Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 7    No. 1    March 1997


PRINCIPLES FOR OPTIMUM DESIGN OF OPEN PIT MINES Shi Zhongmin, Feng Zhongren, Xu Changyou , Zhang Youdi 2
COST REDUCTION OF CEMENTING FILL IN KANGJIAWAN MINE Wang Xinmin, Zhang Qinli , Chen Changmin, Li Yanping 6
CRITERION AND APPRAISABLE FUNCTION OF SIZE CHARACTERISTICS Xie Hengxing, Yi Guohong, Li Songren 9
ELECTROPLATING OF AMORPHOUS Al Mn ALLOYS (Ⅱ) KINETIC FEATURES OF ELECTRODEPOSITION OF Al Mn ALLOYS Zhao Guangwen, Zhu Teng, Liu Lianyu 14
PREPARATION AND PROPERTIES OF THE MICRO-POWDER PHASE AND A NEW PHASE OF AMMONIUM TETRAMOLYBDATES Yin Zhoulan, Chen Qiyuan, Zhang Hengzhong, Zhou Guizhi, Li Yuangao, Zhang Pingmin 19
MICROSTRUCTURE OF ELECTRODEPOSITED Ni-W-P-SiC COMPOSITE COATINGS Guo Zhongcheng, Yang Xianwan, Liu Hongkang 23
THERMODYNAMIC ANALYSES FOR S-H2O SYSTEM AT 25℃ Yi Qingfeng, Chen Qiyuan, Zhang Hengzhong, Zhang Pingmin 28
IN SITU MEASUREMENT OF BREEDING-FIRE OF SULPHIDE ORE DUMPS Wu Chao, Wang Pinglong, Meng Tingrang 34
KINETICS OF INTERACTION BETWEEN Cu_2S AND Cu_2O IN SOLID STATE UNDER NONISOTHERMAL CONDITION Song Ning, Liu Chunpeng 39
A PAT STUDY OF INFLUENCES OF PRECIPITATION ON DEFECTS AND ELECTRONIC DENSITY IN Al-Li-Cu-Mg-Zr ALLOYS Wu Weiming, Gao Yingjun, Luo Lixiong, Deng Wen, Xu Shaojie, Zhong Xiaping , Jiang Xiaojun 43
TEM STUDY ON LOCALIZED RECRYSTALLIZATION SOI Liu Ansheng, Shao Beiling, Li Yonghong, Liu Zheng , Zhang Pengfei, Tsien Peixin 47
DEPENDENCE OF PREDICTION MODEL OF FORMING LIMIT STRAINS ON FORMING METHOD AND MECHANICAL PROPERTIES OF SHEET METALS Zhou Weixian 52
MICROSTRUCTURAL FEATURES OF RSAl BASED THERMAL STRENGTHENED ALLOYS Wang Jianqiang, Geng Ping, Zhang Baojin, Zeng Meiguang 57
MICROSTRUCTURE AND PREPARATION OF Ni,Al AND Fe NANOPOWDERS Wei Qin, Lai Yingling , Yang Hong , Li Changgeng 62
FRACTURE BEHAVIOR OF DEPOSITED AlSiFe ALLOY Yuan Xiaoguang, Xu Daming, Li Qingchun 67
EFFECT OF TRANSITION METAL Ni ON WELDING PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY STAINLESS STEEL Sun Ronglu, Meng Xiangcai ,Zhang Jiuhai 71
TENSILE DEFORMATION AND FRACTURE BEHAVIOR OF Ti3Al-Nb ALLOY AT HIGH TEMPERATURE Wu Ying, Zhen Liang, Yang Dezhuang 76
OXIDATION OF PM ALLOY Al-10Ti DURING SLIDING WEAR Wu Nianqiang, Wang Guangxin, Li Zhizhang 83
POLARON IN POLAR CRYSTAL INTERFACE IN ELECTRIC FIELD Yang Bingchu, Cheng Zhenghua 88
MECHANISM OF Re-B-V CO-PERMEATION Li Fengzhen, Liu Zhaojing, Jin Quan, Xu Zhihui 92
TiAl ALLOYS PREPARED BY THERMAL EXTRUSION OF ELEMENTAL POWDER MIXTURES Liu Zhijian, Qu Xuanhui, Huang Baiyun 97
THE ALLOYING BEHAVIOR OF BORON AND CARBON INNi3Al Zhang Yun, Huang Jin, Lin Dongliang 102
MICROSTRUCTURE OF NiCoCrAlY COMPONENT IN PLASMA SPRAYED ZrO_2/NiCoCrAlY GRADED COATING Xiang Xinghua, Zhu Jingchuan, Yin Zhongda , Lai Zhonghong 107
INFLUENCE OF CERIUM CONTENT ON DAMPING CAPACITIES OF AS-SPRAY DEPOSITED HIGH SILICON ALLOY ZA27 Liu Yongchang, Lu Yili, Yang Gencang, Zhu Zhengang 112
INFLUENCE OF PRECIPITATES AND THEIR DISTRIBUTION ON SEAWATER CORROSION RESISTANCE OF Al-Mg ALLOY Lin Leyun, Zhang Qihai, Yang Zhimin 117
EFFECTS OF LASER SHOCK PROCESSING ON MATERIAL'S PROPERTIES Dai Shujuan, Liu Furong, Yang Xiao, Zou Hongcheng , 121
IN SITU GRADIENT DOUBLE-LAYER COMPOSITES OF Al-Fe ALLOY BY CENTRIFUGAL CASTING Wang Qudong, Jin Junze 126
FABRICATION OF Al2O3 BASED CERAMIC MOLD FOR CERAMIC PROCESSING Liu Yong, Huang Baiyun, Zhou Kechao, He Yuehui 132
ROLES OF ORIENTATION RELATIONSHIP AND RECRYSTALLIZATION IN SUPERPLASTICITY OF SiCw/6061Al COMPOSITE Gu Wanli, Peng Huaxin, Liu Zongrong, Wang Dezun, Yao Zhongkai 135
THERMAL RATE TREATMENT AND ITS EFFECT ON MODIFICATION OF Al-Si ALLOYS Geng Haoran, Ma Jiaji, Bian Xoufang 138
EFFECTS OF Ca ADDITIONON TiAl-BASED ALLOYS Cao Peng, Huang Baiyun, He Yuehui, Qu Xuanhui 143
DIRECT FUZZY NEURAL CONTROL FOR TRAIN TRAVELING PROCESS Wang Jing, Cai Zixing, Jia Limin 147
A NEW METHOD OF MECHANISM SYNTHESIS FOR BIPED ROBOTS Tan Guanzheng , Zhu Jianying 152
AUTOMATIC DETECTING SYSTEM OF ROLL SHAPE USING CCD SENSOR IN PLATE ROLLING Yang Xinrong, Xiang Jianping, Ling Yuhua 157

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com