Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 7    No. 2    June 1997


A NEW ELECTROMAGNETIC IMAGING SCHEME Zhang Rongfeng, He Jishan 2
ORIGIN AND PETROLOGY OF YINYAN TIN-BEARING GRANITE PORPHYRY Hu Xiangzhao, Liu Xingde, He Xuefeng 5
OPTIMIZATION AND METHOD OF DRAWING CONTROL IN BLOCK CAVING AT TONGKUANGYU MINE Zhou Aimin 10
GENERAL STRUCTURE OF OBPES SHELL SYSTEM Li Songren, Luo Shouzhang, Chen Songqiao 16
ROOM TEMPERATURE CLEANER FLOTATION TECHNIQUE FOR SCHEELITE ROUGH CONCENTRATE Tian Xueda Zhang Xiaoyun, Li Longfeng, Wang Dianzuo 21
INVESTIGATION ON PHASE DIAGRAM OF SYSTEM LaCl3-BaCl2-NaCl Zheng Yanke, Zheng Chaogui 26
COMPUTERIZED PREDICTION SYSTEM FOR THERMOPHYSICAL PROPERTIES Zhang Jiayun, Ma Yongjian, Zhou Tuping, Lei Junbo, Fang Xueliang 30