Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 16    No. 3    June 2006


Effects of Pd substitution for Ni on corrosion performances of Mg0.9Ti0.1Ni1−xPdx hydrogen storage alloys TIAN Qi-feng(田琦峰),, ZHANG Yao(张耀),, TAN Zhi-cheng(谭志诚),, XU Fen(徐芬) ,,SUN Li-xian(孙立贤),, ZHANG Tao(张涛),,Yuan Hua-tang(袁华堂) 497
Microstructure and high-temperature shape-memory effect in Ni54Mn25Ga21 alloy MA Yun-qing(马云庆), JIANG Cheng-bao(蒋成保), LI Yan(李岩), XU Hui-bin(徐惠彬), WANG Cui-ping(王翠萍), LIU Xing-jun(刘兴军) 502
Numerical modeling and simulation of metal powder compaction of balancer LI Yuan-yuan(李元元), CHEN Pu-qing(陈普庆), XIA Wei(夏伟), ZHOU Zhao-yao(周照耀), LI Wen-fang(李文芳) 507
Effect of nanocrystallization on hot corrosion resistance of Ti-48Al-8Cr-2Ag alloy in molten salts XI Yan-jun(席艳君),, LU Jin-bin(卢金斌), WANG Zhi-xin(王志新),HE Lian-long(贺连龙), WANG Fu-hui(王福会) 511
Soft-chemical synthesis and high-temperature electrochemical characteristics of VO2 ZHOU Ke-chao(周科朝), CAO Du-meng(曹笃盟), LI Zhi-you(李志友) 517
Visual sensing of weld pool in variable polarity TIG welding of aluminium alloy ZHANG Guang-jun(张广军), YAN Zhi-hong(闫志鸿), WU Lin(吴林) 522
Influence of material processing on crystallographic and electrochemical properties of cobalt-free LaNi4.95Sn0.3 hydrogen storage alloy WEI Fan-song(魏范松), LEI Yong-quan(雷永泉), CHEN Li-xin(陈立新),YING Tiao(应窕), GE Hong-wei(葛红卫), LÜ, Guang-lie(吕光烈) 527
Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming LI Li(栗丽), ZHOU Tie-tao(周铁涛), LI Huan-xi(李焕喜), CHEN Chang-qi(陈昌麒), XIONG Bai-qing(熊柏青), SHI Li-kai(石力开) 532
Hemolysis effect and calcium-phosphate precipitation of heat-organic-film treated magnesium GAO Jia-cheng(高家诚), QIAO Li-ying(乔丽英), LI Long-chuan(李龙川), WANG Yong(王勇) 539
Characterization of rapid thermally processed LiMn2O4 thin films derived from solution deposition MA Ming-you(麻明友), XIAO Zhuo-bing(肖卓炳), Li Xin-hai(李新海), WU Xian-ming(吴显明), HE Ze-qiang(何则强), CHEN Shang(陈上) 545
Effects of silicocalcium on microstructure and properties of Mg-6Al-0.5Mn alloy WANG Li-guo(王利国), ZHANG Bao-feng(张保丰), ZHU Shi-jie(朱世杰),ZHANG Mei(张梅), ZHANG Chun-xiang(张春香), GUAN Shao-kang(关绍康) 551
Electrochemically switched ion exchange performances of capillary deposited nickel hexacyanoferrate thin films HAO Xiao-gang(郝晓刚), GUO Jin-xia(郭金霞), LIU Shi-bin(刘世斌), SUN Yan-ping(孙彦平) 556
Hot deformation behavior of KFC copper alloy during compression at elevated temperatures ZHANG Hui(张辉),, ZHANG Hong-gang(张红钢), PENG Da-shu(彭大暑) 562
Influence of sodium metanitrobenzene sulphonate on structures and surface morphologies of phosphate coating on AZ91D NIU Li-yuan(牛丽媛), LI Guang-yu(李光玉), JIANG Zhong-hao(江中浩),SUN Li-ping(孙丽萍), HAN Dong(韩冬), LIAN Jian-she(连建设) 567
Electrochemical behavior of YAG laser-welded NiTi shape memory alloy YAN Xiao-jun(阎小军), YANG Da-zhi(杨大智), LIU Xiao-peng(刘晓鹏) 572
Evolution of eutectic structures in Al-Zn-Mg-Cu alloys during heat treatment FAN Xi-gang(樊喜刚), JIANG Da-ming(蒋大鸣), MENG Qing-chang(孟庆昌), ZHANG Bao-you(张宝友), WANG Tao(王涛) 577
Layer-by-layer assembly of nanocomposite films with thickness up to hundreds of nanometers ZHOU Ling-de(周灵德), YAN Yu-hua(阎玉华), YU Hai-hu(余海湖), GU Er-dan(顾而丹), JIANG De-sheng(姜德生) 582
Similar extrusion and mapping optimization of die cavity modeling for special-shaped products QI Hong-yuan(齐红元), WANG Shuang-xin(王爽心), ZHU Heng-jun(朱衡君) 587
Crystallinity and crystallization mechanism of lithium aluminosilicate glass by X-ray diffractometry GUO Xing-zhong(郭兴忠), YANG hui(杨辉), CAO Ming(曹明),HAN Chen(韩陈), SONG Fang-fang(宋芳芳) 593
Effect of trace rare earth element Er on Al-Zn-Mg alloy XU Guo-fu(徐国富), MOU Shen-zhou(牟申周), YANG Jun-jun(杨军军),JIN Tou-nan(金头男), NIE Zuo-ren(聂祚仁), YIN Zhi-min(尹志民) 598
Effect of Ni on glass-forming ability of Cu-Ti-based amorphous alloys LIN Tao(林涛), JIANG Jiang(姜江), BIAN Xiu-fang(边秀房), DONG Ying(董瑛) 604
Preparation, mechanical properties and wear behaviors of novel aluminum bronze for dies LI Wen-sheng(李文生), WANG Zhi-ping(王智平), LU Yang(路阳),GAO Yong(高勇), XU Jian-lin(徐建林) 607
Synthesis of TiB2 nanocrystalline powder by mechanical alloying TANG Wen-ming(汤文明), ZHENG Zhi-xiang(郑治祥), WU Yu-cheng(吴玉程),WANG Jian-min(王建民), LÜ, Jun(吕珺), LIU Jun-wu(刘君武) 613
Temperature effect in thermosonic wire bonding WU Yun-xin(吴运新), LONG Zhi-li(隆志力), HAN Lei(韩雷), ZHONG Jue(钟掘) 618
Surface structure and catalytic activity of electrodeposited Ni-Fe-Co-Mo alloy electrode by partially leaching Mo and Fe LUO Bei-ping(罗北平),, GONG Zhu-qing(龚竹青), REN Bi-ye(任碧野),YANG Yu-fang(杨余芳) , CHEN Meng-jun(陈梦君) 623
Development of Si3N4/Al composite by pressureless melt infiltration Akhtar Farid, GUO Shi-ju 629
Electrochemical deposition of hydroxyapatite coatings on titanium ZHANG Yuan-yuan(章媛媛), TAO Jie(陶杰), PANG Ying-chun(庞迎春),WANG Wei(王炜), WANG Tao(汪涛) 633
In-situ observation on domain switching of PLZT via Raman spectroscopy ZHANG Sa(张飒), CHENG Xuan(程璇),, ZHANG Ying(张颖) 638
Structure and erosion resistance of Ni60A/SiC coatting by laser cladding LOU Bai-yang(楼白杨), CHEN Zhen(陈阵), BAI Wan-jin(白万金), DONG Gang(董刚) 643
Preparation of aluminide coatings at relatively low temperatures ZHAN Zhao-lin(詹肇麟),, HE Ye-dong(何业东), WANG De-ren(王德仁), GAO Wei(高维) 647
Preliminary testing of NiFe2O4-NiO-Ni cermet as inert anode in Na3AlF6-AlF3 melts LAI Yan-qing(赖延清), TIAN Zhong-liang(田忠良), LI Jie(李劼),YE Shao-long(叶绍龙), LIU Ye-xiang(刘业翔) 654
Electrodeposition behavior of nanocrystalline CoNiFe soft magnetic thin film LI Jing-feng(李劲风),, ZHANG Zhao(张昭), YIN Jun-ying(阴军英), YU Geng-hua(俞耿华), CAI Chao(蔡超), ZHANG Jian-qing(张鉴清) 659
Corrosion resistance of electrodeposited RE-Ni-W-P-SiC-PTFE composite coating in phosphoric and ferric chloride XU Rui-dong(徐瑞东), GUO Zhong-cheng(郭忠诚), PAN Jun-yi(潘君益) 666
Flotation separation of marmatite from pyrrhotite using DMPS as depressant SUN Wei(孙伟), LIU Run-qing(刘润清), CAO Xue-feng(曹学锋), HU Yue-hua(胡岳华) 671
Interfacial electrokinetic characteristics before and after bioleaching microorganism adhesion to pyrite LIU Jian-she(柳建设), WANG Zhao-hui(王兆慧), CHEN Hong(陈红), ZHANG Yan-hua(张艳华) 676
Removal of cadmium and zinc ions from aqueous solution by living Aspergillus niger LIU Yun-guo(刘云国), FAN Ting(樊霆), ZENG Guang-ming(曾光明),LI Xin(李欣), TONG Qing(童庆),, YE Fei(叶菲), ZHOU Ming(周鸣),XU Wei-hua(徐卫华), HUANG Yu-e(黄玉娥) 681
Extraction studies of cobalt (Ⅱ) and nickel (Ⅱ) from chloride solution using PC88A LUO Lin(罗琳), WEI Jian-hong(魏建宏), WU Gen-yi(吴根义), F. TOYOHISA, S. ATSUSHI 687
Structural and optical properties of tellurium films obtained by chemical vapor deposition(CVD) MA Yu-tian(马玉天),,GONG Zhu-Qing(龚竹青), XU Wei-Hong(徐卫红), HUANG Jian(黄坚) 693
Adsorption behavior and mechanism of amino methylene phosphonic acid resin for Ag(Ⅰ) SHU Zeng-Nian(舒增年), XIONG Chun-Hua(熊春华), WANG Xu(王旭) 700
Separation of silver from silver-manganese ore with cellulose as reductant ZHANG Xiao-yun(张小云), TIAN Xue-da(田学达), ZHANG Dong-fang(张东方) 705
Testing study of subcritical crack growth rate and fracture toughness in different rocks CAO Ping(曹平), LI Jiang-teng(李江腾), YUAN Hai-ping(袁海平) 709
Constitutive model of rock under static-dynamic coupling loading and experimental investigation LI Xi-bing(李夕兵), ZUO Yu-jun(左宇军), WANG Wei-hua(王卫华), MA Chun-de(马春德), ZHOU Zi-long(周子龙) 714
Mechanism study on subcritical crack growth of flabby and intricate ore rock YUAN Hai-ping(袁海平), CAO Ping(曹平), XU Wan-zhong(许万忠) 723
3DEC modeling on effect of joints and interlayer on wave propagation WANG Wei-hua(王卫华), LI Xi-bing(李夕兵), ZUO Yu-jun(左宇军), ZHOU Zi-long(周子龙), ZHANG Yi-ping(张义平) 728
Destabilization analysis of overlapping underground chambers induced by blasting vibration with catastrophe theory YAN Chang-bin(闫长斌), XU Guo-yuan(徐国元), ZUO Yu-jun(左宇军) 735
Simulation of smoke flow and longitudinal ventilation in tunnel fire YANG Gao-shang(杨高尚), AN Yong-lin(安永林), PENG Li-min(彭立敏), ZHANG Jin-hua(张进华) 741

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com