Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 12    No. 5    October 2002


MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Welding of SiC particle reinforced 6061 Al
matrix composite with pulsed TIG
CHEN Mao-ai(陈茂爱), WU Chuan-song(武传松),GAO Jin-qiang(高进强) 805
Microstructure and strength of TiAl/40Cr joint
diffusion bonded with vanadium-copper filler metal
HE Peng(何鹏), FENG Ji-cai(冯吉才),QIAN Yi-yu(钱乙余), ZHANG Bing-gang(张炳刚) 811
Interfacial energy and match of cold
pressure welded Ag/Ni and Al/Cu
LI Yun-tao(李云涛), DU Ze-yu(杜则裕), MA Cheng-yong(马成勇) 814
Effect of Mn on microstructure of as-cast
Ti47A18Nb(1~2)Mn alloys
XU Jing-wen(许敬文),LIN Jun-pin(林均品),WANG Yan-li(王艳丽), CHEN Guo-liang(陈国良) 818
Fracture behavior of B2-ordered iron
aluminide with Mn addition
LOU Bai-yang(楼白杨), YANG Ji-long(杨继隆), LU Chong-da(鲁聪达), Jin Jie(金杰) 822
Properties of Zr-Ti-V-Mn-Ni hydride alloy
WEN Ming-fen(文明芬), ZHAI Yu-chun(翟玉春),WANG Xin-hai(王新海), CHEN Lian(陈廉) 826
Correlation between liquid structure and
γ2-phase precipitation
of Cu-Al-Ni shape memory alloys
PAN Xue-min(潘学民), BIAN Xiu-fang(边秀房),SUN Jing-qin(孙景芹), WANG Wei-min(王伟民) 829
Preparation and properties of nano-sized SnO2 powder YAO Min-qi(姚敏琪), WEI Ying-hui(卫英慧),HU Lan-qing(胡兰青),XU Bing-she(许并社) 833
Structures,properties and responses to heat treatment of
deformation processed Cu-15%Cr composite
powders prepared by mechanical milling
LIU Jing-lei(刘京雷), LIU Zu-yan(刘祖岩), WANG Er-de(王尔德), XIAN Heng-ze(线恒泽) 837
Explosive compaction of CuCr alloys LI Jin-ping(李金平), LUO Shou-jing(罗守靖),GONG Zhao-hui(龚朝晖),NIU Wei(牛玮), JI Song(纪松) 841
Atomic simulation of amorphization and crystallization
of Ag50Au50 alloy during rapid solidification
WANG Li(王丽), YANG Hua(杨华), ZHANG Jun-yan(张均艳) , BIAN Xiu-fang(边秀房), YI Su(衣粟) 845
Phase diagram of R-Fe-Co pseudoternary system withR≤33.3 %(mole fraction, R=Sm0.5Dy0.5) WANG Bo-wen(王博文), LIU Wei-li(刘炜丽),FENG Wen-jiang(封文江),JIN Guang(金光),HAO Yan-ming(郝延明)< 850
Effect of preannealing on crystallization process of
amorphous Sm5Fe80Cu1Si5B3C2.5Zr3.5 alloy
ZHANG Peng-yue(张朋越), LIU Jian-hua(刘建华), GUAN Ying(关颖),ZHANG Jing-wu(张静武), ZHANG Xiang-yi(张湘义) 854
Conformal mapping modeling of metal plastic deformation and
die cavity in special-shaped extrusion
QI Hong-yuan(齐红元), ZHU Heng-jun(朱衡君),DU Feng-shan(杜凤山), LIU Cai(刘才) 858
Imitation design of temperature field in
coloring hot dip galvanization process
LE Qi-chi(乐启炽), CUI Jian-zhong(崔建忠), ZHANG Xue-bin(张学宾) 862
Ground-based investigation of atomic oxygen effects on naked
Ag and Ag with protective organic coatings
ZHANG Lei(张蕾), YAN Chuan-wei(严川伟), QU Qing(屈庆),SUN Gang(孙刚), TONG Jing-yu(童靖宇), CAO Chu-nan(曹楚南) 869
Corrosion of Fe-15Ce alloy in three mixed-gas atmospheres FU Guang-yan(付广艳), NIU Yan(牛焱), WU Wei-tao(吴维tao) 874
Rapidly solidified hypereutectic Al-Si alloys
prepared by powder hot extrusion
LI Yuan-yuan (李元元), ZHANG Da-tong (张大童),NGAI Tungwai Leo, ZHANG Wei-wen (张卫文) 878
Microstructure and properties of 
AZ80 magnesium alloy
prepared by hot extrusion from 
recycled machined chips
LIU Ying(刘英), LI Yuan-yuan(李元元),ZHANG Da-tong(张大童), Ngai Tung-wai Leo(倪东惠), CHEN Wei-ping(陈维平) 882
Warm compaction of Al2O3
 particulate reinforced
powder metallurgy iron-base composite
Ngai Tungwai Leo (倪东惠), CHEN Wei-ping (陈维平),XIAO Zhi-yu (肖志瑜), SHAO Ming (邵明),ZHANG Shuang-yi (张双益) 886
Simulation of die wall friction's effect on 
density distribution in metallic powder compaction
ZHOU Zhao-yao(周照耀), ZHAO Wei-bin(赵伟斌),CHEN Pu-qing(陈普庆),CHEN Wei-ping(陈维平),SHAO Ming(邵明), WANG Jun-wen(王郡文) 890
Effect of oxygen content on 
tensile strength of
polymer-derived SiC fibers
CHU Zeng-yong (楚增勇), FENG Chun-xiang (冯春祥),SONG Yong-cai (宋永才), WANG Ying-de (王应德),LI Xiao-dong (李效东) , XIAO Jia-yu (肖加余) 894
Interfacial microstructure of 20% 
SO2/Al matrix composites
reinforced with in situ formation
 ceramic phases
SUN Ji-bing(孙继兵), LI Guo-bin(李国彬),CUI Chun-xiang(崔春翔), AN Ya-qin(安雅琴),LIU Shi-min(刘世敏), LI Jie 899
Role of Al2O3 fiber in eutectic Al-Si alloy composites ZHAI Qiu-ya(翟秋亚), XU Jin-feng(徐锦锋),Y. Iwai 904
Mechanical properties and 
microstructure ofTiB2 
ceramic influenced by ZrB2 additive
WANG Hao(王皓), FU Zheng-yi(傅正义),GU Ping(辜萍), WANG Wei-min(王为民),YUAN Run-zhang(袁润章) 909
Relationship between solid fraction of slurry and property of
steel/mushy Al-20Sn semi-solid bonding
ZHANG Peng(张鹏),DU Yun-hui(杜云慧),XING Shu-ming(邢书明), ZHANG Li-zhong(张励忠), ZENG Da-ben(曾大本), CUI Jia 914
Influence of microcrystalline wax on properties of MIMmulti-component wax matrix binder ZHANG Jian(张健), HUANG Bai-yun(黄伯云),LI Yi-min(李益民), LI Song-lin(李松林) 918
Control of liquid column height in electromagnetic casting with fuzzy neural network model LI Zhao-xia (李朝霞),ZHENG Xian-shu (郑贤淑) 922
Influence of process parameters on
thermal-rate treatment of ZA42 alloy
LI Cheng-dong(李成栋), TIAN Xue-lei(田学雷),ZHAO Mei(赵梅), GENG Hao-ran(耿浩然) 926
Effect of preferential dissolution on erosion-corrosion 
for chromium steel in alkali slurry
YUAN Qing-long (袁庆龙), M. M. Stack 931
Theoretical analysis based on
 a modified mixed-film lubrication model for
 metal forming processes
WANG Qiao-yi(王桥医) , TAN Jian-ping(谭建平),XIONG Yong-gang(熊勇刚), YUN Zhong(云忠) 936
Investigation on ductile fracture in fine-blanking process by finite element method LI Yu-ming (李昱明), PENG Ying-hong (彭颖红) 941
Structure of medium-range order in 
molten Al-Fe alloy
CONG Hong-ri(丛红日), BIAN Xiu-fang(边秀房),LI Hui(李辉), QIN Jing-yu(秦敬玉) 947
Mechanism for phase boundary sliding and its relevance to diffusion-solutio
n zone in SPD
SHI Zhi-qiang(石志强), YE Yi-fu(叶以富),LI Shi-chun(李世春), ZHANG Lei(张磊) 952
Relationship between columnar crystal spacing and electric current density in unidirectional solidification of monophase Cu-Al alloy CHANG Guo-wei(常国威), CAO Li-yun(曹丽云),YUAN Jun-ping(袁军平), WANG Zi-dong(王自东),WU Chun-jing(吴春京), HU Han-qi(胡 956
Effect of different heat treatment process on dampingpeak of 6061Al/SiCp MMC 
produced by spray codeposition
GU Jin-hai(顾金海), ZHANG Qing-xiao(张清霄),GU Min(顾敏), WANG Xi-ke(王西科),WANG Can(王灿), ZHU Zheng-gang(朱震刚) 960
MINERAL PROCESSING AND METALLURGY
Closing law and stress intensity factor of 
elliptical crack under compressive loading
GUO Shao-hua(郭少华), SUN Zong-qi(孙宗颀) 966
Establishment of mathematical moment modelin twin casting rolling rolls SUN Bin-yu(孙斌煜), YUAN Shi-jian(苑世剑),ZHANG Hong(张洪),DU Yan-ping(杜艳平),ZHANG Fang-ping(张芳萍) 970
Effect of hydroxamic acid starch on reverse 
flotationdesilicate from diasporic bauxite
HU Yue-hua(胡岳华), LI Hai-pu(李海普), JIANG Yu-ren(蒋玉仁), 974
Effects of citric acid on separation of
 sillimanite from quartz
LI Ye(李晔), LEI Dong-sheng(雷东升),LU Wei(鲁巍), XU Shi(许时) 979
Comparisons of species and coagulation 
effects of PFSsolution and solid
 PFS from pyrite cinders 
ZHENG Ya-jie(郑雅杰), GONG Zhu-qing(龚竹青),LIU Li-hua(刘立华), CHEN Bai-zhen(陈白珍) 983
Physico-chemistry in distillation process 
of (BiCl3-HCl-H2O) system
ZHENG Guo-qu(郑国渠),TANG Mo-tang (唐谟堂) 987
Influence of supersaturation on structure of
 sodium aluminate solutions with medium 
concentration: a solution X-ray diffraction study
LI Jie(李洁), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜),ZHANG Ping-min(张平民), LI Yuan-gao(李元高) 992
Synthesis of antimony tris
(mercaptoethyl carboxylates) 
as thermal stabilizer for polyvinyl chloride
SHU Wan-yin(舒万艮), LIU You-nian(刘又年), CHEN Qi-yuan(陈启元) 997
Quantum chemical calculations on
 structure of Mo8O264-
WU Zheng-ping(吴争平), YIN Zhou-lan(尹周澜),CHEN Qi-yuan(陈启元), ZHANG Ping-min(张平民) 1001
Preparation of Gd-Co alloy film in acetamide-urea-NaBr melt XU Chang-wei(徐常威), PAN Wen-jie (潘文杰),YUAN Ding-sheng(袁定胜),TONG Ye-xiang(童叶翔),LIU Guan-kun(刘冠昆) 1007
Effects of Cu(Ⅱ) or Zn(Ⅱ) on photodegradation 
of some toxic organic compounds in 
wastewater by using TiO2 as catalyst
DING Dun-huang(丁敦煌), SONG Qiang(宋强),LIU De-quan(刘德全), Wolfram Thiemann,YANG Song-qing(杨松青) 1011

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com