Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    No. 6    June 2011


Structural Materials
Microstructural effects in corrosion of aluminium tube alloys WANG Guan, JIAO Hui-sheng 1193
Determination of kinetic parameters from calorimetric study of
solid state reactions in 7150 Al-Zn-Mg alloy
K. S. GHOSH, N. GAO 1199
Fatigue life prediction of gas metal arc welded crucifrom joints of
AA7075 aluminium alloy failing from root region
B. RAVINDRA, T. SENTHIL KUMAR, V. BALASUBRAMANIAN 1210
Effects of precipitation strengthening heat treatment for Al-Mg alloy Seong-Jong KIM, Seok-Ki JANG, Min-Su HAN, Seong-Kwon KIM, Jong-Sin KIM 1218
Fatigue fracture mechanism of AZ31B magnesium alloy and its welded joint ZHANG Hong-xia, WANG Wen-xian, WEI Ying-hui, LI Jin-yong, WANG Jian-ling 1225
Low temperature mechanical property of AZ91D magnesium alloy
fabricated by solid recycling process from recycled scraps
LI Dong-hua, HU Mao-liang, WANG Hai-bo, ZHAO Wang-an 1234
Effects of ultrasonic vibration on solidification structure and
 properties of Mg-8Li-3Al alloy
YAO Lei, HAO Hai, JI Shou-hua, FANG Can-feng, ZHANG Xing-guo 1241
Effect of Sr addition on microstructure of as-cast Mg-Al-Ca alloy LOU Yan, BAI Xing, LI Luo-xing 1247
Influence of welding processes on microstructure, tensile and
impact properties of Ti-6Al-4V alloy joints
T. S. BALASUBRAMANIAN, M. BALAKRISHNAN, V. BALASUBRAMANIAN, M. A. MUTHU MANICKAM 1253
Reinforcing and toughening of TiAl composites by doping Sm2O3 WANG Xiao-feng, WANG Fen, ZHU Jian-feng, XIANG Liu-yi 1263
Microstructure and mechanical properties of
powder metallurgy Ti-Al-Mo-V-Ag alloy
XIAO Dai-hong, YUAN Tie-chui, OU Xiao-qin, HE Yue-hui 1269
Grain refinement of as-cast superalloy IN718 under
action of low voltage pulsed magnetic field
LI Ying-ju, MA Xiao-ping, YANG Yuan-sheng 1277
Microstructure and microhardness of directionally solidified and
 heat-treated Nb-Ti-Si based ultrahigh temperature alloy
GUO Hai-sheng, GUO Xi-ping 1283
Effect of pre-strain on microstructural evolution during thermal exposure of single crystal superalloy CMSX-4 B. G. CHOI, C. Y. JO, H. U. HONG, I. S. KIM, S. M. SEO, H. M. KIM 1291
Functional Materials
Influence of TiC catalyst on absorption/desorption behaviors and microstructures of sodium aluminum hydride CHEN Li-xin, FAN Xiu-lin, XIAO Xue-zhang, XUE Jing-wen, LI Shou-quan, GE Hong-wei, CHEN Chang-pin 1297
Preparation and electrochemical performance of
hollow-spherical polypyrrole/V2O5 composite
WANG Yuan-hong, LIU Heng, ZHU Ding, GUO Zai-ping, LIU Hua-kun, DOU Shi-xue 1303
Effects of crystallization on low-temperature specific heat capacity of
 Cu60Zr20Hf10Ti10 bulk metallic glass
WANG Zhi-xin, SUN Bin, LU Jin-bin 1309
Preparation and properties of flame-sprayed Mo-FeB-Fe cermet coatings MA Zhuang, WANG Wei, ZOU Ji-feng, DONG Shi-zhi, ZHANG Lian-yong, LI Zhi-chao 1314
High temperature frictional wear behaviors of
 nano-particle reinforced NiCoCrAlY cladded coatings
WANG Hong-yu, ZUO Dun-wen, WANG Ming-di, SUN Gui-fang, MIAO Hong, SUN Yu-li 1322
Preparation and properties of porous silicon carbide ceramics through
coat-mix and composite additives process
ZHAO Hong-sheng, LIU Zhong-guo, YANG Yang, LIU Xiao-xue, ZHANG Kai-hong, LI Zi-qiang 1329
Effects of alkali and heat treatment on strength of porous Ti35Nb WAN Xiao-jun 1335
Effect of thermal annealing on defects of upgraded metallurgical grade silicon WU Hong-jun, MA Wen-hui, CHEN Xiu-hua, JIANG Yong, MEI Xiang-yang, ZHANG Cong, WU Xing-hui 1340
Computational Materials Science and Numerical Mode
Modeling texture evolution during rolling process of
AZ31 magnesium alloy with elasto-plastic self consistent model
HUANG Shi-yao, ZHANG Shao-rui, LI Da-yong, PENG Ying-hong 1348
Adiabatic shear sensitivity of ductile metal based on
gradient-dependent JOHNSON-COOK model
WANG Xue-bin 1355
Polycrystalline model for FE-simulation of micro forming processes WANG Chun-ju, GUO Bin, SHAN De-bin 1362
Solution of rectangular bar forging with bulging of
sides by strain rate vector inner-product
WANG Lei, JIN Wen-zhong, ZHAO De-wen, LIU Xiang-hua 1367
A first-principles study on elastic properties and stability of
 TixV1-xC multiple carbide
WANG Xin-hong, ZHANG Min, RUAN Li-qun, ZOU Zeng-da 1373
Chemical bonding and elastic properties of quaternary arsenide oxides
YZnAsO and LaZnAsO investigated by first principles
SHI Yi-ming, YE Shao-long 1378
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
High efficient mixed culture screening and
selected microbial community shift for bioleaching process
LI Shou-peng, GUO Ning, WU Hai-yan,QIU Guan-zhou, LIU Xin-xing 1383
Flotation separation of Xixia andalusite ore ZHOU Ling-chu, ZHANG Yi-min 1388
Leaching of nickel-molybdenum sulfide ore in membrane biological reactor CHEN Jia-wu, GAO Cong-jie, ZHANG Qi-xiu, XIAO Lian-sheng, ZHANG Gui-qing 1395
Boron removal from metallurgical silicon using CaO-SiO2-CaF2 slags CAI Jing, LI Jin-tang, CHEN Wen-hui, CHEN Chao, LUO Xue-tao 1402
Lead electrodeposition from alkaline solutions containing xylitol GU Ying-ying, ZHOU Qiong-hua, YANG Tian-zu, LIU Wei, ZHANG Du-chao 1407
Effects of mechanical activation and oxidation-reduction on
hydrochloric acid leaching of Panxi ilmenite concentration
TAN Ping, HU Hui-ping, ZHANG Li 1414
Leaching behavior of heavy metals with hydrochloric acid from
fly ash generated in municipal waste incineration plants
HUANG Kai,Katsutoshi INOUE, Hiroyuki HARADA, Hidetaka KAWAKITA, KeisukeOHTO 1422
Electrochemical performances of
AB5-type hydrogen storage alloy modified with Co3O4
ZHANG Qing-qing, SU Geng, LI Ao-sheng, LIU Kai-yu 1428

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com