Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 18    No. 4    August 2008


Structural Materials
Mechanical properties, corrosion behaviors and microstructures of 7075 aluminium alloy with various aging treatments LI Jin-feng(李劲风),, PENG Zhuo-wei(彭卓玮),, LI Chao-xing(李朝兴),, JIA Zhi-qiang(贾志强),, CHEN Wen-jing(陈文敬),, ZHENG Zi-qiao(郑子樵), 755
Effect of Zn on mechanical property and corrosion property of extruded Mg-Zn-Mn alloy YIN Dong-song(尹冬松), ZHANG Er-lin(张二林), ZENG Song-yan(曾松岩) 763
Microstructural evolution of high strength 7B04 ingot during homogenization treatment LI Nian-kui(李念奎), CUI Jian-zhong(崔建忠) 769
Shear deformation and grain refinement in pure Al by asymmetric rolling ZUO Fang-qing(左方青), JIANG Jian-hua(蒋建华), SHAN Ai-dang(单爱党),FANG Jian-min(方建敏), ZHANG Xing-yao(张杏耀) 774
Exfoliation corrosion of T6- and T8-aged AlxCuyLiz alloy LI Hong-ying(李红英),, TANG Yi(唐宜), ZENG Zai-de(曾再得), ZHENG Feng(郑峰), 778
Microstructure evolution of semi-solid 2024 alloy during two-step reheating process WANG Shun-cheng(王顺成), LI Yuan-yuan(李元元), CHEN Wei-ping(陈维平), ZHENG Xiao-ping(郑小平) 784
Microstructure and properties of Al-Cu-Mg-Ag alloy exposed at 200 ℃ with and without stress XIA Qing-kun(夏卿坤),,, LIU Zhi-yi(刘志义),, LI Yun-tao(李云涛), 789
Relationship between boundary misorientation angle and true strain during high temperature deformation of 7050 aluminum alloy HU Hui-e(胡会娥), YANG Li(杨丽), ZHEN Liang(甄良),SHAO Wen-zhu(邵文柱), ZHANG Bao-you(张宝友) 795
Mechanical properties and structure of zirconia-mullite ceramics prepared by in-situ controlled crystallization of Si-Al-Zr-O amorphous bulk LIANG Shu-quan(梁叔全), ZHONG Jie(钟杰), TAN Xiao-ping(谭小平), TANG Yan(唐艳) 799
Microstructure and properties of 7A52 Al alloy welded joint HUANG Ji-wu(黄继武),, YIN Zhi-min(尹志民), LEI Xue-feng(雷学锋), 804
Effect of Ti-Al on microstructures and mechanical properties of plasma arc in-situ welded joint of SiCp/Al MMCs LEI Yu-cheng(雷玉成), ZHANG Zhen(张振), NIE Jia-jun(聂加俊), CHEN Xi-zhang(陈希章) 809
Mechanical properties of QFP micro-joints soldered with lead-free solders using diode laser soldering technology HAN Zong-jie(韩宗杰), XUE Song-bai(薛松柏), WANG Jian-xin(王俭辛), ZHANG Xin(张昕), ZHANG Liang(张亮), YU Sheng-lin(禹胜林),, WANG Hui(王慧) 814
Corrosion and wear properties of electroless Ni-P plating layer on AZ91D magnesium alloy LI Zhong-hou(李忠厚), CHEN Zhi-yong(陈志勇), LIU Sha-sha(刘沙沙),ZHENG Feng(郑峰), DAI A-gan(戴阿赶) 819
Preparation of anodic films on 2024 aluminum alloy in boric acid-containing mixed electrolyte MA Song-jiang(马淞江), LUO Peng(罗鹏), ZHOU Hai-hui(周海晖),FU Chao-peng(付超鹏), KUANG Ya-fei(旷亚非) 825
Microstructure and formation mechanism of in-situ TiC-TiB2/Fe composite coating WANG Zhen-ting(王振廷), ZHOU Xiao-hui(周晓辉), ZHAO Guo-gang(赵国刚) 831
Crystallography and refining mechanism of (Ti, B)-contained salts in pure aluminum ZHANG Heng-hua(张恒华) 836
Effects of vibration and grain refiner on microstructure of semisolid slurry of hypoeutectic Al-Si alloy ZHAO Jun-wen(赵君文), WU Shu-sen(吴树森), XIE Li-zhi(谢礼志), AN Ping(安萍), MAO You-wu(毛有武) 842
Development of pressure control system in counter gravity casting for large thin-walled A357 aluminum alloy components LI Xin-lei(李新雷), HAO Qi-tang(郝启堂), JIE Wan-qi(介万奇), ZHOU Yu-chuan(周玉川) 861
Functional Materials
Influence of two-step cooling method on magnetic properties of Fe82Mo7B10Cu1 nanocrystalline alloy PENG Kun(彭坤), ZHOU Ling-ping(周灵平), HU Ai-ping (胡爱平), ZHU Jia-jun(朱家俊), LI De-yi(李德意) 852
Influences of stoichiometric ratio B/A on structures and electrochemical behaviors of La0.75Mg0.25Ni3.5Mx (M=Ni, Co; x=0−0.6) hydrogen storage alloys ZHANG Yang-huan(张羊换),, DONG Xiao-ping(董小平),, ZHAO Dong-liang(赵栋梁),GUO Shi-hai(郭世海), QI Yan(祁焱), WANG Xin-lin(王新林) 857
Structural evolution of Si-50%C powder during mechanical alloying and heat treatment TANG Wen-ming(汤文明), ZHENG Zhi-xiang(郑治祥), WU Yu-cheng(吴玉程),XU Guang-qing(徐光青), LÜ, Jun(吕珺), LIU Jun-wu(刘君武), WANG Jian-min(王建民) 865
Preparation of SiCp/Cu composites by Ti-activated pressureless infiltration ZHANG Lin(章林), QU Xuan-hui(曲选辉), DUAN Bo-hua(段柏华),HE Xin-bo(何新波), QIN Ming-li(秦明礼), LU Xin(路新) 872
Effect of trace Sn on corrosion behaviors of high voltage anode aluminum foil SONG Jing-bo(宋婧波), MAO Wei-min(毛卫民),, YANG Hong(杨宏), FENG Hui-ping(冯惠平) 879
Pulse-plating electrodeposition and annealing treatment of CuInSe2 films LIU Fang-yang(刘芳洋), LÜ, Ying(吕莹), ZHANG Zhi-an(张治安),LAI Yan-qing(赖延清), LI Jie(李劼), LIU Ye-xiang(刘业翔) 884
Effect of second introduced phase on magnetotransport properties of La2/3Sr1/3MnO3/0.33(CuO, ZnO, Al2O3) composites ZHOU Zheng-you(周正有), WU Xiao-shan(吴小山),, LUO Guang-sheng(罗广圣), JIANG Feng-yi(江风益) 890
Synthesis and characterization of Sm3+-doped CeO2 powders LIU Guo-cong(刘国聪),,, CHEN Li-miao(陈立妙), DUAN Xue-chen(段学臣), LIANG Da-wen(梁达文) 897
Fabrication of 2D and 3D dendritic nanoarchitectures of CdS GU Li(谷俐) 904
Thermal stability and oil absorption of aluminum hydroxide treated by dry modification with different modifiers ZHOU Xiang-yang(周向阳), LI Chang-lin(李昌林), HUO Deng-wei(霍登伟),,LI Jie(李劼), WU Shang-yuan(伍上元) 908
Preparation and application of hydroxyapatite(HA) nanoparticles/NR2B-siRNA complex YANG Hui(杨慧), HUANG Dong(黄东),, ZHU Shai-hong(朱晒红), YAN Xue-bin(阎雪彬),GU Yong-hong(谷永红), YAN Hui(颜辉), WU Li-xiang(邬力祥) 913
Computational Materials Science
Strain distribution of strips with spherical inclusion during cold rolling YU Hai-liang(喻海良), BI Hong-yun(毕鸿运), LIU Xiang-hua(刘相华), TU Yan-feng(涂艳峰) 919
Evaluation of interface fracture toughness in SiC fiber reinforced titanium matrix composite YUAN Mei-ni(原梅妮), YANG Yan-qing(杨延清), HUANG Bin(黄斌),LI Jian-kang(李健康), CHEN Yan(陈彦) 925
Microscopic phase-field simulation for precipitation behavior of Ni-Al-Cr alloy during two-step aging ZHANG Ji-xiang(张济祥), CHEN Zheng(陈铮), LIANG Min-jie(梁敏洁), WANG Yong-xin(王永欣), LAI Qing-bo(来庆波) 930
Numerical simulation of facet dendrite growth CHEN Zhi(陈志), CHEN Chang-le(陈长乐), HAO Li-mei(郝丽梅) 938
Microstructure of aluminum twin-roll casting based on Cellular Automation LIU Xiao-bo(刘晓波) , XU Qing-yan(许庆彦), JING Tao(荆涛), LIU Bai-cheng(柳百成) 944
Mine Engineering, Metallurgical Engineering and Ch
Improvement of flotation behavior of Mengzi lead-silver-zinc ore by pulp potential control flotation QING Wen-qin(覃文庆), HE Ming-fei(何名飞), CHEN Yu-ping(陈玉平) 949
REE behavior and effect factors in AMD-type acidic groundwater at sulfide tailings pond, BS nickel mine, W.A. LEI Liang-qi(雷良奇),, SONG Ci-an (宋慈安), XIE Xiang-li(谢湘漓), LI Yan-hong(李艳红) 955
Reduction mechanism of natural ilmenite with graphite WANG Yu-ming(王玉明),, YUAN Zhang-fu(袁章福) ,, GUO Zhan-cheng(郭占成),TAN Qiang-qiang(谭强强), LI Zhao-yi(李肇毅), JIANG Wei-zhong(姜伟忠) 962
Phase transformation in reductive roasting of laterite ore with microwave heating CHANG Yong-feng(畅永锋), ZHAI Xiu-jing(翟秀静), FU Yan(符岩),MA Lin-zhi(马林芝), LI Bin-chuan(李斌川), ZHANG Ting-an(张廷安) 969
Preparation of Al(OH)3 by ion membrane electrolysis and precipitation of sodium aluminate solution with seeds LI Yuan-gao(李元高),, CHEN Qi-yuan(陈启元), WANG Song-sen(王松森),YIN Zhou-lan(尹周澜), ZHANG Ping-min(张平民) 974
Effect of thermal treating temperature on characteristics of silver-doped titania CHAI Li-yuan(柴立元), WEI Shun-wen(韦顺文), PENG Bing(彭兵), LI Zhu-ying(李竹英) 980
Preparation of nano-Ag/TiO2 thin-film PENG Bing(彭兵), WANG Jia(王佳), CHAI Li-yuan(柴立元),MAO Ai-li(毛爱丽), WANG Yun-yan(王云燕) 986
Full structure building and docking of NifS from extremophile Acidithiobacillus ferrooxidans LIU Yuan-dong(刘元东), QIU Guan-zhou(邱冠周), WANG Hai-dong(王海东),JIANG Ying(蒋莹), ZHANG Cheng-gui(张成桂), XIA Le-xia(夏乐先) 995
Comparative study on effects of Tween-80 and sodium isobutyl-xanthate on growth and sulfur-oxidizing activities of Acidithiobacillus albertensis BY-05 ZHANG Cheng-gui(张成桂), XIA Jin-lan(夏金兰), ZHANG Rui-yong(张瑞永), PENG An-an(彭安安), NIE Zhen-yuan(聂珍媛), QIU Guan-zhou(邱冠周) 1003
Removing cadmium from electroplating wastewater by waste saccharomyces cerevisiae DAI Shu-juan(代淑娟),, WEI De-zhou(魏德洲), ZHOU Dong-qin(周东琴),JIA Chun-yun(贾春云), WANG Yu-juan(王玉娟), LIU Wen-gang(刘文刚) 1008
Simultaneous removal of Cr(Ⅵ) and phenol in consortium culture of Bacillus sp. and Pseudomonas putida Migula (CCTCC AB92019) LIU Yun-guo(刘云国), PAN Cui(潘翠), XIA Wen-bin(夏文斌), ZENG Guang-ming(曾光明),ZHOU Ming(周鸣), LIU Yuan-yuan(刘媛媛), KE Jie (柯杰), HUANG Chao(黄超) 1014

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com