Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 5    No. 4    December 1995


NONLINEAR EFFECT OF THE DUALFREQUENCY IP SPECTRUM He Jishan, Li Daqing, Tang Jingtian 1
LIQUID SEPARATION OF TUNGSTEN-TIN-BEARING GRANITIC MELT AT 85℃ AND 150 MPa Chen Zilong, Peng Shenglin 8
PREDICTION OF BLOCK CAVING RATE USING SUBCRITICAL CRACK GROWING VELOCITY Chao Ping, Pan Changliang, Sun Zongqi, Luo Li 14
DEVELOPING LAW OF WATER-CONDUCTING FISSURE ZONE AND STRESS VARIATION Xu Guoyuan, Gu Desheng, Chen Shouru 18
MAXIMUM ORTHOGONAL COMPLEMENT LIKELIHOOD ESTIMATION FOR VARIANCE COMPONENTS Hu Yuehua, Luo Lin, Qiu Guangzhou,Wang Dianzuo 22
HIGH-TEMPERATURE HEAT CAPACITIES OF THE PHASES IN Y-Ba-Cu-O SYSTEM Zhang Hengzhong, Fang Zheng, Zhang Pingmin, Chen Xinmin 31
RECOVERING RE FROM LEACHING LIQUOR OF RARE EARTH ORE BY EXTRACTION Chi Ru’an, Xu Jingming, He Peijiong, Zhu Yongjun 36
SIMULATING EXPERIMENTS OF HOT CORROSION CELL Mu Daobin, He Yedong, Zhu Rizhang 41
CRYSTALLIZATION OF THE BORON COMPONENT BEARING MgO-B2O3-SiO2 SLAG Zhang Peixin, Guo Zhenzhong, Lin Hong, Sui Zhitong 45
CATALYTIC EFFECT OF FORMIC ACID UPON AMORPHOUS CHROMIUM ELECTRODEPOSITION Wang Xianyou, Jiang Hanying, Guo Bingkun 49
IMPROVED LEACHING METHOD AND KINETICS OF MANGANESE CARBONATE ORE AT ROOM TEMPERATURE Yuan Mingliang, Mei Xiangong, Chen Jin, Zhuang Jianming 53
FLOTATION CLASSIFICATION APPROACH BY CONTROLLING INTERACTIONS BETWEEN PARTICLES Luo Lin, Qiu Guanzhou, Hu Yuehua, Wang Dianzuo,He Boquan 58
SOME CHARACTERISTICS OF LIQUID METAL MENISCUS IN ELECTROMAGNETIC FIELD Shen Jun, Li Jinshan, Li Jianguo, Fu Hengzhi, Zeng Fanchang, Cui Zhenshan 64
NON-POLLUTION PROCESS FOR COMPLEX REFRACTORY SILVER-GOLD ORES Xu Shengming, Zhang Chuanfu, Li Zuogang 69
A NOVEL MULTI-LAYER SPRAY DEPOSITION TECHNOLOGY Chen Zhenhua, Huang Peiyun, Jiang Xiangyang, Wang Yun, Peng Chaoqun 73
MECHANICAL PROPERTIES IMPROVEMENT OF TiAl BY MICROSTRUCTURE REFINING Huang Baiyun, He Yuehui, Kong Gaoning, Qu Xuanhui 79
MICROSTRUCTURES OF A NOVEL HIGH STRENGTH AND WEAR-RESISTING ZINC ALLOY Li Yuanyuan, Xia Wei, Ngai Tungwai Leo, Luo Junming, Zheng Lingyi 84
QUASICRYSTALLINE AND CRYSTALLINE PHASES IN RAPIDLY SOLIDIFIED Al33Cu10Fe24Ti33 ALLOY POWDERS Wu Lijun, Chen Zhenhua, Hu Wangyu, Huang Qizhong, Zhao Lihua 89
DISLOCATION BEHAVIOR IN THE SUPERPLASTIC DEFORMATION OF ALLOY Al-Li 2091 Zeng Meiguang, Wu Qiuyun, Zhang Baojin, Zhang Caibei, Cui Jianzhong 97
STRUCTURE AND PROPERTY OF SINTERED MOLYBDENUM DOPED WITH La2O3 Liu Xinyu, Wang Dezhi 100
FAILURE ANALYSIS OF PEELING PROCESS FOR TITANIUM ANODES COATINGS Tang Dian, Chen Shiren,Lin Xuan, Cui Xiong, Yan Qi 104
DEFORMATION BEHAVIOUR OF Cu-Zn-Al ALLOYS AND ITS EFFECT ON TRANSFORMATION HYSTERESIS Wang Mingpu, Xu Genyin, Yin Zhiming 108
A SOLUTION OF SHAPE EXTRUSION OR DRAWING BASED ON DEFORMATION THEORY Yuan Xi 114
PREPARATION OF AMORPHOUS Mo5Si3 BY MECHANICAL ALLOYING AND THE CRYSTALLIZATION Li Mingwei, Tang Renzheng, Li Wenxian 118
INVESTIGATION ON THE INTERFACE PHASE BY TEM IN A NEWLY DEVELOPED NEAR α TITANIUM ALLOY Mao Pengling, Xu Jialong,Deng Yongrui 122
THERMAL STABILITY OF THE MECHANICALLY ALLOYED Al-10Ti NANOCRYSTALLINE ALLOY DURING CONSOLIDATION PROCESS Liang Guoxian, Li Zhichao, Wang Erde 127
PREPARATION AND CRYSTALLINE MICROSTRUCTURE OF RAPIDLY SOLIDIFIED NEW AMORPHOUS Al-Fe-V-Si-Mm ALLOY Wang Jianqiang, Gu Tao, Zeng Meiguang, Chen Xiufang, Zhang Baojing 133
CALCULATION ON THE YIELD STRENGTH OF A PRECIPITATION STRENGTHENING Ni-BASE ALLOYS Li Bo, Wang Zhixing, Yang Hongcai 140
MICROSTRUCTURE CHANGE OF LASER SURFACE REMELTING WC-Co COATING Guo Jingjie, Li Bangseng, Zhao Jiuzhou, Jia Jun, Li Qingchun, Wu Weimin, Isao Miki, Hideki Ishi 142
MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF Al2O3 sf/Al-1.5Mg COMPOSTITE MANUFACTURED BY EXTRUSION DIRECTLY FOLLOWING LIQUID INFILTRATION Hu Lianxi, Luo Shoujing, Huo Wencan, Wang Zhongren 146
AN IMPLEMENTATION OF A MODEL MANAGEMENT SYSTEM Chen Xiaohong,Yasuhiko Takahara 151
EXPLORATION ON THE DEVELOPMENT OF COMPUTER AIDED EQUIPMENT MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS Bu Yingyong, Zhang Huailiang 158
A MECHANICAL MODEL FOR THE CHIP SIDE DEFORMATION IN ALUMINIUM ALLOY CUTTING Xia Wei, Li Yuanyuan, Zhou Zehua 168
ANALYSIS OF DRAWING UNDER LUBRICATION OF NON-NEWTONIAN LUBRICATING MATERIALS Lei Zhanbo, Wang Zhanxue, Gao Youzhi 173

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com