Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 2    No. 2    May 1992


ON THE GOLD-DEPOSIT OF SHEARZONE-TYPE AND ITS CLASSIFICATION He Shaoxun, Duan Jiarui, Zhou Chongzhi, Peng Shaomei 1
METALLOGENIC EVOLUTION AND MODEL OF MANZHOULI-XINBAERHU METALLOGENIC PROVINCE Wang Zhitian, Pan Longju 8
THE SiOi H20 INTERFACE AND EFFECTS ON QUARTZ ACTIVATION IN FLOTATION SYSTEM Sun Zhongxi, Willis Forsling, Chen Jin 16
POTENTIAL-CONTROLLED FLOTATION OF SPHALERITE Sun Shuiyu, Wang Dianzuo, Li Bodan 23
INFLUENCE OF PREPARATIVE HISTORY ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF SODIUM ALUMINATE SOLUTIONS Chen Nianyi, Liu Miaoxiu, Yang Jinxiu, Chi Likuan 28
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DI (2,4,6-TRIBROMOPHENOXY) TRIPHENYL-ANTIMONY Shu Wanyin, Liu Daliang, Huang Kelong, Wang Kaiyi, Li Yuangao 32
MULTISTAGE STIRRING, LEACHING AND WASHING TOWER&ITS APPLICATION IN Re ORE EXTRACTION Zhang Jing, Zhao Bing, Ling Ling, Lu Lizhu 36
MASS TRANSFER AT GAS EVOLVING MERCURY ELECTRODE Li Xinhai ,Chen Xinmin 42
DEBYE TEMPERATURE AND VALENCE ELECTRON STRUCTURE 1N INTERMETALLIC TiAI Wang Yandong, Sun Zuqing, Chen Guoliang, He Changzhi 47
MORPHOLOGY AND STRUCTURE OF TRANSFORMATION PRODUCTS FORMED AT INTERMEDIATE TEMPERATURE IN A Cu-Zn-A1 ALLOY" Lu Wei ,Jiang Bohong, Xu Zuyao 51
ELECTRONIC STRUCTURE AND PROPERTIES OF Au METAL Xie Youqing , Zhang Xiaodong, Ma Xiulin, Zhao Liying 56
NEW NON-QUADRATIC ORTHOTROPIC YIELD FUNCTION FOR TRIAXIAL STRESS STATE Zhou Weixian 62
SiCw/2124A1 COMPOSITE FABRICATED BY POWDER METALLURGY TECHNIQUE Bi Jing , Ma Zongyi , Lu Yuxiong , Shen Hongwei ,Gao Yinxuan 68
FORMATION CHARACTERISTICS OF AI-Cu-Fe-Mg QUASICRYSTALS Chen Zhenhua,Jiang Xiangyang , Wang Yun , Qian Chongliang, Zhou Duosan , Huang Peiyun 72
EFFECTS AND MECHANISMS OF EXTRINSIC STRENGTHENING DURING AGING FOR AL ALLOY 2090+Ce Chen Zheng , He Ming 76
IN-SITU OBSERVATION OF S’PHASE IN Al-Li BASE ALLOY USING TEM SERIAL ROTATION TECHNIQUE Zhen Liang , Cui Yuexian , Sun Dongli , Yang Dezhuang 82
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF TAILINGS Li Zhangda , Zhou Qiulan 88
EXTRACTION OF RARE EARTHS BY OPEN CHAIN CROWN ETHER Li Yongxiu ,Ni, Zhaoai 93
FORMATION MECHANISM AND TECHNOLOGY OF COPPER IN HORIZONTAL CONTINUOUS CASTINGu Liu Bochang 97

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com