Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 15    No. 2    April 2005


Effect of external shearing force on exfoliation structure and properties of high-performance epoxy/clay nanocomposites LU Hai-jun(鹿海军), ZHANG Bao-yan(张宝艳), CHEN Xiang-bao(陈祥宝) 211
Effect of particle size on thermo-physical properties of SiCp/Cu composites fabricated by squeeze casting WU Gao-hui(武高辉), CHEN Guo-qin(陈国钦), ZHU De-zhi(朱德志),ZHANG Qiang(张强), JIANG Long-tao(姜龙涛) 217
Preparation of textile preform with sewing machines and bending properties of stitched woven glass fibre fabrics ZHAO Nuo-ping, H.R del, C.Herzberg 221
Cofiring behavior of NiCuZn ferrite/PMN ferroelectrics di-layer composites MIAO Chun-lin(缪春林), ZHOU Ji(周济),YUE Zhen-xing(岳振星), LI Long-tu(李龙土) 225
Effects of B2O3-SiO2 doping on electrical properties of Ba0.65Sr0.35TiO3 ceramics ZHANG Tian-jin(章天金), JIANG Juan(江娟), ZHANG Bai-shun(张柏顺),GU Hao-shuang(顾豪爽), LIU Jiang-hua(刘江华) 229
Fabrication and mechanical properties of WC-Co-Al2O3 nanocomposites by spark plasma sintering SHEN Jun(沈军), ZHANG Fa-ming(张法明), SUN Jian-fei(孙剑飞) 233
Fabrication of TiB2 composite powders coated with BN by high speed airflow impact FENG Cai-mei(冯彩梅), WANG Wei-min(王为民), FU Zheng-yi(傅正义) 238
Machinability evaluation of machinable ceramics with fuzzy theory YU Ai-bing(于爱兵), ZHONG Li-jun(钟利军), TAN Ye-fa(谭业发) 243
Fabrication of finegrained Al2O3 ceramic at low sintering temperature LI Hua-ling(李华玲), WANG Mao-cai(王茂才),ZHAO Ji-bin(赵吉宾), LIU Wei-jun(刘伟军) 247
Optimization of dielectric constant temperature coefficient of pyrochlores containing bismuth REN Qing-li(任庆利), LUO Qiang(罗强), CHEN Shou-tian(陈寿田) 252
Preparation of porous hydroxyapatite ceramics with starch additives YANG Lei(杨磊), NING Xiao-shan(宁晓山), CHEN Ke-xin(陈克新),XIAO Qun-fang(肖群芳), ZHOU He-ping(周和平) 257
Selective laser sintering of polymer-coated 
Al2O3/ZrO2/TiC ceramic powder
BAI Pei-kang(白培康), CHENG Jun(程军), LIU Bin(刘斌) 261
High-speed friction and wear behaviors of bulk Ti3SiC2 HUANG Zhen-ying(黄振莺), ZHAI Hong-xiang(翟洪祥),ZHOU Wei(周韦华), ZHOU Yang(周洋),AI Ming-xin(艾明星), ZHANG Zhi-li(张志力), LI Shi-bo(李世波) 266
Influence of fabricating process on
microstructure and properties of spheroidal cast tungsten carbide powder
DAI Yu(戴煜), TAN Xing-long(谭兴龙), LI Yu-xi(李玉玺),YANG Jian-gao(羊建高), HUANG Bai-yun(黄伯云) 270
Preparation and mechanical properties of Ni-Cr-Al alloy by EB-PVD GUAN Chun-long(关春龙), HE Xiao-dong(赫晓东), LI Yao(李垚) 275
Mechanical properties of fine grained superalloy K4169 with addition of refiners HUANG Tai-wen(黄太文), LIU Lin(刘林), YANG Ai-min(杨爱民),XIONG Yu-hua(熊玉华), ZHANG Rong(张蓉) 280
Phase and its morphologies of Ti-45%Al alloy directionally solidified at different growth rates LIU Chang(刘畅), SU Yan-qing(苏彦庆), BI Wei-sheng(毕维生),GUO Jing-Jie(郭景杰), JIA Jun(贾均), FU Heng-zhi(傅恒志) 286
Modeling of solidification grain structure for Ti-45%Al alloy ingot by cellular automaton WU Shi-ping(吴士平), LIU Dong-rong(刘东戎),GUO Jing-jie(郭景杰), FU Heng-zhi(傅恒志) 291
Effect of silicon on oxidation of Ni-15Al alloy WU Ying(吴莹) , NIU Yan(牛焱), WU Wei-tao(吴维 ) 296
Effect of multi-walled carbon nanotubes on 
tribological properties of lubricant
CHEN Chuan-sheng(陈传盛), CHEN Xiao-hua(陈小华), HU Jing(胡静),ZHANG Hua(张华), LI Wen-hua(李文华), XU Long-shan(许龙山),YANG Zhi(杨植) 300
Synthesis and characterization of single-crystalline alumina nanowires ZHAO Qing(赵清), XU Xiang-yu(徐向宇), ZHANG Hong-zhou(张洪洲),CHEN Yao-feng(陈耀锋), XU Jun(徐军), YU Da-peng(俞大鹏) 306
Photochemical synthesis of bimetallic Au-Ag nanoparticles with “core-shell” type structure by seed mediated catalytic growth DONG Shou-an(董守安), TANG Chun(唐春) 310
Preparation and properties of Cu matrix composite reinforced by carbon nanotubes CHEN Xiao-hua(陈小华), LI Wen-hua(李文华),CHEN Chuan-sheng(陈传盛),XU Long-shan(许龙山),YANG Zhi(杨植), HU Jing(胡静) 314
Size dependent phase stability of nano-diamond JIANG Qing(蒋青), LU Hai-ming(陆海鸣), ZHENG Wei-Tao(郑伟涛) 319
Magnetoresistance and magnetization of 
La2/3(Ca0.60Ba0.40)1/3MnO3 in different temperature ranges
GAI Rong-quan(盖荣权), HUANG Zhi-gao(黄志高), LAI Heng(赖恒),CHEN Shui-yuan(陈水源), DU You-wei(都有为) 323
Preparation and characterization of BaMgAl10O17∶Eu phosphor coated with MgF2 by sol-gel process LI Feng(李峰), WANG Yu-hua(王育华) 328
High electron mobility of modulation doped GaAs after growing InP by solid source molecular beam epitaxy SHU Yong-chun(舒永春), PI Biao(皮彪), LIN Yao-wang(林耀望),XING Xiao-dong(邢小东),YAO Jiang-hong(姚江宏),WANG Z 332
Recovery stress characteristics of TiNi alloy wires after partial martensitic transformation under different constraint conditions XING Ting-yong(邢廷勇), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山) 336
Two-way shape memory effect and its stability in 
Ti-Ni-Hf high temperature shape memory alloy
MENG Xiang-long(孟祥龙), WU Ye(吴冶),CAI Wei(蔡伟), ZHAO Lian-cheng(赵连城) 340
Model of magnetostrictive actuator LI Lin(李琳), ZHANG Yuan-yuan(张媛媛) 344
Structure and magnetic properties of Mn-doped CuO solids FAN Chong-fei(范崇飞), PAN Li-qing(潘礼庆), ZHU Hao(朱浩),QIU Hong-mei(邱红梅),WANG Feng-ping(王风平),WU Ping( 349
Induced effects of Cu underlayer on (111) orientation of Fe50Mn50 thin films WANG Lei(王蕾), WANG Feng-ping(王凤平), LIU Huan-ping(刘还平),WU Ping(吴平), QIU Hong(邱宏), PAN Li-qing(潘礼庆) 353
Structure and magnetic properties of Pr0.1CexTb0.9-xFe1.9 alloys LI Song-tao(李松涛), LIU He-yan(刘何燕), MENG Fan-bin(孟凡斌),LU Zun-ming(卢遵铭), QU Jing-ping(曲静萍), LI Yang-xian(李养贤) 358
Electrochemical properties of AB5 type hydrogen storage alloy as anode electrocatalyst of PEMFC CHEN Yun(陈昀), WANG Xin-hua(王新华), CHEN Chang-pin(陈长聘),CHEN Li-xin(陈立新), C.A.C. Sequeira 361
Electrochemical properties of CeMg11Ni+x%Ni composites(x=0, 50, 100 and 200) prepared by ball-milling WANG Li(王丽), WANG Xin-hua(王新华) ,CHEN Li-xin(陈立新), CHEN Chang-pin(陈长聘) 366
Infiltration kinetics of pressureless infiltration 
in SiCp/Al composites
QIN Zhen-kai(秦振凯), YU Jia-kang(于家康), ZHANG Xiao-yu(张小宇) 371
Interface evolution of TiAl/Ti6242 transient liquid phase joint using Ti, Cu foils as insert metals DUAN Hui-ping(段辉平), K.H.Bohm, V.Ventzke, M.Koç,ak 375
Directionally solidified microstructures and peritectic phase growth of Cu-75%Sn 
peritectic alloy
LI Shuang-ming(李双明), LÜ, Hai-yan(吕海燕), ZHANG Rong(张蓉),LIU Lin(刘林), FU Heng-zhi(傅恒志) 379
Superplastic solid state welding of steel and copper alloy-based on laser quenching of 
steel surface
ZHANG Ke-ke(张柯柯), HAN Cai-xia(韩彩霞), QUAN Shu-li(权淑丽), CHENG Guang-hui(程光辉), YANG Jie(杨洁), YANG Yun-lin(杨蕴林) 384
Simulation of cooling channel rheocasting process of A356 aluminum alloy using three-phase volume averaging model T.Wang, B.Pustal, M.Abondano, T.Grimmig, A.Bührig Polaczek,M.Wu, A. Ludwig 389
Noise reduction of punch press mechanical clutch engagement CHEN Wei(陈威), SUN Chang-qing(孙长青), LI Yun-liang(李运良) 395
Effect of Ag(Ti) underlayers on CoCrPt thin 
film media
GAO Feng-ju(高凤菊), SUN Hui-yuan(孙会元), FENG Shun-zhen(封顺珍),YU Hong-yun(于红云),JIA Lian-zhi(贾连芝), PAN Cheng-fu( 400
Growth of bismuth telluride thin film on Pt by electrochemical atomic layer epitaxy ZHU Wen(朱文), YANG Jun-you(杨君友), GAO Xian-hui(郜鲜辉), HOU Jie(侯杰), ZHANG Tong-jun(张同俊), CUI Kun(崔昆) 404
Effect of annealing treatment on optical and 
electrical properties of ZnO films
WANG Wan-lu(王万录), LIAO Ke-jun(廖克俊), LI Li(李丽),WU Zhi-hua(吴子华), WANG Yong-tian(王永田), ZHANG Jin(张津) 410
Influences of post-annealing and internal stress on magnetoresistance properties of Ni80Fe20 films GAO Yan-qing(高艳清), WU Ping(吴平), CAI En-jing(蔡恩静), QIU Hong(邱宏), WANG Feng-ping(王凤平),PAN Li-qing(潘礼庆), TIAN Yue(田跃) 414
Critical misfit of epitaxial growth metallic 
thin films
LI Jian-Chen(李建忱), LIU Wei(刘伟), JIANG Qing(蒋青) 419
Oxidation protection of NiCoCrAlY coatings 
on γ-TiAl
WANG Qi-min(王启民), GUO Ming-hu(郭明虎), KE Pei-ling(柯培玲),GONG Jun(宫骏), SUN Chao(孙超), WEN Li-shi(闻立时) 423
Plasma spray forming of functionally graded materials mould ZHAO Zi-yu(赵紫玉), FANG Jian-cheng(方建成), LI Hong-you(李洪友) 427
Laser cladded AlCuFe+Sn quasicrystalline composite coatings FENG Li-ping(冯莉萍), SHAO Tian-min(邵天敏), JIN Yong-ji(金永吉),E.Fleury, D.H.Kim, CHEN Da-rong(陈大融), WEI Yue-gu 432
Computer aided design of free-machinability prehardened mold steel for plastic HE Yan-lin(何燕霖), LI Lin(李麟), GAO Wen(高雯),WANG Qing-liang(王庆亮), WU Xiao-chun(吴晓春) 437
Finite element method simulation of shotpeening wing skin panel WU Wei(吴为), ZENG Yuan-song(曾元松),HUANG Xia(黄遐), LI Zhi-qiang(李志强) 443
Modeling of velocity field for vacuum induction melting process CHEN Bo(陈波), JIANG Zhi-guo(江治国), LIU Kui(刘奎), LI Yi-yi(李依依) 447
FE simulation and process analysis on forming of aluminum alloy multi-layer cylinder parts with flow control forming WANG Xin-yun(王新云), WU You-sheng(吴有生),XIA Ju-chen(夏巨谌), HU Guo-an(胡国安) 452
Finite element analysis of stresses and interface crack in TBC systems CHEN Xiao-mei(陈晓梅), ZHANG Yue(张跃), GONG Sheng-kai(宫声凯) 457
AlN+MnS inclusions in oriented electrical steels WANG Jun-an(王均安), ZHOU Bang-xin(周邦新), LI Qiang(李强),ZHU Yu-liang(褚于良), SUN Huan-de(孙焕德) 460
Friction and wear properties of 
mullite/ZrO2/Al2O3 composites
TAN Ye-fa(谭业发), YÜ, Ai-bing(于爱兵), LIU Wei-min(刘维民),YAN Jun(严骏), TAN Hua(谭华), WANG Xiao-long(王小龙) 464
Microstructure of explosively compacted Nd-Fe-B magnet by TEM AO Qi(敖琪), LIU Wei(刘薇), CAO Li-jun(曹力军), WU Jian-sheng(吴建生) 468
Higher order asymptotic fields for mode Ⅰ crack in functionally gradient material DAI Yao(戴耀), YAN Xiu-fa(燕秀发) 473

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com