Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    No. 2    February 2011


Structural Materials
Microstructure of cast γ-TiAl based alloy solidified from β phase region WANG Yan, LIU Yong, YANG Guang-yu, LI Hui-zhong, TANG Bei 215
Dynamic fracture of Ti-6Al-4V alloy in Taylor impact test REN Yu, TAN Cheng-wen, ZHANG Jing, WANG Fu-chi 223
Solidification process of conventional superalloy by
confocal scanning laser microscope
MIAO Zhu-jun, SHAN Ai-dang, WANG Wei, LU Jun, XU Wen-liang, SONG Hong-wei 236
Grain refinement in AZ31 magnesium alloy rod fabricated by extrusion-shearing severe plastic deformation process HU Hong-jun, ZHANG Ding-fei, YANG Ming-bo, DENG Ming 243
Microstructure characteristics and solidification behavior of
thixomolded Mg-9%Al-1%Zn alloy
ZHANG You-fa, LIU Yong-bing, CAO Zhan-yi 250
Hot workability of as-cast and extruded ZE41A magnesium alloy using
 processing maps
S. ANBU SELVAN, S. RAMANATHAN 257
Microstructure and mechanical properties of
Mg-Zn-Y-Zr alloy prepared by solid state recycling
ZHAO Zu-de, CHEN Qiang, YANG Lin, SHU Da-yu, ZHAO Zhi-xiang 265
Effect of arc-ultrasound on microstructures and mechanical properties of plasma arc welded joints of SiCp/Al MMCs     LEI Yu-cheng, WANG Zhi-wei, CHEN Xi-zhang 272
Effect of pulsed current on temperature distribution, weld bead profiles and characteristics of gas tungsten arc welded aluminum alloy joints N. KARUNAKARAN, V. BALASUBRAMANIAN 278
Functional Materials
Microstructure, mechanical and shape memory properties of
Ti-55Ta-xSi biomedical alloys
MA Yun-qing, YANG Shui-yuan, JIN Wan-jun, WANG Yun-neng, WANG Cui-ping, LIU Xing-jun 287
Tribological and electric-arc behaviors of carbon/copper pair during
sliding friction process with electric current applied
LIN Xiu-zhou, ZHU Min-hao, MO Ji-liang, CHEN Guang-xiong, JIN Xue-song, ZHOU Zhong-rong 292
Influence of amorphous degree on crystallization kinetics of
Zr60Al15Ni25 bulk metallic glass
MA Qiang, YAN Zhi-jie, HAO Wei-Xin, HU Yong 300
Influence of electric parameters on MAO of AZ91D magnesium alloy using
 alternative square-wave power source
CHANG Lin-rong, CAO Fa-he, CAI Jing-shun, LIU Wen-juan, ZHANG Zhao,ZHANG Jian-qing 307
TiB2/Ni coatings on surface of copper alloy
electrode prepared by electrospark deposition
LUO Cheng, XIONG Xiang, DONG Shi-jie 317
Effect of annealing treatment on cyclic-oxidation of
 electrodeposited Ni-Al nanocomposite
ZHOU Yue-bo, ZHANG Hai-jun 322
Effects of heat treatment temperature on oxidation behavior of
glass-like carbon derived from acetone-furfural resin
XIA Lun-gang, ZHANG Hong-bo, XIONG Xiang 330
Preparation and photocatalytic activity of neodymium doping titania loaded to silicon dioxide YANG Xue-ling, ZHU Li, YANG Le-min, ZHOU Wu-yi, XU Yue-hua 335
Preparation of bismuth oxide/titania composite particles and their
photocatalytic activity to degradation of 4-chlorophenol
XU Jing-jing, CHEN Min-dong, FU De-gang 340
Preparation and characterization of
aluminum foams with ZrH2 as foaming agent
LI Da-wu, LI Jie, LI Tao, SUN Ting, ZHANG Xiao-ming,YAO Guang-chun 346
In situ synthesized Cu-ZSM-5/cordierite for reduction of NO WANG Jian-cheng, TIAN Dong, HAN Li-na, CHANG Li-ping, BAO Wei-ren 353
Growth of CuI buffer layer prepared by spraying method YAN You-hua, LIU Ying-chun, FANG Ling, LU Zhi-chao, LI Zheng-bang, ZHOU Shao-xiong 359
Computational Materials Science and Numerical Mode
Numerical simulation on size effect of copper with nano-scale twins WU Bo, ZOU Na, TAN Jian-song, WANG Jian-ping, PANG Ming, HU Ding-yun 364
Analysis of elliptical cup drawing process of stainless sheet metal Yuung-ming HUANG, Shiao-cheng LU 371
Determination of wax pattern die profile for
investment casting of turbine blades
DONG Yi-wei, BU Kun, DOU Yang-qing, ZHANG Ding-hua 378
First-principles calculation of structural and
 elastic properties of Pd3−xRhxV alloys
WANG Tao-fen, CHEN Ping, DENG Yong-he, TANG Bi-yu 388
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Apparent activation energy for spontaneous combustion of
sulfide concentrates in storage yard
YANG Fu-qiang, WU Chao, CUI Yan, LU Guang 395
Raman spectroscopy and ionic structure of Na3AlF6-Al2O3 melts HU Xian-wei, QU Jun-yue, GAO Bing-liang, SHI Zhong-ning, LIU Feng-guo, WANG Zhao-wen 402
Effect of EPS on adhesion of Acidithiobacillus ferrooxidans on
chalcopyrite and pyrite mineral surfaces
YU Run-lan, OU Yang, TAN Jian-xi, WU Fa-deng, SUN Jing, MIAO Lei, ZHONG Dai-li 407
Prediction of pre-oxidation efficiency of refractory gold concentrate by
ozone in ferric sulfate solution using artificial neural networks
LI Qing-cui, LI Deng-xin, CHEN Quan-yuan 413
Image processing of weld pool and keyhole in Nd:YAG laser welding of stainless steel based on visual sensing GAO Jin-qiang, QIN Guo-liang, YANG Jia-lin, HE Jian-guo, ZHANG Tao, WU Chuan-song 423
Variable universe fuzzy expert system for aluminum electrolysis CAO Dan-yang, ZENG Shui-ping, LI Jin-hong 429

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com