Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 20    Special 1    May 2010


Chemistry in Hydrometallurgy Process
Behavior of silicon-containing minerals during Bayer digestion ZHAO Qing-jie(赵清杰), YANG Qiao-fang(杨巧芳), CHEN Qi-yuan(陈启元),YIN Zhou-lan(尹周澜), WU Zheng-ping(吴争平), YIN Zhen-guo(殷 1
Kinetics and mechanism of Re(Ⅶ) extraction and separation from Mo(Ⅵ) with trialkyl amine LOU Zhen-ning(娄振宁), XIONG Ying(熊英), SONG Jun-jun(宋俊俊), SHAN Wei-jun(单炜军),HAN Guang-xi(韩光喜), XING Zhi-qiang(邢志强), KONG Yu-xia(孔玉霞) 10
Mechanism of electro-generative-leaching of chalcopyrite-MnO2
in presence of Acidithiobacillus ferrooxidans
XIAO Li(肖利), FANG Zheng(方正), QIU Guan-zhou(邱冠周),WANG Shao-fen(王少芬), WANG Chun-xiong(王春雄) 15
Electrogenerative leaching for sphalerite-MnO2 in the presence of Acidithiobacillus thiooxidans WANG Shao-fen(王少芬), XIAO Li(肖利), FANG Zheng(方正),QIU Guan-zhou(邱冠周), WANG Chun-xiong(王春雄) 21
Potential—pH diagrams of Cr-H2O system at elevated temperatures YOU Hai-xia (尤海侠), XU Hong-bin(徐红彬), ZHANG Yi(张懿), ZHENG Shi-li (郑诗礼), GAO Yi-ying(高毅颖) 26
Density and viscosity of aqueous solution of
K2CrO4/KOH mixed electrolytes
GUO Ya-jie(郭雅杰), XU Hong-bin(徐红彬), GUO Fen(郭奋),ZHENG Shi-li(郑诗礼), ZHANG Yi(张懿) 32
Effects of Na4EDTA and EDTA on seeded precipitation of
sodium aluminate solution
LÜ, Bao-lin(吕保林), CHEN Qi-yuan(陈启元), YIN Zhou-lan(尹周澜), HU Hui-ping(胡慧萍) 37
Kinetics of oxidation-precipitation of cobalt(Ⅱ) from solution by ozone TIAN Qing-hua(田庆华), GUO Xue-yi(郭学益), YI Yu(易宇), LI Zhi-hai(李治海) 42
Behavior of S2O32− and SO32 in sulfur-bearing aqueous solution system for gold leaching CHEN Xiang-yang(陈向阳), LAN Xin-zhe(兰新哲), ZHANG Qiu-li(张秋利),ZHOU Jun(周军), SONG Yong-hui(宋永辉) 46
Behavior of arsenic in zinc electrowinning YU Xiao-hua(俞小花), XIE Gang(谢刚), LI Rong-xing(李荣兴), LI Yong-gang(李永刚), LU Ying(陆莹) 50
Effect of added cobalt ion on copper electrowinning from sulfate bath using doped polyaniline and Pb-Ag anodes HUANG Hui(黄惠), ZHOU Ji-yu(周继禹), GUO Zhong-cheng(郭忠诚) 55
Novel Hydrometallurgy Technologies
Slurry electrolysis of ocean polymetallic nodule WANG Cheng-yan(王成彦), QIU Ding-fan(邱定蕃), YIN Fei(尹飞),WANG Han-yuan(王含渊), CHEN Yong-qiang(陈永强) 60
A green process for recovering nickel from nickeliferous laterite ores ZHAI Yu-chun(翟玉春), MU Wen-ning (牟文宁), LIU Yan (刘岩), XU Qian(许茜) 65
Selective leaching of nickel from low-sulfur Ni-Cu matte at atmospheric pressure FU Yan(符岩), LI Bin-chuan(李斌川), FAN Chuan-lin(范川林),ZHAI Xiu-jing(翟秀静), ZHANG Xi-jun(张希军), LI Dong-he(李东和) 71
Leaching of nickel laterite ore assisted by microwave technique ZHAI Xiu-jing(翟秀静), WU Qiang(武强), FU Yan(符岩),MA Lin-zhi(马林芝), FAN Chuan-lin(范川林), LI Nai-jun(李乃军) 77
Pretreatment study on chloridizing segregation and magnetic separation of low-grade nickel laterites LIU Wan-rong(刘婉蓉), LI Xin-hai(李新海), HU Qi-yang(胡启阳), WANG Zhi-xing(王志兴),GU Ke-zhuan(古可专), LI Jin-hui(李金辉), 82
Leaching of magnesium from desiliconization slag of nickel laterite ores by carbonation process MU Wen-ning(牟文宁), ZHAI Yu-chun(翟玉春), LIU Yan (刘岩) 87
Response surface design for nickel recovery from laterite by sulfation-roasting-leaching process LI Dong(李栋), PARK Kyung-ho(朴庚镐), WU Zhan(吴展), GUO Xue-yi(郭学益) 92
Effects of additives on nickel electrowinning from sulfate system LU Jing(卢静), YANG Qi-hua(阳启华), ZHANG Zhao(张昭) 97
Recovery of nickel from mixed solution containing light metals by
PSt/MA resin
QI Xin-hua(齐新华), JIA Xue-qing(贾学庆), YANG Ying(杨瑛), NIU Li-e(牛丽娥), HOU Li-ping(侯立平) 102
Acid leaching of vanadium from roasted residue of stone coal
 
ZHU Yang-ge(朱阳戈), ZHANG Guo-fan(张国范), FENG Qi-ming(冯其明),LU Yi-ping(卢毅屏), OU Le-ming(欧乐明), HUANG Si-jie(黄思捷) 107
Pressure acid leaching of black shale for extraction of vanadium LI Min-ting(李旻廷), WEI Chang(魏昶), FAN Gang(樊刚), LI Cun-xiong(李存兄),DENG Zhi-gan(邓志敢), LI Xin-bin(李兴彬) 112
Extracting vanadium from stone-coal by oxygen pressure acid leaching and solvent extraction DENG Zhi-gan(邓志敢), WEI Chang(魏昶), FAN Gang(樊刚),LI Min-ting(李旻廷), LI Cun-xiong(李存兄), LI Xing-bin(李兴彬) 118
Leaching vanadium by high concentration
sulfuric acid from stone coal
CHEN Xiang-yang(陈向阳), LAN Xin-zhe(兰新哲), ZHANG Qiu-li(张秋利),MA Hong-zhou(马红周), ZHOU Jun(周军) 123
Recovery of vanadium from black shale LI Cun-xiong(李存兄), WEI Chang(魏昶), DENG Zhi-gan(邓志敢), LI Min-ting(李旻廷), LI Xing-bin(李兴彬), FAN Gang(樊刚) 127
Desiliconisation of alkaline leaching solution of roasted stone coal with carbonation method LONG Si-si(龙思思), ZHANG Guo-fan(张国范), FENG Qi-ming(冯其明),OU Le-ming(欧乐明), LU Yi-ping(卢毅屏) 132
Pressure acid leaching of zinc sulfide concentrate GU Yan(古岩), ZHANG Ting-an(张廷安), LIU Yan(刘燕), MU Wang-zhong(牟望重),ZHANG Wei-guang(张伟光),DOU Zhi-he(豆志河), JIANG Xiao-li(蒋孝丽) 136
Indium recovery from zinc oxide flue dust by oxidative pressure leaching LI Xuan-hai(黎铉海), ZHANG Yan-juan(张燕娟), QIN Quan-lun(覃全伦), YANG Jian(阳健), WEI Yan-song(韦岩松) 141
Enhanced Cu(Ⅱ) adsorption by orange peel modified with sodium hydroxide FENG Ning-chuan(冯宁川), GUO Xue-yi(郭学益), LIANG Sha(梁莎) 146
Disposal of cuprous chloride waste water XUE Juan-qin(薛娟琴), MAO Wei-bo(毛维博), WANG Yu-jie(王玉洁),LI Jing-xian(李京仙), WU Ming(吴明), LU Xi(卢曦) 153
Recovery of oxalic acid from mother-liquor containing hydrochloric acid and cobalt by solvent extraction with P350 TIAN Qing-hua(田庆华), GUO Xue-yi(郭学益), LI Zhi-hai(李治海) 159
Alumina recovery from spent Bayer liquor by methanol ZHANG Ying(张盈), ZHENG Shi-li(郑诗礼), DU Hao(杜浩),WANG Shao-na(王少娜), PENG Ying(彭鹰), ZHANG Yi(张懿) 165
Alkali desilicated coal fly ash as substitute of bauxite in lime-soda sintering process for aluminum production BAI Guang-hui(白光辉), TENG Wei(滕玮), WANG Xiang-gang(王香港),QIN Jin-guo(秦晋国), XU Peng(徐鹏), LI Peng-cheng(李鹏程) 169
Pressure leaching technique of smelter dust with high-copper and high-arsenic XU Zhi-feng(徐志峰), LI Qiang(李强), NIE Hua-ping(聂华平) 176
Effects of microwave pretreatment on zinc extraction from spent catalyst saturated with zinc acetate ZHANG Ze-biao(张泽彪), ZHANG Zheng-yong(张正勇), NIU Hao(牛浩), PENG Jin-hui(彭金辉),ZHANG Li-bo(张利波), QU Wen-wen 182
Effective removal of heavy metals from aqueous solutions by orange peel xanthate LIANG Sha(梁莎), GUO Xue-yi(郭学益), FENG Ning-chuan(冯宁川), TIAN Qing-hua(田庆华) 187
Recovery of valuable elements from spent YBa2Cu3O7−x/Ag composite superconductor bulks Li Feng-hua(李凤华), Li Ying-nan(李英楠), Zhang Cong-cong(张聪聪), Fan Zhan-guo(樊占国) 192
Green evaluation of microwave-assisted leaching process of
high titanium slag on life cycle assessment
CHEN Guo(陈菓), CHEN Jin(陈晋), PENG Jin-hui(彭金辉), WAN Run-dong(万润东) 198
Chemistry
Dialkyl phosphinic acids: Synthesis and applications as
extractant for nickel and cobalt separation
LI Lin-yan(李林艳), XU Sheng-ming(徐盛明), JU Zhong-jun(居中军), ZHANG Zhang (张章),LIAO Fu-hui(廖复辉), LI Guo-bao(李国宝) 205
Synthesis of ZnS nanoparticles by solid-liquid chemical reaction
with ZnO and Na2S under ultrasonic
SHE Yuan-yuan(佘媛媛), YANG Juan(杨娟), QIU Ke-qiang(丘克强) 211
Morphology control of ultrafine cuprous oxide powder and its growth mechanism CAO Yan(曹艳), WANG Yue-jun(王岳俊), ZHOU Kang-gen(周康根), BI Zhen(毕贞) 216
Influence of hydrothermal temperature on structure and microstructure of boehmite FU Gao-feng(付高峰), WANG Jing(王晶), XU Bing(徐冰), GAO Hong(高宏), XU Xiu-lin(徐秀林), CHENG Hao(成豪) 221
Electrodeposition of Fe-Ni alloy coating on ferritic stainless steel GENG Shu-jiang(耿树江), LI Yan-dong(李言栋), XIANG Dong(向东), ZHOU Shi-gang(周时刚) 226
Preparation of YVO4:RE (RE=Yb3+/Er3+, Yb3+/Tm3+) nanoparticles via microemulsion-mediated hydrothermal method ZHANG Jun(张军), Wulantuya(乌兰图雅), DI Xiao-wei(狄晓威), LIU Zhi-liang(刘志亮),XU Gang(徐刚), XU Sheng-ming(徐盛明) 231
Preparation and characterization of ultrafine zinc oxide powder by  hydrothermal method SHEN Xiao-yi(申晓毅), ZHAI Yu-chun(翟玉春), ZHANG Yan-hui(张艳辉) 236
Preparation of copper nanoparticles by chemical reduction method using potassium borohydride ZHANG Qiu-li(张秋利), YANG Zhi-mao(杨志懋), DING Bing-jun(丁秉钧),LAN Xin-zhe(兰新哲), GUO Ying-juan(郭莹娟) 240
Electrodeposition of aluminum on magnesium from
ionic liquid (EMIM)Br-AlCl3
ZHANG Li-peng(张丽鹏), YU Xian-jin(于先进), DONG Yun-hui(董云会),LI De-gang(李德刚), ZHANG Ya-li(张亚莉), LI Zhong-fang(李忠芳) 245
Electrochemical performance of nickel hydroxide doped with multi-wall carbon nanotubes LI Yan-wei(李延伟), YIN Zhou-lan(尹周澜), YAO Jin-huan(姚金环),ZHAO Wei-min(赵卫民), LIU Chang-jiu(刘长久), ZHONG Sheng-kui(钟胜 249
Synthesis and electrochemical performance of a novel nano sized Sn2SbNi composite GUO Hong(郭洪), LIN Xue-fei(林雪飞), CHEN Yi-san(陈益山) 253
Synthesis and electrochemical properties of LiMn2O4/Li4Ti5O12 composite HE Ze-qiang(何则强), XIONG Li-zhi(熊利芝),WU Xian-ming(吴显明), CHEN Shang(陈上), HUANG Ke-long(黄可龙) 257
In situ polymerization preparation and characterization of Li4Ti5O12-polyaniline anode material HE Ze-qiang(何则强), XIONG Li-zhi(熊利芝), CHEN Shang(陈上),WU Xian-ming(吴显明), LIU Wen-ping(刘文萍), HUANG Ke-long(黄可龙) 262
Preparation and characterization of SnO2-Li4Ti5O12
composite by sol-gel technique
XIONG Li-zhi(熊利芝) , HE Ze-qiang(何则强), YIN Zhou-lan(尹周澜), CHEN Qi-yuan(陈启元) 267
Preparation and characterization of spinel Li4Ti5O12 anode material
from industrial titanyl sulfate solution
WANG Zhi-guo(王志国), PENG Wen-jie(彭文杰), WANG Zhi-xing(王志兴),LI Xin-hai(李新海), GUO Hua-jun(郭华军), WU Ling(伍凌) 271
Synthesis of LiVPO4F with high electrochemical performance by sol-gel route ZHONG Sheng-kui(钟胜奎), CHEN Wei(陈伟), LI Yan-hong(李艳红),ZOU Zheng-guang(邹正光), LIU Chang-jiu(刘长久) 275
Synthesis of LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material by chloride co-precipitation method LI Ling-jun(李灵均), LI Xin-hai(李新海), WANG Zhi-xing(王志兴),WU Ling(伍凌), ZHENG Jun-chao(郑俊超), LI Jin-hui(李金辉) 279
Electroless copper plating on microcellular polyurethane foam TIAN Qing-hua(田庆华), GUO Xue-yi(郭学益) 283
Polyaniline anode for zinc electrowinning from sulfate electrolytes HUANG Hui(黄惠), ZHOU Ji-yu(周继禹), CHEN Bu-ming(陈步明), GUO Zhong-cheng(郭忠诚) 288
Electrolyte transfer separation of hollow fiber composite
nanofiltration membrane
LIU Jiu-qing(刘久清) 293

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com