 XIAO Li(肖利),, QIU Guan-zhou(邱冠周), FANG Zheng(方正), LIU Jian-she(柳建设) 1045
Prediction of Al(OH)3 fluidized roasting temperature based on wavelet neural network LI Jie(李劼), LIU Dai-fei(刘代飞), DAI Xue-ru(戴学儒), ZOU Zhong(邹忠), DING Feng-qi(丁凤其) 1052
Adsorption and removal of cadmium (Ⅱ) from aqueous solutions by bio-formulation CHAI Li-yuan(柴立元) , CHEN Yun-nen(陈云嫩), SHU Yu-de(舒余德), CHANG Hao(常皓), LI Qing-zhu(李青竹) 1057
Effect of metallic phase content on mechanical properties of (85Cu-15Ni)/(10NiO-NiFe2O4) cermet inert anode for aluminum electrolysis ZHANG Gang(张刚), LI Jie(李劼), LAI Yan-qing(赖延清), TIAN Zhong-liang(田忠良) 1063
Novel technology of purification ofcopper electrolyte XIAO Fa-xin(肖发新), ZHENG Ya-jie(郑雅杰), WANG Yong(王勇),, XU Wei(许卫),, LI Chun-hua(李春华),, JIAN Hong-sheng(简洪生), 1069
Intelligent prediction model of matte grade in copper flash smelting process GUI Wei-hua(桂卫华), WANG Ling-yun(王凌云), YANG Chun-hua(阳春华), XIE Yong-fang(谢永芳), PENG Xiao-bo(彭晓波) 1075
Shape-controlled synthesis of nanocubic Co3O4 by hydrothermal oxidation method YANG You-ping(杨幼平), HUANG Ke-long(黄可龙), LIU Ren-sheng(刘人生), WANG Li-ping(王丽平), ZENG Wen-wen(曾雯雯), ZHANG Ping-min(张平民) 1082
Enhancement of photocatalytic activity of TiO2 film electrode by in situ photoelectro-generating active chlorine CHENG Xiao-fang(程小芳), LENG Wen-hua(冷文华), PI Ou-yang(皮欧阳), ZHANG Zhao(张昭), ZHANG Jian-qing(张鉴清),, CAO Chu-nan(曹楚南), 1087
Crystallization, morphology and luminescent properties of YAG:Ce3+phosphor powder prepared by polyacrylamide gel method LIU Chun-jia(刘春佳), YU Rui-min(于瑞敏), XU Zhi-wei(许志伟), CAI Jing(蔡靖), YAN Xing-huang(严星煌), LUO Xue-tao(罗学涛) 1093
Mechano-activated surface modification ofcalcium carbonate in wet stirred mill and its properties DING Hao(丁浩), LU Shou-ci(卢寿慈), DENG Yan-xi(邓雁希), DU Gao-xiang(杜高翔) 1100
Recovery of Mn2+, Co2+ and Ni2+ from manganese nodules by redox leaching and solvent extraction SHEN Yong-feng(申勇峰),,, XUE Wen-ying(薛文颖), LI Wei(李薇), LI Shan-de(李禅德), LIU Xiang-hua(刘相华) 1105
Adsorption characteristics of zinc ions on sodium dodecyl sulfate in process of micellar-enhanced ultrafiltration HUANG Jin-hui(黄瑾辉), ZENG Guang-ming(曾光明), QU Yun-huan(曲云欢), ZHANG Zhen(张振) 1112
Synthesis and characterization of aminated SiO2/CoFe2O4 nanoparticles XIAO Xu-xian(肖旭贤), HUANG Ke-long(黄可龙), HE Qiong-qiong(何琼琼) 1118
Catalytic effect of activated carbon on bioleaching of low-grade primary copper sulfide ores ZHANG Wei-min(张卫民), GU Shi-fei(谷士飞) 1123

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com