Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 6    No. 2    June 1996


INFLUENCE OF ADDITIVES ON SLAG-IRON SEPARATION DURING DIRECT REDUCTION OF COAL-BASE HIGH-IRON-CONTENT RED MUD Qiu Guanzhou, Liu Yongkang, Jiang Tao, Hu Yuehua, Mei Xiangong 1
MECHANOCHEMICAL REACTION IN PROCESS OF GRINDING GOLD ORE Yi Nangai, Xu Xiaohe 8
ELECTROMAGNETIC MODEL OF LEVITATION MELTING WITH COLD CRUCIBLE Deng Kang, Zhou Yueming, Ren Zhongming, Zhu Shoujun, Wei Jihe, Jiang Guochang 12
PREPARATION OF Pb-Ca-Na MASTER ALLOY USING MOLTEN CHLORIDE SALT ELECTROLYSIS Song Renying, Wang Xingjie, Luo Shumei, Jiang Chan, Tang Dingxiang 18
PREPARATION OF ULTRAFINE NICKEL POWDER Chai Liyuan, Zhong Haiyun 23
THERMAL DECOMPOSITION OF THREE COMMERCIAL POLYPHASE AMMONIUM MOLYBDATE Yin Zhoulan, Li Xinhai, Zhou Guizhi, Zhao Qinsheng, Chen Shaoyi 26
ABSORPTION KINETICS OF HYDROGEN SULPHIDE USING
ISOTHERMAL AND ISOVOLUMETRIC METHOD
Hai Mingtan, Liu Changqing, Zhang Pingmin, Chen Qiyuan 29
CHARACTERISTICS OF RE-Ni-B-Al2O3 COATING MATERIAL Guo Zhongcheng, Yang Xianwan, Liu Hongkang, Wang Zhiyin, Wang Min 33
MATHEMATICAL MODELLING OF BUBBLE DRIVEN FLOWS IN A NOVEL ALUMINUM  ELECTROLYSIS CELL Gao Zhaosheng, Li Guoxun, Shen Jianyun 37
ELECTROREDUCTION OF Zn2+ AND Ni2+ AND Cu2+ IN UREA-CHLORIDES MELT Liu Peng, Yang Qiqin, Liu Guankun 41
KINETICS OF THERMAL DECOMPOSITION OF AMMONIUM THIOTUNGSTATE OF
GRANULARITY62~72μm IN N2
Xing Pengfei, Zhai Yuchun, Tian Yanwen, Chao Yuesheng, Chen Feng 45
RATE OF SILICOTHERMIC REDUCTION OF TiO2 IN TiO2CONTAINING SLAG MELT Yang Baoxiang, Li Zaimiao 49
FEM SIMULATION OF BIMETAL FORMING PROCESS BASED ON FRICTIONAL ELEMENT TECHNOLOGY Peng Yinghong, Wang Lidong, Li Xiaochun, Ruan Xueyu 53
"BUTTERFLY" PRECIPITATES IN δ->TiN0.53/-TiN0.53 ORDERING TRANSFORMATION0 Du Jun*,Yang Gaiying*,Portier R,Shi Likai* 57
CONSTITUTION OF Al-BASE MULTI-COMPONENT QUASI-CRYSTALLINE ALLOYS Chen Zhenhua, Jiang Xiangyang, Zhou Duosan, Wang Yun, Huang Peiyun 61
FEATURES OF ANNEALING MICROSTRUCTURE AND TEXTURE IN Ti-25Al-10Nb-3V-1  Mo SHEET Mao Weimin, Yu Yongning, Yang Hong, Song Bo,Zou Dunxu, Wang Bin 67
DEBINDING MECHANISM AND KINETICS FOR PW IN PW-WC FEEDSTOCK UNDER AIR ATMOSPHERE Liang Shuquan, Huang Baiyun, Qu Xuanhui 72
TiC-PHASE DIFFUSION LAYER FORMATION IN TITANIUM CLAD STEEL COMPOSITE HAVING AN INTERMEDIATE LAYER OFα-Fe Xia Changqing, Jin Zhanpeng 76
INTERFACIAL REACTIONS OF METAL FILMS WITH AlN SUBSTRATE
He Xiangjun, Tao Kun, Fan Yudian 82
A MECHANICS MODEL FOR CIRCULAR FORM TOOL CUTTING Xia Wei, Li Yuanyuan,Zhou Zehua 86
EFFECT OF MICROSTRUCTURES ON CYCLLC-OXIDATION BEHAVIOUR OF TiAL ALLOY Zhou Kechao, Huang Baiyun,Qu Xuanhui, He Yuehui, Kong Gaoning 92
CREEP CHARACTERISTICS OF HIGH SILICON ZA27 ALLOY PREPARED BY SPRAY DEPOSITION Yang Liushuan, Liu Yongchang, Yang Gencang, Zhou Yaohe 95
Ti(C,N) BASED CERAMETS AND ITS FRACTAL ANALYSIS OF FRACTURE SURFACES Liu Ning ,Hu Zhenhua, Cui Kun 101
RECOVERY OF COLD DEFORMED HIGH PURE SILVER Ning Yuantao, Wen Fei, Zhao Huaizhi, Deng Deguo 105
EFFECTS OF THREE DIMENSIONAL DIRECTION OF SECOND DENDRITE ON COMPETITIVE GRAIN GROWTH IN DD8SUPERALLOY Liu Zhiyi, Wei Pengyi, Fu Hengzhi 111
CONTROL OF FORMABILITY OF EMC LIQUID METAL COLUMN Zhang Xingguo, Jin Junze, Cao Zhiqiang 117
A NEW PARTICLES ADDING TECHNIQUE FOR PREPARATION OF METAL MATRIX
COMPOSITE USING SPRAY DEPOSITE
Chen Shizhu, Yin Zhimin 123
AN EXPERT CONTROL SYSTEM FOR PURIFICATION PROCESS Wu Min, Gui Weihua, Xie Yongfang, Shen Deyao, Cai Zixing 126
INTELLIGENT CONTROL FOR ELECTRO-HYDRAULIC PROPORTIONAL POSITION SERVO SYSTEM Luo An, Gui Weihua 132
DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION OF ADDITIVES FOR ALUMINIUM ROLLING LUBRICATION Mao Daheng, Xiao Gang, Ma Wenhong 139
AN APPROACH FOR CONTROLLING OSCILLATION IN DYNAMIC STRESS-STRAIN MEASUREMENT Liu Deshun,Li Xibing, Yang Xiangbi 144
MOTION ANALYSIS AND DESIGN OF ACCUMULATOR FOR HYDRAULIC ROCK DRILL Liu Shixun 148

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com