Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 10    No. 1    February 2000


Aluminothermal reaction to prepare Al-Ti-C master alloy① ZHANG Bai-qing(张柏青), FANG Hong-sheng(方鸿生),MA Hong-tao(马洪涛), LI Jian-guo(李建国) 1
Laser induced TiC particle reinforced composite layer on Ti6Al4V and their microstructural characteristics① ZHANG Song(张 松),, WU Wei-tao(吴维山又),WANG Mao-cai(王茂才), Dong Shi-yun(董世运) 6
Morphology of discontinuous coarsening in fully lamellar TiAl① TANG Jian-cheng(唐建成), HUANG Bai-yun(黄伯云), HE Yue-hui(贺跃辉), XIE Kun(谢 鲲) 10
Skull formation and change during ISM process of Ti-15-3alloy① GUO Jing-jie(郭景杰), LIU Yuan(刘 源), SU Yan-qing(苏彦庆), DING Hong-sheng(丁宏升), JIA Jun(贾 均) 14
Structural relaxation dynamics of Fe83B17and Al88.5Y6.5Ni5amorphous alloys① CAO Biao(曹 标), CHEN Zhen-hua(陈振华), HUANG Pei-yun(黄培云) 19
Computer simulation of Au clusters properties① ZHOU Ji-cheng(周继承), HE Hong-bo(何红波), LI Yi-bing(李义兵), HUANG Bai-yun(黄伯云) 22
Dynamical coarsening processes of microstructures in non-dendritic AlSi7Mg alloy remelted in semi-solid state① MAO Wei-min(毛卫民), CUI Cheng-lin(崔成林), ZHAO Ai-min(赵爱民), SUN Feng(孙 峰), ZHONG Xue-you(钟雪友) 25
Mechanism of non-isothermal reaction between elemental powders Ti and Al① LIU Yong(刘 咏), HUANG Bai-yun(黄伯云), HE Yue-hui(贺跃辉) 29
Yield surfaces of fcc crystals with crystallographic slip and mechanical twinning① CHEN Zhi-yong(陈志永), ZHANG Xin-ming(张新明), ZHOU Zhuo-ping(周卓平),LIU Chu-ming(刘楚明), LI Sai-yi(李赛毅), Yang Yang(杨 扬) 34
Electro-dislocation multiplication and strain effect in2091Al-Li alloy① LIU Zhi-yi(刘志义), LEI Yi(雷 毅), LI San-dong(李山东) 39
Structure and magnetic properties of Nd1.5Fe10.5Mo1.5Nx prepared by mechanical milling① ZHANG Jiu-xing(张久兴), YANG Hong-chuan(杨洪川), ZHOU Mei-ling(周美玲), ZUO Tie-yong(左铁镛) 44
Double reversible transformations under various treatment states① BAI Yu-jun(白玉俊), SUN Dong-sheng(孙东升), GENG Gui-li(耿贵立), BIAN Xiu-fang(边秀房), WANG Shou-ren(王守仁) 47
Microstructure of electrodeposited RE-Ni-W-P-SiC composite coating① GUO Zhong-cheng(郭忠诚), ZHU Cheng-yi(朱诚意), ZHAI Da-cheng(翟大成), YANG Xian-wan(杨显万) 50
Effect of target temperature on microstructure of aluminum surface layer modified by plasma based ion implantation① ZHAN Zai-ji(战再吉), MA Xin-xin(马欣新), SUN Yue(孙 跃), XIA Li-fang(夏立芳) 53
W-Ni-Fe nanostructure materials synthesized by high energy ball milling① FAN Jing-lian(范景莲), HUANG Bai-yun(黄伯云), QU Xuan-hui(曲选辉) 57
Electrochemical investigation on hydride electrode with tungsten carbide additive① YANG Xiao-guang(杨晓光), ZHANG Xiao-bin(张孝彬), TAN Guo-long(谭国龙), ZHANG Wen-kui(张文魁), LEI Yong-quan(雷永泉), WANG Qi-dong(王启东), WU Xi-jun(吴希俊) 59
Effects of intermixing process on bonding strength of IBED CrN coatings① TANG Bin(唐 宾), ZHU Xiao-dong(朱晓东), HU Nai-sai(胡奈赛), HE Jia-wen(何家文) 64
Influence of doped Ag+on multifunction characteristics in SrTiO3ceramics① XU Qing(徐 庆),, CHEN Wen(陈 文),, YUAN Run-zhang(袁润章) 69
Preparation of CuCr25alloys through vacuum arc-smelting and their properties① ZHAO Feng(赵 峰), XU Hui(徐 晖), YANG Zhi-mao(杨志懋), DING Bing-jun(丁秉钧) 73
Effect of strain rate on mechanical behaviors of  Ti10V2Fe3Al and30CrMnSiNi2A① TANG Chang-guo(唐长国), ZHU Jin-hua(朱金华), WEI Shou-yong(魏寿庸) 76
Effects of solid deformation and melt vibration on structure and refining performance of Al5Ti1B master alloy① QI Xiao-gang(亓效刚), LIU Xiang-fa(刘相法),BIAN Xiu-fang(边秀房), WANG Da-qing(王大庆), MA Jia-ji(马家骥) 80
Densification laws and properties of sintered powder compacts in rotary forging process① WANG Guang-chun(王广春), ZHAO Guo-qun(赵国群), JIA Yu-xi(贾玉玺), YANG Yan(杨 艳) 84
Diffusion bonding of copper alloy to stainless steel with Ni and Cu interlayer① YU Zhi-shui(于治水), WANG Feng-jiang(王凤江), LI Xiao-quan(李晓泉), WU Ming-fang(吴铭芳) 88
Formation mechanism of laser-clad gradient thermal barrier coatings① CHEN Guo-feng(陈国锋), FENG Zhong-chao(冯钟潮), LIANG Yong(梁 勇) 92
Skeletal tool of mineral processing expert system① LI Song-ren(李松仁), JING Guang-jun(景广军), ZHOU Xian-wei(周贤渭), LIANG Xue-mei(梁雪梅) 94
Influence of metal cations on cassiterite flotation① ZENG Qing-hua(曾清华), ZHAO Hong(赵 宏), WANG Dian-zuo(王淀佐) 98
Calorimetric study of Wood alloy① MENG Shuang-he(孟霜鹤), TAN Zhi-cheng(谭志诚), WANG Lan(王 岚), LI Li(李 莉), SONG Yong-ji(宋永吉) 102
Leaching mechanism of sulfide ores in slurry electrolysis① ZHANG Ying-jie(张英杰), YANG Xian-wan(杨显万), DENG Lun-hao(邓伦豪), YAO Gang(姚 刚) 105
Energy transmission of down-hole hammer tool and its conditionality① LI Xi-bing(李夕兵),, G.Rupert, D.A.Summers 109
Admissibility of Bayes estimate with inaccurate prior in surveying adjustment① ZHU Jian-jun(朱建军), WANG Xi-bo(王细波) 114
Symmetry and conservation laws for optimum design of open pit mines① SHI Zhong-min(石忠民) 119
Estimation and accuracy evaluation of variance and covariance components based on more general functional model① WANG Zhi-zhong(王志忠), ZHU Jian-jun(朱建军) 123
Calculating method of circle radius using genetic algorithms① LIAO Ping(廖 平), YU Shou-yi(喻寿益), ZHONG Jue(钟 掘) 127

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com