Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 20    No. 10    October 2010


Structural Materials
Structure and properties of AZ31B magnesium alloy sheets processed by repeatedly unidirectional bending at different temperatures HUANG Guang-sheng(黄光胜), SONG Bo(宋波), XU Wei(徐伟), ZHANG Lei(张雷) 1815
Effect of processing routes on microstructure and mechanical properties of 2014 Al alloy processed by equal channel angular pressing P. VENKATACHALAM, S. RAMESH KUMAR, B. RAVISANKAR,V. THOMAS PAUL, M. VIJAYALAKSHMI 1822
Electron beam welding of Ti-15-3 titanium alloy to 304 stainless steel with copper interlayer sheet WANG Ting(王廷), ZHANG Bing-gang(张秉刚), CHEN Guo-qing(陈国庆),FENG Ji-cai(冯吉才), TANG Qi(唐奇) 1829
Effect of solidification rate on MC-type carbide morphology in
single crystal Ni-base superalloy AM3
YU Zhu-huan (余竹焕) , LIU Lin(刘林), ZHAO Xin-bao(赵新宝),ZHANG Wei-guo(张卫国), ZHANG Jun(张军), FU Hen 1835
Hot compression deformation characteristics of Mg-Mn alloys FANG Chao(方超), ZHANG Jing(张静), LIAO Ai-lin(廖爱林),XUE Shao-zhan(薛绍展), YUAN Fu-qing(袁付庆), PAN Fu-sheng(潘复生)< 1841
Effects of Y and Zn on mechanical properties and damping capacity of Mg-Cu-Mn alloy WANG Jing-feng(王敬丰), WEI Wen-wen(魏文文), LI Long(李龙),LIANG Hao(梁浩), PAN Fu-sheng(潘复生) 1846
Effects of Mg content on microstructure and mechanical properties of SiCp/Al-Mg composites fabricated by semi-solid stirring technique GENG Lin(耿林), ZHANG Hong-wei(张宏伟), LI Hao-ze(李昊择),GUAN Li-na(关丽娜), HUANG Lu-jun(黄陆军) 1851
Influence of variables in deep drawing of AA 6061 sheet S. RAJU, G. GANESAN, R. KARTHIKEYAN 1856
Establishing empirical relationships to predict grain size and tensile strength of
friction stir welded AA 6061-T6 aluminium alloy joints
S. RAJAKUMAR, C. MURALIDHARAN, V. BALASUBRAMANIAN 1863
Microstructural zones and tensile characteristics of
friction stir welded joint of TC4 titanium alloy
LIU Hui-jie (刘会杰), ZHOU Li (周利) 1873
Functional Materials
Hydrogen storage behaviors and microstructure of MF3 (M=Ti, Fe)-doped magnesium hydride PENG Shu-ke(彭书科), XIAO Xue-zhang(肖学章), XU Rui-juan(许瑞娟), LI Luo(李骆),WU Fan(吴凡), LI Shou-quan(李寿权), WANG Qi-dong(王启东), CHEN Li-xin(陈立新) 1879
Effect of B and Fe substitution on structure of AB3-type Co-free hydrogen storage alloy WU Feng(吴锋), ZHANG Min-yu(张旻昱), MU Dao-bin(穆道斌) 1885
Effects of Na content on structure and electrochemical performances of NaxMnO2+d cathode material YANG Shun-yi(杨顺毅), WANG Xian-you(王先友), WANG Ying(王莹),CHEN Quan-qi(陈权启), LI Jiao-jiao(李姣姣), YANG Xiu-kang(杨秀康) 1892
Electrode properties and phase composition of Ti0.5Ni0.25Al0.25
hydrogen storage alloys and theoretical simulation
WU Jun(吴军), XU Yan-hui(徐艳辉), CHEN Chang-pin(陈长聘),ZHENG Jun-wei(郑军伟), LI De-cheng(李德成) 1899
Effects of annealing temperature on microstructure and
ferroelectric properties of Bi0.5(Na0.85K0.15)0.5TiO3 thin films
GONG Yue-qiu(龚跃球), ZHENG Xue-jun(郑学军), GONG Lun-jun(龚伦军), MA Yin(马颖), ZHANG Da-zhi(张大志), DAI Shun-hong(戴顺洪) 1906
Phase evolution and room temperature ferroelectric and
magnetic properties of Fe-doped BaTiO3 ceramics
QIU Shen-yu(邱深玉), LI Wang(李旺), LIU Yu(刘宇), LIU Gui-hua(刘桂华),WU Yi-qiang(吴毅强), CHEN Nan(陈楠) 1911
Formation and in vitro induction ability of apatite nanobelt coating on silicon WU Zhen-jun(吴振军), YUAN Jian-min(袁剑民), LI Wen-sheng(李文生),REN Yan-qun(任艳群), CHEN Zong-zhang(陈宗璋) 1916
Effects of low-intensity pulsed ultrasound stimulation on porous hydroxyapatite blocks for posterolateral fusion of lumbar spine in rabbits ZHUO Xiang-long(卓祥龙), LÜ, Hong-bin(吕红斌), XU Da-qi(徐大启), LIU Bin(刘彬),WANG Xi-yang(王锡阳), ZHANG Y 1921
Characterization of self-assembled nano-phase silane-based particle coating SHI Hong-wei(史洪微), LIU Fu-chun(刘福春), HAN En-hou(韩恩厚) 1928
Corrosion behavior of Mg-Al-Pb and Mg-Al-Pb-Zn-Mn alloys in 3.5% NaCl solution WANG Nai-guang(王乃光), WANG Ri-chu(王日初), PENG Chao-qun(彭超群),FENG Yan(冯艳), ZHANG Xiang-yu(张翔宇) 1936
Photocatalytic activity of CuO towards HER in catalyst from oxalic acid
solution under simulated sunlight irradiation
YAO Mao-hai(姚茂海), TANG You-gen(唐有根), ZHANG Li(张丽),YANG Hai-hua(杨海华), YAN Jian-hui(阎建辉) 1944
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Thermodynamic properties and heat capacity of Ru metal in HCP, FCC, BCC and liquid state PENG Hong-jian(彭红建), ZHOU Jiao-lian(周姣连), XIE You-qing(谢佑卿) 1950
Numerical simulation of temperature distribution and heat transfer during
solidification of titanium alloy ingots in vacuum arc remelting process
YANG Zhi-jun(杨治军), ZHAO Xiao-hua(赵小花), KOU Hong-chao(寇宏超),LI Jin-shan(李金山), HU Rui(胡锐), ZHOU Lian (周廉) 1957
Microscopic phase-field modeling of atomic anti-site behaviors in
precipitation progress of Ni3(AlFe)
LIANG Min-jie(梁敏洁), LIAO Hai-hong(廖海洪), DING Wen-jiang(丁文江), CHEN Zheng(陈铮) 1963
Void damage evolution of LF6 aluminum alloy welded joints under
external load and thermal cycling conditions
MI Guo-fa(米国发), ZHAO Da-wei(赵大为), DONG Cui-fen(董翠粉),NIU Ji-tai(牛济泰), JIN Cheng(金成) 1968
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Dynamic phase-mining optimization in open-pit metal mines GU Xiao-wei(顾晓薇), WANG Qing(王青), GE Shu(葛舒) 1974
Bioleaching of chalcopyrite with Acidianus manzaensis YN25 under
contact and non-contact conditions
ZHANG Li-min(张立民), PENG Juan-hua(彭娟花), WEI Man-man(魏曼曼),DING Jian-nan(丁建南), ZHOU Hong-bo(周洪波) 1981
Purification and enzymatic properties of arsenic resistance protein ArsH from heterogeneous expression in E.coli BL21 WU Xue-ling(吴学玲), MIAO Bo(苗博), HAN Jian(韩剑), HU Qi(胡琪),ZENG Jia(曾嘉), LIU Yuan-dong(刘元东) , 1987
Molecular structures and activity of organic depressants for marmatite, jamesonite and pyrite flotation CHEN Jian-hua(陈建华), LI Yu-qiong (李玉琼), LONG Qiu-rong(龙秋容) 1993
Optimization of brine leaching of metals from hydrometallurgical residue GUO Zhao-hui(郭朝晖), PAN Feng-kai(潘凤开), XIAO Xi-yuan(肖细元),ZHANG Long(张珑), JIANG Kai-qi(蒋凯琦) 2000
Dissolution behaviors of Ta2O5, Nb2O5 and their mixture in KOH and H2O system WANG Xiao-hui(王晓辉), ZHENG Shi-li(郑诗礼), XU Hong-bin(徐红彬), ZHANG Yi(张懿) 2006
E−pH diagram of ZnS-H2O system during
high pressure leaching of zinc sulfide
MU Wang-zhong(牟望重), ZHANG Ting-an(张廷安), LIU Yan(刘燕), GU Yan(古岩),DOU Zhi-he(豆志河), LÜ, Guo-zhi(吕国志), BAO Li(鲍丽), ZHANG Wei-guang(张伟光) 2012
Preparation of BaAl2O4 by microwave sintering ZHANG Nian-bing(张念炳), BAI Chen-guang(白晨光), MA Mang-yuan(马莽原), LI Zhi-ying(黎志英) 2020
Solvent extraction of copper and ammonia from
ammoniacal solutions using sterically hindered β-diketone
HU Hui-ping(胡慧萍), LIU Chun-xuan(刘春轩), HAN Xue-tao(韩雪涛),LIANG Qi-wen(梁啟文), CHEN Qi-yuan(陈启元) 2026
Synthesis and physico-chemical properties of new green electrolyte 1-butyl-3-methylimidazolium perchlorate WANG Xiao-dan(王晓丹), WU Wen-yuan(吴文远), TU Gan-feng(涂赣峰), JIANG Kai-xi(蒋开喜) 2032

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com