Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 9    No. 3    September 1999


High strain-rate tensile properties of a TiAl alloy in duplex and fully lamellar microsturctural forms Wang Yu(王 瑜), Lin Dongliang( T. L. Lin)(林栋梁),Young-Won Kim 437
Surface Carbonization of  Mo-La2O3 Cathode Nie Zuoren(聂祚仁), Zuo Tieyong(左铁镛), Zhou Meiling(周美玲),Liu Danmin(刘丹敏), Wang Jinshu(王金淑) 442
Electronic structures and properties of pure vanadium He Yu(贺 昱), Xie Youqing(谢佑卿), Peng Kun(彭 坤), Liu Xinbi(刘心笔) 446
Continuous recrystallization in pure Al-1.3%Mn investigated by local orientation analysis Yang Ping(杨 平) 451
Mechanical properties of Cu-based composites reinforced by carbon nanotubes Dong Shurong(董树荣) Zhang Xiaobin(张孝彬) 457
Cu+ Al2O3 composite coating on AISI1045 steel surface by laser cladding Wang Maoqiu(王毛球), Xie Changsheng(谢长生), Zeng Dawen(曾大文) 462
Primary cellular/dendritic spacing selection of Al-4.95 Zn alloy under near-rapid directional solidification condition Feng Jian(冯 坚), Li Tao(李 涛), Lin Xin(林 鑫),Huang Weidong(黄卫东), Zhou Yaohe(周尧和) 468
Preparation of tube blanks by atomization deposition process Xiong Baiqing(熊柏青), Zhang Yongan(张永安), Lin Yaojun(林耀军) Zhang Shaoming(张少明), Shi Likai(石力开) 472
Synthesis of high grade octahedron diamond through epitaxial growth Yi Jianhong(易建宏) 477
TEM study on Si0.65Ge0.35/p-Si HIP infrared detector Liu Ansheng(刘安生), Shao Beiling(邵贝羚), Liu Zheng(刘 峥), Wang Jing(王 敬) 481
Effects of Ca-substitution and surface treatment on electrochemical performances of Ml1.0-xCaxNi4.0Co0.6Al0.4 hydrogen storage alloy electrodes Chen Weixiang(陈卫祥), Qi Jianqin(祁建琴), Chen Changpin(陈长聘) 487
Continuous unidirectional solidification of QAl9-4Cu-Al alloy Chang Guowei(常国威) Yuan Junping(袁军平)Wang Zidong(王自东)Wu Chunjing(吴春京)Hu Hanqi(胡汉起) M 493
High strain rate superplasticity of SiC whisker reinforced pure aluminum composites Xu Xiaojing(许晓静), Zhao Changzheng(赵昌正), Zhang Di(张 荻),Shi Zhongliang(施忠良), Wu Renjie(吴人洁) 500
Synergistic effect between Laves phase and Zr-Ni phases in Zr(MnVNi)2 hydrogen storage alloys Zhang Wenkui(张文魁) Ma Chun′an(马淳安) Yang Xiaoguang(杨晓光) Lei Yongquan(雷永泉) Wang Qidong(王启东) 505
Composite hydrophilic coating for conditioner aluminum fins Gan Weiping(甘卫平),Ji Dongying(吉冬英),Pang Xin(庞 欣) 510
Effect of current pulses on fracture morphology in superplastic deformation of 2091 Al-Li alloy Liu Zhiyi(刘志义) 514
High temperature creep property of silicon particles reinforced high Al Zn-based alloys Zhang Liming(张利明) Ding Zhimin(丁志敏) Lao Bin(劳 彬) 519
Interactions of particles with solidifying front in Al2O3P/Al-Si composites Wu Shusen(吴树森), Huang Naiyu(黄乃瑜),An Ping(安 萍) 524
Effects of cathode materials on discharge characteristics of Li-B alloy/FeS2 thermal battery Liu Zhijian(刘志坚) Duan Wei(段 伟) Li Zhiyou(李志友) Huang Yinghua(黄英华) Qu Xuanhui(曲选辉) Huang Baiyun(黄伯云) 530
Equalization of Ti-6Al-4V alloy welded joint by scanning electron beam welding Chen Xiaofeng(陈晓风) Han Zhong(韩 忠) Lou Xinfang(楼新芳) Hu Chuanshun(胡传顺) Sun Changyi(孙长义) Li Zhongku(李忠 535
Phase and structure of polycrystal Sr0.69La0.31F2.31+SrS solid electrolyte material Tian Yanwen(田彦文), Ma Ping(马 平), Zhang Xin(张 新), Zhai Yuchun(翟玉春) 541
Relationship between elongation and porosity for high porosity metal materials Liu Peisheng(刘培生), Fu Chao(付 超), Li Tiefan(李铁藩) 546
Structural evolution of non-dendritic AlSi7Mg alloy during reheating Zhang Kui(张 奎), Zhang Yongzhong(张永忠), Liu Guojun(刘国均), Xu Jun(徐 骏),Zhang Jingxin(张景新), Fan Jianzhong(樊建中), Shi Likai(石力开) 553
TiC-Fe cermets fabricated by SHS Zhang Weifang(张卫方), He Xiaodong(赫晓东), Han Jiecai(韩杰才),Zhang Jianguang(张剑光), Du Shanyi(杜善义) 557
Manufacture of Raney Ni catalyst with metastable Ni2Al3by high-energy milling Teng Ronghou(滕荣厚) Sun Shijie(孙世杰) Liu Silin(刘思林) Liu Xuequan(柳学全) Ma Ruzhang(马如璋) Liu Tao 562
Experimental modal analysis on damage of skeleton in brake of airplane Xie Zuoji(谢祚济), Lin Lichuan(林丽川) 566
Diffusion mechanism of dezincification in double-phase brass exposed to seawater Liu Zengcai(刘增才), Lin Leyun(林乐耘), Liu Shaofeng(刘少峰), Zhao Yuehong(赵月红) 572
Solvent de-binding of water-soluble binder in powder injection moulding Li Songlin(李松林), Huang Baiyun(黄伯云), Qu Xuanhui(曲选辉), Li Yimin(李益民) 578
Fabrication of Mo-Ti functionally graded material Xiong Huaping(熊华平) Zhang Lianmeng(张联盟) Shen Qiang(沈 强) Yuan Runzhang(袁润章) 582
Simple analytic embedded atom potentials for HCP metals Ouyang Yifang(欧阳义芳) Zhang Bangwei(张邦维) Liao Shuzhi(廖树帜) Jin Zhanpeng(金展鹏) 586
Effect of trace Sc and Zr on aging behavior and tensile properties of2618alloy Yu Kun(余 琨),Li Songrui(李松瑞),Li Wenxian(黎文献),Xiao Yude(肖于德) 593
Effects of lanthanum on structures and grain sizes of Ti-44Al alloy Liu Changming(刘昌明), Li Huaji(李华基), He Naijun(何乃军) 599
Hot-top electromagnetic casting research of Al thin slab Zhang Xingguo(张兴国), Tian Zhenghong(田正宏), Kang Junjie(康俊杰), Jin Junze(金俊泽) 605
Calculation of Al-Zn diagram from central atoms model Li Weimin(李卫民) Zhang Yingjiu(张迎九) 611
Reaction thermodynamics and kinetics on in-situ Al2O3/Cu composites Li Guobin(李国彬) Wu Jianjun(武建军) Guo Quanmei(郭全梅) Jiang Yanfei(姜延飞) Shen Yutian(申玉田) 617
Dislocation evolution with rheological forming of metal Luo Yingshe(罗迎社) Guo Xiaogang(郭小刚) Mei Yafu(梅亚夫) Hu Yungui(胡云贵) 623
Sputtering of W-Mo alloy under ion bombardment Li Chengming(李成明) Tian Linhai(田林海) Xu Zhong(徐 重) Xie Xishan(谢锡善) Dong Jianxin(董建新) 629
Antifriction and wear resistance of tin diffusion coating on brass Zhu Weidong(朱维东),Ma Bingxian(马秉先) 634
Preparation of Gd-Co alloy in dimethylsulfoxide by electrodeposition method Tong Yexiang(童叶翔), Liu Guankun(刘冠昆), He Shan(何 山), Wang Yu(王 宇) 638
Electrodeposition of chromium from trivalent chromium urea bath containing sulfate and chloride Chen Lei(陈 磊), Jiang Hanying(蒋汉赢), Gong Zhuqing(龚竹青) 641
Dissolution theory of gold in alkaline thiourea solution(Ⅲ)
———Thermodynamics on dissolution of gold in alkaline thiourea solution containing Na2SO3
Chai Liyuan(柴立元) Masazumi Okido 646
Design and development of expert system for controlling sintering process Wang Haidong(王海东), Qiu Guanzhou(邱冠周), Huang Shengsheng(黄圣生) 651
Furnace bottom rise mechanism in preparation of Al-Si alloys by electrothermal process Sun Ting(孙 挺), Yao Guangchun(姚广春), Zou Wei(邹 巍),Zhang Xiaoming(张晓明), Wang Guimin(王贵民), Yu Xianjin(于先进) 655

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com