Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 17    Special 1    November 2007


Powder Metallurgy Materials and Technologies
Debinding and sintering of warm compacted and
binder-treated complex iron-base part
NGAI Tonga Leo(倪东惠), ZHOU Sho-Bond(周水波), XIAO Shiny(肖志瑜), LI Yuan-Yuan(李元元) 589
Preparation for intermetallic powders of Cu-Sn and Cu-Ni-Sn systems via solid-liquid reaction milling technique CHEN Ding(陈鼎), WU Wei(吴薇), CHEN Zhen-hua(陈振华),FU Ding-fa(傅定发), CHEN Gang(陈刚) 594
Sinter-hardening properties of partially-diffuse alloyed Fe-Cu-Ni-Mo-C    material prepared by die wall lubricated warm compaction XIAO Zhi-yu(肖志瑜), SHEN Yuan-xun(沈元勋), NGAI Tungwai Leo(倪东惠),WU Yuan-biao(吴苑标), LI Yuan-yuan(李元元) 599
Microstructure evolution in nanocrystalline Cu-Nb alloy during
mechanical alloying
LEI Ruo-shan(雷若姗),WANG Ming-pu(汪明朴),GUO Ming-xing(郭明星),& 603
Structural transition of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory
alloy particles prepared by ball milling
CHEN Feng(陈枫), TIAN Bing(田兵), LI Li(李莉), ZHENG Yu-feng(郑玉峰) 614
Fabrication and thermoelectric properties of β-FeSi2 prepared by
mechanical alloying
QIU Yue(邱玥), SHEN Hong-lie(沈鸿烈), YIN Yu-gang(尹玉刚), WU Kai-hua(吴开华) 618
Preparation and properties of nano-CeO2/Zn composites WANG Qian(王乾) 622
Microstructures and properties of 1.0%Al2O3/Cu composite treated by rolling LIU Xiang-bing(刘向兵), JIA Cheng-chang(贾成厂), CHEN Xiao-hua(陈晓华), GAI Guo-sheng(盖国胜) 626
Effect of post annealing on phase transformation of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy particles prepared by ball milling TIAN Bing(田兵), CHEN Feng(陈枫), LI Li(李莉), ZHENG Yu-feng(郑玉峰) 630
Preparation of Ni-Cr/BN self-lubricating composites by active sintering process YU Kun(余琨), YANG Zhen(阳震), WANG Ri-chu(王日初), TAN Ying-guo(谭映国) 634
Properties and forming process of prealloyed
powder metallurgy Ti-6Al-4V alloy
WANG Liang(王亮), LANG Ze-bao(郎泽保), SHI Hong-pei(史鸿培) 639
Mechanical properties and fractograph of SiC foam-
SiC particles-Al composites
ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), CAO Xiao-ming(曹小明),TIAN Chong(田冲), HU Wan-ping(胡宛平), ZHANG Jin-song(张 644
Dielectric properties of doped silicon carbide powder by thermal diffusion
 
SU Xiao-lei(苏晓磊), LI Zhi-min(李智敏), LUO Fa(罗发), WANG Xiao-yan(王晓艳), ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城) 649
Preparation and microwave dielectric properties of Csf/Si3N4 composites WANG Xiao-yan(王晓艳), LUO Fa(罗发), LI Peng(李鹏), SU Xiao-lei(苏晓磊), ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城) 653
Synthesis and microwave dielectric properties ofboron doped SiC powder by sol-gel method LI Zhi-min(李智敏), LUO Fa(罗发), SU Xiao-lei(苏晓磊),ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城) 656
Effect of TiC particle size on microstructure and mechanical properties of 1%TiCp/W composites YU Fu-wen(于福文), WU Yu-cheng(吴玉程), CHEN Yong(陈勇), DENG Jing-quan(邓景泉), CHEN Jun-ling(陈俊凌) 660
Wear behaviors and lubrication medium of
TiC/Al2O3 ceramic wire drawing dies
YANG Xue-feng(杨学锋), DENG Jian-xin(邓建新), WANG Hui(王慧), ZE Xiang-bo(昃向博) 663
Nanomaterials, Thin Films and Coatings
Novel aerosol method for aligned carbon nanotubes synthesis XU Bao-qiang(徐宝强), DENG Hua(邓桦), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨斌) 667
Mechanical and electrical properties of carbon nanotube reinforced
 epoxide resin composites
LIANG Shu-quan(梁叔全), JIA Chun-yan(贾春燕), TANG Yan(唐艳), ZHANG Yong(张勇), ZHONG Jie(钟杰), PAN An-qiang(潘安强) 675
Electro-magnetism of peg-20000 doped with
nano-cobalt ferrite oxide powder containing La3+
XIAO Li(肖利), FANG Zheng(方正), QIU Guan-zhou(邱冠周), LIU Jian-she(柳建设) 680
Process of pulse electrodeposition nanocrystalline chromium fromtrivalent chromium bath HE Xin-kuai(何新快), QIU Guan-zhou(邱冠周), CHEN Bai-zhen(陈白珍),ZHOU Ning-bo(周宁波), WU Lu-ye(吴璐烨), XU Li-jian(许利剑) 685
Fabrication of TiO2 nanotube arrays on biologic titanium
alloy and properties
ZhANG Wen-yan (张文彦), LI Guang-zhong (李广忠), LI Ya-ning(李亚宁),YU Zheng-tao(于振涛), XI Zheng-ping(奚正平) 692
Magnetic properties of multi-walled carbon nanotubes encapsulated
 Fe/Co particles
LI Wei-xue(李维学), CUI Yong-fu (崔永福), HAO Yuan(郝远), CHEN Ti-jun(陈体军), DAIJian-feng (戴剑锋), W 696
Low temperature preparation of nano TiO2 and
its application as antibacterial agents
Deng Hua(邓桦), K. Cheuk, ZHENG Wei-ning(郑卫宁),WEN Chen(文晨), XIAO Chang-fa(肖长发) 700
Modified multi-walled carbon nanotubes with nano-europium oxide CHEN Chuan-sheng(陈传盛), CHEN Xiao-hua(陈小华), YI Bin(易斌),ZHANG Guo-bin(张国斌), LI Fu-jin(李富进), LUO Hui-shan(罗慧 704
Preparation and microwave absorption properties of
FeNi/graphite nanocomposites
YANG Li(杨丽), HE Huan(何欢), LIU Hong-bo(刘洪波),ZOU Yan-hong(邹艳红), CHEN Hui(陈惠), ZHOU Ru-quan(周如全) 708
Preparation and photocatalytic activity ofnano-TiO2 codoped with fluorine and ferric LI Fa-tang(李发堂), LIU Rui-hong(刘瑞红), ZHAO Di-shun(赵地顺),SUN Zhi-min(孙智敏), QU Zhi-ming(曲志明) 713
Effect of Er3+ dopant on microstructure andphotocatalytic property of nano-TiO2 FAN Cai-mei(樊彩梅), TANG Qi(唐琦), WANG Yun-fang(王韵芳),HAO Xiao-gang(郝晓刚), LIANG Zhen-hai(梁镇海), SUN Yan-ping(孙彦平) 716
Growth of ZnO nanorod arrays onsoft substrates by hydrothermal process DONG Lin(董林), JIA Xiao-lin(贾晓林), TONG Yan-hong(童艳红),MA Ying(马莹), LIU Jing-wei(刘京伟) 721
Ultrahigh frequency properties of discontinuous CoFeB/SiO2
multilayer films with high resistivity
JIANG Jian-jun(江建军), MA Qiang(马强), BIE Shao-wei(别少伟), DU Gang(杜刚),TIAN Bin(田斌), FENG Ze-kun(冯则坤), HE Hua-hui(何华辉) 725
Effects of Cr dopant on microstructure and properties of
Cu films on Si(100)
WANG Xin-jian(王新建), DONG Xian-ping (董显平), LIU Jia-cong(刘嘉聪), JIANG Chuan-hai(姜传海) 730
Surface characterization and electrical resistivity of electroless plating nanocrystalline copper films on glass . Key Laboratory of Automobile Materials, Ministry of Education, College of Materials Science and Engineering,Jilin University, Changchun , China, 736
Microstructure and electrical properties of CeO2 ultra-thin filmsfor MFIS FeRAM applications TANG Ming-hua(唐明华), ZHOU Yi-chun(周益春), ZHENG Xue-jun(郑学军),WEI Qiu-ping(魏秋平), CHENG Chuan-pin(成传品), YE Zhi 741
Electrochemical performance of organic film on copper surface by
polymer plating of 6-mercapto-1, 3, 5-triazine-2, 4-dithiol monosodium
YE Qi(叶奇), KANG Zhi-xin(康志新), LI Yuan-yuan(李元元) 747
Simulation of electric properties of MFIS capacitor with
BNT ferroelectric thin film using Silvaco/Atlas
ZHENG Xue-jun(郑学军), ZHANG Jun-jie(张俊杰), ZHOU Yi-chun(周益春),TANG Ming-hua(唐明华), YANG Bo(杨博), CHEN Yi-qiang(陈义强) 752
Micromagnetic simulation and experimental study on
microwave permeability of nano-magnetic films
DENG Lian-wen(邓联文), HUANG Xiao-zhong(黄小忠), ZHOU Ke-sheng(周克省), YANG Bing-chu(杨兵初) 756
Static oxidation behaviour of silicide coating onniobium alloy at high temperature XIAO Lai-rong(肖来荣), XU Liang-liang(许谅亮), YI Dan-qing(易丹青),LIU Hui-qun(刘会群), CAI Zhi-gang(蔡志刚) 760
Preparation and properties of borate glass coatings on Ti-based alloy substrates ZHU Dong-mei(朱冬梅), LOU Xia(娄霞), LUO Fa(罗发), XIONG Liang-ming(熊良明), ZHOU Wan-cheng(周万城) 766
Preparation and characterization of jet-electrodeposited nanocrystalline nickel coatings PAN Yong(潘勇), JIANG Shan(江山), DAI Cui-ying(戴翠英), TANG Tian(唐甜),ZHOU Zhao-fen 770
Technology of antique imitation for surface of nonmetal artworks ZHAO Zi-yu(赵紫玉), ZHANG Su-zhi(张素芝), FANG Jian-cheng(方建成) 776
Deposition of chromium aluminum nitride coatings by arc ion plating ZHANG Shu-juan(张淑娟), LI Ming-sheng (李明升), FENG Chang-jie(冯长杰), LIU Ting-zhi(刘庭芝), DUO Shu-wang(多树旺) 780
Effects of electrolytes on properties of anodic coatings formed on
 AZ91HP magnesium alloy
ZHANG Shu-fang(张淑芳), WANG Fang-yuan(王方圆), ZHANG Rong-fa(张荣发), LI Ming-sheng(李明升), ZHAO Fang(赵芳), ZHOU Chong(周冲) 785
Effects of C6H18O24P6 on properties of micro arc coatings formed on AZ91HP magnesium alloy in Na2SiO3 electrolyte ZHANG Rong-fa(张荣发), XIANG Jun-huai(向军淮), CHAO Qiang-hua(巢强花), DUO Shu-wang(多树旺), LI Ming-sheng(李明升), LI Wen-kui(李文 789
Effect of Cr doping on secondary phases and electrical properties of zinc oxide ceramic thick film varistors JIANG Sheng-lin(姜胜林), ZHANG Hai-bo(张海波), XIE Tian-tian(谢甜甜), FAN Mao-yan(范茂彦),ZENG Yi-ke(曾亦可), LÜ, Wen-zhong(吕文中) 794
Flattening behavior of copper droplets in plasma spray forming ZENG Hao-ping(曾好平) 798
Development of copper coatings on molybdenum powders by
 electroless plating technique
WANG Guang-jun(王光君), WANG De-zhi(王德志) 803
Comparison of two NiCoCrAl/YSZ microlaminates deposited on substrates with different surface roughness by EB-PVD SHI Guo-dong (史国栋), LIANG Jun (梁军), CHEN Gui-qing (陈贵清), DU Shan-yi (杜善义) 808
Optical properties of nanosized ZnO films prepared by sol-gel process LOU Xiao-bo (楼晓波), SHEN Hong-lie(沈鸿烈), ZHANG Hui (张惠), LI Bin-bin (李斌斌) 814
Effect of tension deformation on microstructure and
mechanism of electrodeposited nickel coating
MA Zeng-sheng(马增胜), LONG Shi-guo(龙士国), ZHANG Xiao-bing(张小兵),PAN Yong(潘勇), ZHOU Yi-chun(周益春) 818
Evolution of deformation-induced texture and surface microstructure of
nickel coating under deep cup-drawing process
LONG Shi-guo(龙士国), MA Zeng-sheng(马增胜), ZHANG Xiao-bing(张小兵),PAN Yong(潘勇), ZHOU Yi-chun(周益春) 823
Deposition of photocatalytic TiO2 and N-doped TiO2 films by arc ion plating LI Ming-sheng(李明升), ZHANG Shu-juan(张淑娟), LOU Jin(娄瑾), LIU Ting-zhi(刘庭芝), ZHOU Ze-hua(周泽华), YANG Gan-lan(杨干兰), HU Chang-yuan(胡长员), LI Wen-kui(李文魁) 827
Oxidation resistance of (Ti,Al,Cr)N coatings at 800 ℃ LI Ming-sheng (李明升), FENG Chang-jie(冯长杰), YANG Gan-lan(杨干兰),HE Xiang-ming(何向明), LI Wen-kui(李文魁), XIANG Jun-huai(向军 831
Preparation and property evaluation of
electroless Ni-P coatings on AZ91D magnesium alloy
LI Xue-song(李雪松), ZHANG Wen-xue(张文雪), JIANG Zhong-hao(江中浩) 835
Corrosion behaviors of Cr-Al-N coatings deposited by
 reactive magnetron sputtering
DUO Shu-wang(多树旺), ZHU Ming(朱明), LIU Ting-zhi(刘庭芝),LI Zhong-jun(李忠峻), WANG Peng(王鹏), LI Mei-s 841
Orthogonal experiment and microstructure analysis on TiC-TiB2 multi-phase ceramic coating prepared by SHS reactive spraying DU Xin-kang(杜心康), WANG Jian-jiang(王建江), WANG Tian-min(王天民),LIU Hong-wei(刘宏伟), LI Wei-bo(李伟波) 847
Properties of plasma sprayed NiCrAlY+ZrO2 coating on
TiAl alloy surface
ZHOU Hai(周海), CHEN Fei(陈飞), LÜ, Xiao-jing(吕晓静) 851
Microstructure and magnetic properties ofNiZn ferrite thin films prepared by sol-gel method NIE Xiao-liang(聂小亮), LAN Zhong-wen(兰中文), YU Zhong(余忠),SUN Ke(孙科), LI Le-zhong(李乐中) 854
Aluminum doping and dielectric properties of silicon carbide by CVD LI Zhi-min(李智敏), SU Xiao-lei(苏晓磊), LUO Fa(罗发),ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城) 858
XPS study of BZT thin film deposited on Pt/Ti/SiO2/Si substrate by
pulsed laser deposition
JIANG Yan-ping(蒋艳平), TANG Xin-gui(唐新桂), LIU Qiu-xiang(刘秋香),CHENG Tie-dong(程铁栋), ZHOU Yi-chun(周益春) 862
Electroless nickel-plating on die cast magnesium alloy AZ91D JIA Su-qiu(贾素秋), JIA Shu-sheng(贾树胜), YAO Jun(姚军) 866
High temperature oxidation resistance of plasma sprayedNiCrAl+(ZrO2+Y2O3) gradated coating on stainless steel surface CHEN Fei(陈飞), ZHOU Hai(周海), LÜ, Tao(吕涛) 871
Influence of vacuum heat treatment on structure and
micro-hardness of electroless Ni-P-SiC composite coating
LONG Shi-guo(龙士国), MA Zeng-sheng(马增胜), HU Wen-bin(胡文彬), ZHOU Yi-chun(周益春) 874
Thermodynamic principle and properties of
electroplated RE-Ni-W-P-B4C composite coatings
ZHU Cheng-yi(朱诚意), LI Guang-qiang(李光强), QIN Qing-wei(秦庆伟), MA Guo-jun(马国军) 878
Modifying factor for determining broadband complex permeability of
magnetic thin films
DU Gang(杜刚), JIANG Jian-jun(江建军), YUAN Lin(袁林), BIE Shao-wei(别少伟), MA Qiang(马强),TIAN Bin(田斌), ZHANG Xiu-cheng(张秀成), HE Hua-hui(何华辉) 886
Bacteria adherence property of
molybdenum nitride modified layer on Ti6Al4V alloy
FAN Ai-lan(范爱兰), TIAN Lin-hai(田林海), QIN Lin(秦林), TANG Bin(唐宾) 889
Advanced Energy Materials
Microstructure and electrochemical performances of
LiF-coated spinel LiMn2O4
BAI Ying(白莹), WU Chuan(吴川), WU Feng(吴锋) 892
Preparation of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials from
spent Li-ion batteries
LI Jian-gang(李建刚), ZHANG Qian(张倩), HE Xiang-ming(何向明) 897
Synthesis and electrochemical behavior of LiCoO2 recycled fromincisors bound of Li-ion batteries LIU Yun-jian(刘云建), HU Qi-yang(胡启阳), LI Xin-hai(李新海),GUO Hua-jun(郭华军), WANG Zhi-xing(王志兴) 902
Preparation of Sn nano-film by direct current magnetron sputtering andits performance as anode of lithium ion battery ZHAO Ling-zhi(赵灵智), HU She-jun(胡社军), LI Wei-shan(李伟善),HOU Xian-hua(侯贤华), LI Chang-ming(李昌明), ZENG Rong-hua( 907
Preparation of layered Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 as positive material forlithium-ion secondary battery HU Chuan-yue(胡传跃), WU Hong-tu(吴宏图), GUO Jun(郭军),WANG Xing-yan(汪形艳), YI Tao(易涛) 911
Comparison of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode materials prepared bydifferent coprecipitation methods SUN Qiang(孙强), WANG Zhi-xing(王志兴), LI Xin-hai(李新海),GUO Hua-jun(郭华军), PENG Wen-jie(彭文杰) 917
Performance of electrolyte with dimethyl methyl phosphonate as flame-retardant additive ZHOU Dai-ying(周代营), LIU Jian-sheng(刘建生), LI Wei-shan(李伟善),TAN Chun-lin(谭春林), XU Meng-qing(许梦清), ZHAO Ling-zhi(赵灵 923
Preparation of tin-oxide nanotubes as anode for Li-ion batteries WANG Jian-hua (王剑华), ZHANG Li-hua(张利华), CHEN Dong-hua(陈冬华), GUO Yu-zhong(郭玉忠) 928
Ultrasonic-electrodeposited Sn-CNTs composite used as
 anode material for lithium ion battery
LI Chang-ming(李昌明), ZHANG Ren-yuan(张仁元), LI Wei-shan(李伟善)ZHAO Ling-zhi(赵灵智), HU She-jun(胡社军), RAO Mu-min( 934
High-rate capability of spinel LiNi0.05Mn1.95O4 cathode for
Li-ion batteries prepared via coprecipitated precursor
SUN Bin(孙斌), SHEN Guo-pei(申国培), HU Yan-long(胡燕龙) 937
Microstructure and electrochemical properties of low-temperature
 hydrogen storage alloy used in Ni/MH batteries
DONG Gui-xia (董桂霞),WU Bo-rong(吴伯荣), ZHU Lei (朱磊), DU Jun(杜军) 941
Hydrogen desorption behaviors of zirconium hydride inoxygen containing atmosphere CHEN Wei-dong(陈伟东), WANG Jian-wei(王建伟), WANG Li-jun(王力军), LU Shi-gang(卢世刚) 945
Dehydrogenation characteristic of Zr1−xMxCo (M=Hf, Sc) alloy TAN Gong-li(谭功理), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), JIANG Li-jun(蒋利军),WANG Shu-mao(王树茂), LI Zhi-nian(李志念), LI Hua-ling(李华玲) 949
Effect of photocatalyst on performance of
LaNi5 hydrogen storage alloy electrodes
LI Min-shan(李民善), TANG You-gen(唐有根), WANG Jia-li(王佳力),YANG Hai-hua(杨海华), WAN Wei-hua(万伟华) 954
Effects of Mn content on microstructure and electrochemical properties of LaNi4.2−xCo0.6MnxAl0.2 (x=0−0.2) hydrogen storage alloys JIAO Yong-han(焦永涵), CHENG Yan(成艳), ZHU Lei(朱磊),CHEN Hui(陈晖), JIAN Xu-yu(简旭宇), WANG Zhong(王忠) 959
Structures and properties of La-Mg-Ni system hydrogen storage alloys XIAO Fang-ming(肖方明), WANG Ying(王英), TANG Ren-heng(唐仁衡),LU Qi-yun(卢其云), PENG Neng(彭能) 963
Effects of Al partial substitution for Ni on properties of LaNi5−xAlx CAO Da-li(曹大力), CHENG Hong-hui(程宏辉), MA Lei(马雷), CHEN De-min(陈德敏),LÜ, Man-qi(吕曼祺), YANG Ke(杨 967
Influence of addition of Cu(OH)2 to
KOH alkaline electrolyte on electrochemical properties of
La2Mg0.9Al0.1Ni7.5Co1.5 h
WANG Da-hui(王大辉), LUO Yong-chun(罗永春), YAN Ru-xu(阎汝煦),KANG Long(康龙), HOU Xin-gang(侯新刚) 972
Low-temperature performance and high-rate discharge capability ofAB5-type non-stoichiometric hydrogen storage alloy LU Yan-jing(陆延静), ZHU Lei(朱磊), CHENG Yan(成艳),CHEN Hui(陈晖), JIAN Xu-yu(简旭宇), WANG Zhong(王忠) 978
Hydrogen sorption properties of Ti-Zr hydride doped NaAlH4 ZHUANG Peng-hui(庄鹏辉), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), LI Zhi-nian(李志念),WANG Shu-mao(王树茂), JIANG Li-jun(蒋利军), LI Hua-ling(李华玲) 985
Effects of erbium additions on high temperature performance ofhigh power Ni-MH batteries XIE Shou-yun(谢守韫), CHENG Yan(成艳), JIAN Xu-yu(简旭宇),ZHU Lei(朱磊), CHEN Hui(陈晖), WANG Zhong(王忠) 989
Fabrication of zirconia separator for nickel-hydrogen battery LÜ, Fang(吕芳), LI Hua-ling(李华玲), JIANG Li-jun(蒋利军),WANG Shu-mao(王树茂), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), LI Zhi-nian(李志念), LI Guo-bin(李国斌) 993
Performance of La1−xSrxCr1−yMnyO3−δ anode materials for intermediate temperature solid oxide fuel cell CHEN Xiu-hua(陈秀华), MA Wen-hui(马文会), YANG Bin(杨斌), DAI Yong-nian(戴永年) 998
Nickel boride alloys as catalysts for successive hydrogen generation from sodium borohydride solution WU Chuan(吴川), BAI Ying(白莹), WU Feng(吴锋), WANG Guo-qing(王国庆) 1002
Preparation of nano-platinum and its catalytic activity toward methanol oxidation and oxygen reduction HUANG You-ju(黄幼菊), DAI Hong-hai(戴宏海), LI Wei(李伟),ZHANG Qing-long(张庆龙), ZHAO Ling-zhi(赵灵智), LI Wei-shan(李伟善) 1006
Microstructure and properties of p-type (Bi0.25Sb0.75)2Te3 fabricated by
spark plasma sintering
WANG Fu-qiang(王富强), CHEN Hui(陈晖), WANG Zhong(王忠), CHENG Yan(成艳),CHU Ying(褚颖), ZHU Lei(朱磊), JIAN Xu-yu(简旭宇) 1010
Performance of positive and negative electrodes in
amorphous manganese oxide supercapacitor
ZHANG Ying(张莹), LIU Kai-yu(刘开宇), ZHANG Wei(张伟), SU Geng(苏耿) 1014
Preparation and characterization of silica microcapsules containing butyl-stearate via sol-gel method MIAO Chun-yan(缪春燕), YAO You-wei(姚有为), TANG Guo-yi(唐国翌),WENG Duan(翁端) 1018
Vacuum distillation refining of metallurgical grade silicon (Ⅰ)
——Thermodynamics on removal of phosphorus from
metallurgical grade silicon
WEI Kui-xian(魏奎先), MA Wen-hui(马文会), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨斌), LIU Da-chun(刘大春), WANG Jing-fu( 1022
Vacuum distillation refining of metallurgical grade silicon (Ⅱ)
——Kinetics on removal of phosphorus from metallurgical grade silicon
MA Wen-hui(马文会), WEI Kui-xian(魏奎先), YANG Bin(杨斌),LIU Da-chun(刘大春), DAI Yong-nian(戴永年) 1026
Removal of iron and aluminum impurities from metallurgical grade-silicon with hydrometallurgical route YU Zhan-liang(于站良), MA Wen-hui(马文会), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨斌),LIU Da-chun(刘大春), DAI Wei-p 1030
Special Functional Materials
Microstructure and electric properties of Sip/Al composites for
 electronic packaging applications
XIU Zi-yang(修子扬), WU Gao-hui(武高辉), ZHANG Qiang(张强), SONG Mei-hui(宋美慧), TIAN Shou-fu(田首夫) 1034
Fabrication and properties of Si/Al interpenetrating phase composites for
 electronic packaging
WANG Xiao-feng(王小锋), WU Gao-hui(武高辉), WANG Ri-chu(王日初),XIU Zi-yang(修子扬), YU Kun(余琨) 1039
Microstructures and properties of Sn-Ag-Cu lead-free
 solder alloys containing La
ZHOU Ying-chun(周迎春), PAN Qing-lin(潘清林), HE Yun-bin(何运斌), LIANG Wen-jie(梁文杰)LI Wen-bin(李文斌), LI Yun-chun(李运春), LU Cong-ge(路聪阁) 1043
Effect of Y on structure and properties of copper and its alloy CAI Wei(蔡薇), LIU Rui-qing(柳瑞清), XIE Shui-sheng(谢水生), HUANG Guo-jie(黄国杰), ZHAO Jian(赵健), ZHANG Zhen-feng( 1049
Microstructure and properties of unleaded free-cutting
brass containing stibium
XIAO Lai-rong(肖来荣), SHU Xue-peng(舒学鹏), YI Dan-qing(易丹青), ZHANG Xi-min(张喜民), QIN Jing-li(覃静丽), HU J 1055
Properties of electric brushes made with
Cu-coated graphite composites and with copper powders
HU Zhong-liang (胡忠良), CHEN Zhen-hua (陈振华), XIA Jin-tong (夏金童), JING Guo-yun (丁国芸) 1060
Thermal expansion of MWCNT-reinforced copper composite XU Long-shan(许龙山), CHEN Xiao-hua(陈小华), PAN Wei-ying(潘伟英), LI Wen-hua(李文华), YANG Zhi(杨植), PU Yu-xing(蒲玉兴), YI Guo-jun (易国军) , YI Bin(易斌), ZHANG Ke(张 1065
Influence of composition and heat-treatment on
 damping capacity of Cu-Al alloys
CHEN Yi-sheng(陈一胜), LIU Ping(刘萍), LI Yong(李勇), WANG Bao-jian(王宝健) 1070
Thermomechanical treatment of super high strength Cu-8.0Ni-1.8Si alloy PAN Zhi-yong(潘志勇), WANG Ming-pu(汪明朴), LI Zhou(李周), XIAO Zhu(肖柱), CHEN Chang(陈畅) 1076
Processing technology for C194 alloy sheet and strip LI Hua-qing(李华清), YANG Chun-xiu(杨春秀), XIANG Chao-jian(向朝建),CAO Xing-min(曹兴民), GUO Fu-an(郭富安), WANG Ming-pu(汪明朴) 1081
Microstructure and properties of Cu-0.6Cr alloy after
vacuum continuous casting
TSAI De-chang(蔡德昌), HWANG Weng-sing(黄文星), CHEN Siang-yong(陈向永),KANG Jin-sing(康进兴), JIANG Cheng-xue(蒋承学) 1085
Micro and sub-micro morphology of Mg65Cu25Y10 bulk amorphous alloy containing primary crystalline phases GUAN Le-ding(关乐丁), YAN Biao(严彪), YANG Sha(杨沙) 1089
Effect of addition of Zn and Al elements on glass-forming ability and
 thermal stability of Mg-Cu-Y bulk metallic glasses
LI Ye-sheng(黎业生), FU Qun-qiang(付群强), WU Zi-ping(吴子平), DONG Ding-qian (董定乾) 1094
Influence of heat treatment on high frequency soft magnetic properties of Finemet amorphous alloy YANG Sha(杨沙), CHEN Bo-qu(陈伯渠), YAN Biao(严彪),LU Wei(陆伟), LONG Ling(龙玲), CHEN Zhi-hui(陈 1099
Nanoscale Ni-B amorphous alloy catalyst supported on carbon nanotubes HU Chang-yuan(胡长员), DUAN Wu-mao(段武茂), NING Yun-long(宁云龙), WU Zhen-fei(伍振飞), LI Feng-yi(李凤仪) 1103
Catalytic activity of Au/Fe-PILC and Au/Fe-oxide catalysts for
catalytic combustion of formaldehyde
LI Chang-yan (李常艳), SHEN Yue-nian (沈岳年), HU Rui-sheng (胡瑞生), LI Pei-pei (李沛培), ZHANG Jun (张军) 1107
Eu2+/Gd3+-codoped nanocrystalline titania catalyst and
its photocatalytic activity under natural light
ZHOU Yi(周艺), HUANG Ke-long(黄可龙), ZHU Zhi-ping(朱志平), XIA Chang-bin(夏畅斌) 1112
Preparation and characterization of
new photocatalyst combined MWCNTs with TiO2 nanotubes
ZHU Zhi-ping(朱志平), HUANG Ke-long(黄可龙), ZHOU Yi(周艺) 1117
Electrodeposition preparation of Nafion-Pt-HxMoO3 and
its activity toward methanol oxidation
LI Wei(李伟), HUANG Qing-dan(黄青丹), ZHANG Qing-long(张庆龙),HUANG You-ju(黄幼菊), ZHAO Ling-zhi(赵灵智), LI Wei-shan(李伟善) 1122
Microwave absorbing mechanism of soft magnetic alloy Fe85Si2Al6Cr7 WANG Zhong-you(王忠友), JIANG Jian-jun(江建军), DENG Lian-wen(邓联文),ZHANG Chuan-kun(张传坤), ZHANG Tao-qi(张韬奇) 1126
Microstructure and magnetic properties ofrapidly solidified Sm(CobalFe0.11Cu0.10Zrx)7 alloys LI Li-ya(李丽娅), YI Jian-hong(易健宏), GE Yi-cheng(葛毅成) 1131
Effects of structural heterogeneity on martensitic transformations of TiNi alloys LI Jun-tao(李君涛), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山) 1135
Mechanical and dielectric properties of Ni/Al2O3 composites LUO Fa(罗发), XUE Hui(薛晖), ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城) 1140
Preparation of Ni/C core-shell composite powders by electroless plating method ZHANG Hai-jun (张海军), LIU Yun (刘云), JIA Quan-li(贾全利), JIA Xiao-lin(贾晓林) 1144
Microstructure and phase composition of Ti-based biocomposites with different contents of nano-hydroxyapatite LI Wei(李卫), PANG Peng-sha(庞鹏沙), LIU Ying(刘英) 1148
Synthesis technology of spinel AlON WEI Chun-cheng(魏春城), TIAN Gui-shan(田贵山) 1152
Phase formation and electrical characteristic of NASICON ceramics ZHU Dong-mei(朱冬梅), LUO Fa(罗发), XIE Zhang-long(谢章龙), ZHOU Wan-cheng(周万城) 1156
Effects of light-mass structural forms on silicon carbide mirror HAN Jie-cai(韩杰才), HAN Yuan-yuan(韩媛媛), ZHANG Yu-min(张宇民), ZHANG Jian-han(张剑寒), YAO Wang(姚旺), ZHOU Yu-feng(周玉锋) 1160
Characterization and analysis of non-metallic inclusions in
Ni42–Fe expansive alloy
SHEN Jie(沈婕), XIA Tian-dong(夏天东), WANG Xiao-jun(王晓军), FENG Xiao-chun(冯晓春) 1165
Effect of organic additives with various
functional groups on gibbsite morphology
ZENG Ji-shu(曾纪术), YIN Zhou-lan(尹周澜), CHEN Qi-yuan(陈启元) 1172
Effect of dipole layer of Alq3 and metal on organic electroluminescence XU Xue-mei(许雪梅), WU Jian-hao(吴建好), WANG Hua(王华), WU Cheng-de(吴承德), YE Jun-hua(叶俊华), WU Ai-jun(吴爱军) 1177
Synthesis of ultrafine copper particles by complex-reduction-extraction method YANG Jian-guang(杨建广), YANG Sheng-hai(杨声海), TANG Chao-bo(唐朝波),HE Jing(何静),TANG Mo-tang(唐谟堂) 1181

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com