Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 4    No. 3    September 1994


Imaging of reflector in the earth with wavelet transform Song Shougen , He Jishen, Rui Jiagau 1
Risk decision on 0.5 ore blending Shu Hang, Yang Peng 5
FUZZY ADAPTIVE CONTROL MODEL FOR PROCESS IN NICKEL MATTE SMELTING FURNACE Mei Chi ,Peng Xiaoqi ,Zhou Jiemin 9
SULPHATIZING ROASTING OF Cu-Zn ANDMULTIMETAL COMPLEX SULPHIDES Zhou Weijie, Cai Shuxia, Zhang Yujie ,Yang Baoshan ,Zhang Yun ,Zheng Lin 12
THERMODYNAMICS OF Cu-Ce-M (M = Sn , Zn , Pb )LIQUID SOLUTIONS Du Ting, Li Guodong 17
PREPARATION OF ULTRAFINE Sb2O3-Sb2O5 COMPOSITE POWDER Duan Xuechen ,Zhao Tiancong, 21
ELECTRONIC STRUCTURE OF TITANIUM SILICIDES Long Xiangyun, Chong Zheng 25
Flow field in air-sparged hydrocyclone Chu Liangyin ,Luo Qian 30
ADSORPTION OF GALLIUM WITH N503 LEVEXTREL RESIN Chen Jianrong, Hu Jianhua Peng , 36
BIOOXIDATION OF TWO ARSENICAL REFRACTORY GOLD CONCENTRATES AND GOLD CYANIDATION Zhang Yongzhu, Lu Yiyuan ,Zhang Chua 41
THERMAL DECOMPOSITION OFAMMONIUM MOLYBDATE MIXTURE Yin Zhoulan, Li Xinhai ,Zhao Qinsheng ,Chen Shaoyi, Liu Guorong, Wang Siqing 46
TXD AS SELECTIVE DEPRESSANT OF FLUORITEAND CALCITE Tian Xueda ,Zhu Jianguang 49
ADSORPTION EFFECT MECHANISM OFSODIUM OLEATE ON FELDSPAR AND QUARTZ Liu Yachuan ,Gong Huangao, Tian Xilin,Zhang Keren 53
MICROSTRUCTURES AND PROPERTIES OFMOLYBDENUM WIRES DOPED WITH La Zhou Meiling ,Li Jun, Zuo Tieyong 57
RELATIONSHIP OF LENNARD-JONES POTENTIAL ANDMORSE POTENTIAL WITH Wx(r) POTENTIAL Xie Youqing 63
MOLECULAR STATIC SIMULATION OF ENERGY FEATURESOF INTERACTION BETWEEN GRAIN BOUNDARYAND DISLOCATIONS IN Ni3Al ALLOY Chen Da , Lu Min , Lin Dongliang 67
MATHEMATICAL MODEL OF OXYGEN OUTDIFFUSIONON Liu Rong ,Cheng Qiuping, Li Yidong ,She Siming 71
EFFECT OF Sb ADDITION ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIESOF TiAI INTERMETALLIC COMPOUND He Yuehui ,Qu Xuanhui ,Huang Baiyun ,Lei Changming, Liu Yexiang 77
INFLUENCE OF RE OXIDE ADDITIONS ONHOT CORROSION BEHAVIORS OF NiAl COATINGS ̄① Ma Xingqing, Li Tiefan 83