Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    No. 6    December 2007


Application of cold drawn lamellar microstructure for developing ultra-high strength wires S. Goto, R. Kirchheim, T. Al-Kassab, C. Borchers 1129
Recrystallization behaviour of fine-grained magnesium alloy after hot deformation YANG Xu-yue(杨续跃),, H. Miura, T. Sakai 1139
Microstructures and mechanical properties of double hot-extruded AZ80+xSr wrought alloys GUAN Shao-kang(关绍康), ZHU Shi-jie(朱世杰), WANG Li-guo(王利国),YANG Qing(杨卿), CAO Wen-bo(曹文博) 1143
Relationship between heat treatment and corrosion behaviour of Mg-3.0%Nd-0.4%Zr magnesium alloy CHANG Jian-wei(常建卫), GUO Xing-wu(郭兴伍), FU Peng-huai(付彭怀),PENG Li-ming(彭立明), DING Wen-jiang(丁文江) 1152
Effect of hot plastic deformation on microstructure and mechanical property of Mg-Mn-Ce magnesium alloy JIAN Wei-wei(简炜炜), KANG Zhi-xin(康志新), LI Yuan-yuan(李元元) 1158
Effect of pre-deformation on aging characteristics and mechanical properties of Mg-Gd-Nd-Zr alloy ZHENG Kai-yun(郑开云), DONG Jie(董杰), ZENG Xiao-qin(曾小勤), DING Wen-jiang(丁文江) 1164
Evaluation of forming limit in viscous pressure forming of automotive aluminum alloy 6k21-T4 sheet WANG Zhong-jin(王忠金), LI Yi(李毅),LIU Jian-guang(刘建光), ZHANG Yi-he(张义和) 1169
High temperature deformation behavior andmechanism of spray deposited Al-Fe-V-Si alloy XIAO Yu-de(肖于德), WANG Wei(王伟), LI Wen-xian(黎文献) 1175
Effect of Yb addition on precipitation andmicrostructure of Al-Cu-Mg-Ag alloys XIAO Dai-hong(肖代红),, HUANG Bai-yun(黄伯云) 1181
Effect of plastic deformation on microstructure and hardness of AlSi/Al gradient composites ZHANG Wei-wen(张卫文), LUO Zong-qiang(罗宗强), XIA Wei(夏伟), LI Yuan-yuan(李元元) 1186
Effect of Y content on microstructure andmechanical properties of 2519 aluminum alloy LI Hui-zhong(李慧中), LIANG Xiao-peng(梁霄鹏),LI Fang-fang(李芳芳),GUO Fei-fei(郭菲菲), LI Zhou(李洲), ZHANG Xin-ming(张新明) 1194
Flow behavior and microstructure evolution ofTB8 alloy during hot deformation process DUAN Yuan-pei(段园培), LI Ping(李萍), XUE Ke-min(薛克敏),ZHANG Qing(张青), WANG Xiao-xi(王小溪) 1199
Effect of spinning deformation onmicrostructure evolution and mechanical property of TA15 titanium alloy XU Wen-chen(徐文臣), SHAN De-bin(单德彬), WANG Zhen-long(王振龙),YANG Guo-ping(杨国平), LÜ, Yan(吕炎), KANG Da-chang(康达昌) 1205
Influence of Sc on high temperature strengthening behavior of Ti-6Al-4V alloy LIU Hui-qun(刘会群), YI Dan-qing(易丹青), WANG Wei-qi(王韦琪),WANG Li-ping(王立平), LIAN Cai-hao(廉才浩) 1212
Thermal stability and mechanical properties ofGd-Co-Al bulk glass alloys CHEN Ding(陈鼎),, A. Takeuchi, A. Inoue 1220
Fabrication, lattice strain, corrosion resistance and mechanical strength of nanocrystalline nickel films PAN Yong(潘勇),, ZHOU Yi-chun(周益春),, ZHOU Zhao-feng(周兆锋),,HUANG Yong-li(黄勇力),, LIAO Yan-guo(廖艳果),, SUN Chang-qing(孙长庆) 1225
Microstructure and mechanical properties oflaser melting deposited Ti2Ni3Si/NiTi Laves alloys DONG Li-xin(董李欣), WANG Hua-ming(王华明) 1230
Electrochemical corrosion behavior ofCu-40Ni-20Cr alloys with different grain sizes insolutions containing chloride ions CAO Zhong-qiu(曹中秋), BIAN Jing(边静), XUE Rong(薛荣), LIU Wei-hua(刘伟华) 1236
Oxidation behavior of multiphase Mo5SiB2 (T2)-based alloys at high temperatures WANG Fang(王方), SHAN Ai-dang(单爱党), DONG Xian-ping(董显平), WU Jian-sheng(吴建生) 1242
Effect of silicate pretreatment,post-sealing andadditives on corrosion resistance of phosphated galvanized steel XU Yu-ye(徐玉野), LIN Bi-lan(林碧兰) 1248
Effect of heat treatment on microstructure andproperties of hot-extruded nickel-aluminum bronze CHEN Rui-ping(陈瑞萍), LIANG Ze-qin(梁泽钦), ZHANG Wei-wen(张卫文),ZHANG Da-tong(张大童), LUO Zong-qiang(罗宗强), LI Yuan-yuan(李元元) 1254
Processing, microstructure, andproperties of laser remelted Al2O3/Y3Al5O12(YAG) eutectic in situ composite SU Hai-jun(苏海军), ZHANG Jun(张军), LIU Lin(刘林), FU Heng-zhi(傅恒志) 1259
Effect of TiC whisker addition on properties ofYG10F alloy LU De-ping(陆德平), LIU Ke-ming(刘克明), LU Lei(陆磊),CHEN Zhi-bao(陈志宝), ZENG Wei-jun(曾卫军) 1265
Effects of coil length on tube compression in electromagnetic forming YU Hai-ping(于海平), LI Chun-feng(李春峰) 1270
Melt film formation and disintegration during novel atomization process LIU Yun-zhong(刘允中), K. Minagawa, H. Kakisawa, K. Halada 1276
Low temperature oxidation of Cr-alloyed MoSi2 E. Strö,m, Y. Cao, Y. M. Yao 1282
Abrasion of ultrafine WC-Co by fine abrasive particles P. V. Krakhmalev 1287
Characteristics of permittivity and permeability spectra in range of 2−18 GHz microwave frequency forLa1−xSrxMn1−yByO3 (B=Fe, Co, Ni) ZHOU Ke-sheng(周克省), WANG Da(王达),, HUANG Ke-long(黄可龙),YIN Li-song(尹荔松), ZHOU Yi-ping(周一平), GAO Song-hua(高松华) 1294
Nickel electrodeposition from novel citrate bath LI Chao-qun(李超群), LI Xin-hai(李新海),WANG Zhi-xin(王志兴), GUO Hua-jun(郭华军) 1300
Effect of calcination temperature on characteristics of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode for lithium ion batteries GUO Hua-jun(郭华军) , LIANG Ru-fu(梁如福), LI Xin-hai(李新海),ZHANG Xin-ming(张新明), WANG Zhi-xing(王志兴),PENG Wen-jie(彭文杰), WANG Zhao(王朝) 1307
Insertion/removal kinetics of lithium ion in spinel LiCuxMn2−xO4 ZENG Rong-hua(曾荣华), LI Wei-shan(李伟善),LÜ, Dong-sheng(吕东生), HUANG Qi-ming(黄启明), ZHAO Ling-zhi(赵灵智) 1312
Surface modification of spherical LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 with Al2O3 using heterogeneous nucleation process YANG Zhi(杨志), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴), ZHU Yong-jun(朱勇军) 1319
Electrochemical performance of SrF2-coated LiMn2O4 cathode material for Li-ion batteries LI Jian-gang(李建刚), HE Xiang-ming(何向明), ZHAO Ru-song(赵如松) 1324
Effect of activated carbon and electrolyte on properties of supercapacitor ZHOU Shao-yun(周邵云), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),GUO Hua-jun(郭华军), PENG Wen-jie(彭文杰) 1328
Preparation and electrochemical performance of nanosized Co3O4 via hydrothermal method YANG You-ping(杨幼平), LIU Ren-sheng(刘人生), HUANG Ke-long(黄可龙),WANG Li-ping(王丽平), LIU Su-qin(刘素琴), ZENG Wen-wen(曾雯雯) 1334
Effects of modification on performance of natural graphite coated by SiO2 for anode of lithium ion batteries YANG Yong(杨勇), PENG Wen-jie(彭文杰), GUO Hua-jun(郭华军),WANG Zhi-xing(王志兴), LI Xin-hai(李新海), ZHOU You-yuan(周友元), LIU Yun-jian(刘云建) 1339
Preparation of novel core-shell nanoparticles by electrochemical synthesis LEI Ting(雷霆) 1343
Synthesis and properties of nanocrystalline nonferrous metals prepared by flow-levitation-molding method LIU Wei(刘伟), YANG Tian-zu(杨天足),CHU Guang(楚广),, LUO Jiang-shan(罗江山), TANG Yong-jian(唐永建) 1347
Magnetic and microwave properties of glass-coated amorphous ferromagnetic microwires DI Yong-jiang(邸永江), JIANG Jian-jun(江建军), DU Gang(杜刚),TIAN Bin(田斌), BIE Shao-wei(别少伟), HE Hua-hui(何华辉) 1352
Abrasive wear property of laser melting/deposited Ti2Ni/TiNi intermetallic alloy GAO Fei(高飞), WANG Hua-Ming(王华明) 1358
Influence of Ga and Hg on microstructure and electrochemical corrosion behavior of Mg alloy anode materials FENG Yan(冯艳), WANG Ri-chu(王日初), YU Kun(余琨),PENG Chao-Qun(彭超群), LI Wen-xian(黎文献) 1363
Multicolored luminescent CdS nanocrystals ZHANG Jun(张军), DI Xiao-wei(狄晓威), LIU Zhi-liang(刘志亮),XU Gang(徐刚), XU Sheng-ming(徐盛明), ZHOU Xing-ping(周兴平) 1367
Electro-generative mechanism for simultaneous leaching of pyrite and MnO2 in presence of A. ferrooxidans XIAO Li(肖利),, FANG Zheng(方正),QIU Guan-zhou(邱冠周), LIU Jian-she(柳建设) 1373
Preparation of carbon brushes with thermosetting resin binder XIA Jin-tong(夏金童), HU Zhong-liang(胡忠良), CHEN Zhen-hua(陈振华), DING Guo-yun(丁国芸) 1379
Fabrication of CTP/HAp novel gradient composite bioceramics SHEN Mei-ling(申美玲), ZHAO Zhong-wei(赵中伟), WEN Shi-mei(文士美),CHEN Xing-yu(陈星宇), LI Hong-gui(李洪桂) 1385
Ni-BaTiO3 interface phenomenon of Co-fired PTCR by aqueous tape casting CHEN Yong(陈勇),, GONG Shu-ping(龚树萍), LI Hui(黎慧), WANG Fa-jun(王法军), YU Shi-jin(余石金), XU Ling-fang(徐玲芳) 1391
Application of phase diagram calculations to development of new ultra-high temperature structural materials YANG Ying(杨莹), B.P. Bewlay, CHEN Shuang-lin(陈双林), Y.A. Chang 1396
Thermodynamic description of Au-Ag-Si ternary system WANG Jiang(王江), LIU Hua-shan(刘华山), LIU Li-bin(刘立斌), JIN Zhan-peng(金展鹏) 1405
Simulation of polycrystalline aluminum tensile test with crystal plasticity finite element method SI Liang-ying(司良英),, LÜ, Cheng(吕程), K. Tieu, LIU Xiang-hua(刘相华) 1412
Influence of Nb and Mo contents on phase stability and elastic property of β-type Ti-X alloys YAO Qiang(姚强), SUN Jian(孙坚), XING Hui(邢辉), GUO Wen-yuan(郭文渊) 1417
Structure evolution of Cu-based shape memory powder during mechanical alloying XIAO Zhu(肖柱),, LI Zhou(李周),, FANG Mei(方梅),, LUO Ming(罗明),, GONG Shen(龚深),, TANG Ning(唐宁), . School of Materials Science and Engineering, Central South University, 1422
Crystallography of Mg2Sn precipitates in Mg-Sn-Mn-Si alloy ZHANG Min(张敏), ZHANG Wen-zheng(张文征), ZHU Guo-zhen(祝国珍), YU Kun(余琨) 1428
Compositional design and microstructure analysis of Zr-based bulk metallic glasses YAN Ming(严明),, ZOU Jin(邹进), SHEN Jun(沈军), SUN Jian-fei(孙剑飞) 1433
Kinetic Monte Carlo simulation of growth of BaTiO3 thin film via pulsed laser deposition ZHENG Xue-jun(郑学军),, YANG Bo(杨博), ZHU Zhe(朱哲),WU Bo(吴波), MAO Yu-liang(毛宇亮) 1441
Comparison of microstructures in electroformed and spin-formed copper liners of shaped charge undergone high-strain-rate deformation FAN Ai-ling(范爱玲), LI Shu-kui(李树奎), TIAN Wen-huai(田文怀), WANG Fu-chi(王富耻) 1447
Size and shape effects on Curie temperature of ferromagnetic nanoparticles CAO Ling-fei(曹玲飞), XIE Dan(谢丹), GUO Ming-xing(郭明星), H.S. Park, T. Fujita 1451
Substructure of recovered Ti-23Nb-0.7Ta-2Zr-O alloy XING Hui(邢辉), GUO Wen-yuan(郭文渊), SUN Jian(孙坚) 1456

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com