Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 21    Special 2    August 2011


Microstructure stability of cold drawn AZ31 magnesium alloy during annealing process SUN Hong-fei, CHAO Hong-ying, WANG Er-de 215
Effects of Sb content on microstructure and mechanical properties of Mg−6Zn−Y−Zr−xSb alloy ZOU Chun-ming, ZHANG Yu-min, WANG Wei, WANG Hong-wei, WEI Zun-jie, FU Bin-guo 222
Effect of hot rolling on grain refining and mechanical
properties of AZ40 magnesium alloy
WANG Hai-lu, WANG Guo-jun, HU Lian-xi, WANG Qiang, WANG Er-de 229
Working hardening behaviors of severely cold deformed and
fine-grained AZ31 Mg alloys at room temperature
CHAO Hong-ying, SUN Hong-fei, WANG Er-de 235
Microstructure refining and property improvement of
ZK60 magnesium alloy by hot rolling
WANG Xin, CHEN Wen-zhen, HU Lian-xi, WANG Guo-jun, WANG Er-de 242
Preparation of bulk ultrafine-grained Mg−3Al−Zn alloys by consolidation of ball milling nanocrystalline powders FANG Wen-bin, FANG Wa, SUN Hong-fei 247
In-vitro evaluation of Mg-4.0Zn-0.2Ca alloy for biomedical application SUN Yu, KONG Min-xiu, JIAO Xiao-hui 252
Corrosion behavior of extrusion-drawn pure Mg wire immersed in
simulated body fluid
SUN Hong-fei, LI Cheng-jie, FANG Wen-bin 258
Aging and thermal expansion behavior of Si3N4p/2024Al composite fabricated by pressure infiltration method CHEN Guo-qing, YANG Wen-shu, MA Kang, Murid HUSSAIN, JIANG Long-tao, WU Gao-hui 262
Effects of stirring parameters on microstructure and tensile properties of (ABOw+SiCp)/6061Al composites fabricated by semi-solid stirring technique GUAN Li-na, GENG Lin, ZHANG Hong-wei, HUANG Lu-jun 274
Metastable phase of b-eucryptite and thermal expansion behavior of eucryptite particles reinforced aluminum matrix composite WANG Li-dong, CUI Ye, YANG Cong-tao, WANG Kang-peng, FEI Wei-dong 280
Effect of volume fraction on microstructure and mechanical properties of Si3N4/Al composites XIU Zi-yang, CHEN Guo-qin, WU Gao-hui, YANG Wen-shu, LIU Yan-mei 285
Strengthening mechanism of ceramic particle reinforced bonds by
ultrasonic brazing of AlMMCs
LENG Xue-song, WANG Chang-wen, ZHANG Yang, CHEN Xiao-guang, YAN Jiu-chun 290
Effects of vacuum degree on tribological behavior of TiB2/Al composites TIAN Shou-fu, JIANG Long-tao, WU Gao-hui 295
Hot deformation behavior of spray formed Al−22Si−5Fe−3Cu−1Mg alloy JIA Yan-dong, CAO Fu-yang, NING Zhi-liang, SUN Xiao-bing, SUN Jian-fei 299
Microstructure evolution of SiCp/Al-Ti foils during hot rolling
and reaction annealing
PANG Jin-cheng, FAN Guo-hua, LI Ai-bin, GENG Lin 304
Development of flow stress model for hot deformation of Ti−47%Al alloy DENG Tai-qing, YE Lei, SUN Hong-fei, HU Lian-xi, YUAN Shi-jian 308
Microstructures and high temperature mechanical properties of electron beam welded Inconel 718 superalloy thick plate GAO Peng, ZHANG Kai-feng, ZHANG Bing-gang, JIANG Shao-song, ZHANG Bao-wei 315
Microstructure evolution of TA15 titanium alloy during hot power spinning CHEN Yong, XU Wen-chen, SHAN De-bin, GUO Bin 323
Microstructure and nanohardness of Ti−48%Al alloy prepared by
rapid solidification under different cooling rates
WANG Hong-wei, ZHU Dong-dong, ZOUChun-ming, WEI Zun-jie 328
Characterization of Ti-50%Al composite powder synthesized by
 high energy ball milling
FANG Wen-bin, LI Xue-wen, SUN Hong-fei, DING Yong-feng 333
Structure and morphology of Ti-Al composite powders treated by
 mechanical alloying
LI Xue-wen, SUN Hong-fei, FANG Wen-bin, DING Yong-feng 338
Effect of particle size distribution on properties of zirconia ceramic mould for TiAl investment casting CHEN Yan-fei, XIAO Shu-long, TIAN Jing, XU Li-juan, CHEN Yu-yong 342
Interfacial reactions between Ti−1100 alloy and ceramic mould during investment casting ZHAO Er-tuan, KONG Fan-tao, CHEN Yu-yong, LI Bao-hui 348
Grain refinement by means of phase transformation and recrystallization induced by electropulsing SONG Hui, WANG Zhong-jin 353
Fabrication of Ti-Al complex with superior deformation capability
by pressure infiltration
LIANG Ce, LI Feng, GENG Lin, HUANG Lu-jun 358
Effect of rare earth Y on oxidation behavior of NiAl-Al2O3 XU Gui-hua, WANG Guo-feng, ZHANG Kai-feng 362
Effect of TiB2 content on microstructure and mechanical properties of in-situ fabricated TiB2/B4C composites WANG Yu-jin, PENG Hua-xin, YE Feng, ZHOU Yu 369
Preparation and tensile properties of Al2O3/Ni-Co nanocomposites WANG Guo-feng, JIANG Shao-song, LU Zhen, ZHANG Kai-feng 374
Fractal characteristics and wettability of Nano-Al2O3/Ni-Co composite coating prepared by electrodeposition LIU Yan, LI Liang, LU Guo-long, HAN Zhi-wu, LIU Jin-dan, YU Si-rong 380
Effects of thermal cycling on thermal expansion behaviors of b-LiAlSiO4 reinforced copper matrix composites XUE Zong-wei, WANG Li-dong, YANG Cong-tao, LIU Zhe, FEI Wei-dong 384
Microstructure and properties of CuCr contact materials with
different Cr content
XIU Shi-xin, YANG Ren, XUE Jun, WANG Jin-xing, WANG Jia-yi 389
Dissolution behavior of Cu in Cu−Ag and Cu−P brazing  alloys using weld brazing LI Yi-nan, WANG Chang-wen, PENG Zi-long, YAN Jiu-chun, LIU Xue-song 394
Effects of synthesis technique on dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramic A. RAJABTABAR-DARVISHI, LI Wei-li, O. SHEIKHNEJAD-BISHE, WANG Li-dong, LI Xiao-liang, LI Na, FEI Wei-dong 400
Crystalline structure of mixed metal oxide catalysts for
propane selective oxidation to acrylic acid
YU Zhen-xing, ZHENG Wei, XU Wen-long, ZHANG Ping, FU Hong-ying, ZHANG Yu-hang 405
MC simulation in microstructure evolution and grain growth during desorption−recombination processing of NdFeB alloy LIU Xiao-ya, WANG Xin, SUN Hong-fei, HU Lian-xi 412
Hydro-forming of aluminum alloy complex-shaped components LIU Xin, XU Yong-chao, YUAN Shi-jian 417
Effect of internal pressure distribution on thickness uniformity of hydroforming Y-shaped tube PENG Jun-yang, ZHANG Wen-da, LIU Gang, ZHU Shi-qiang, YUAN Shi-jian 423
Effect of internal pressure on microstructure of
tube shear hydro-bending of 5A02 aluminum alloys
HAN Cong, WANG Yong, XU Yong-chao, YUAN Shi-jian 429
Numerical simulation of titanium alloy machining in electric discharge machining process XIE Bao-cheng, WANG Yu-kui, WANG Zhen-long, ZHAO Wang-sheng 434
Influence of tube ends constraint on hydro-bending of  thin-walled aluminum tube WANG Xiao-song, SONG Peng, ZHAO Zhong-yuan, YUAN Shi-jian 440
Finite element analysis of effect of interface lubrication on tube-compression of thin-walled part in viscous pressure forming WANG Zhong-jin, LI Ji-guang 445
Micro EDM deposition in air by single discharge thermo simulation WANG, Yu-kui, XIE Bao-cheng, WANG Zhen-long, PENG Zi-long 450
Influence of tube properties on quality of hydropiercing LIU Gang, LIN Jun-feng, WANG Gang, SU Hai-bo, CHEN Xin-ping, JIANG Hao-min 456
Micro bulging of thin T2 copper sheet by electromagnetic forming ZHAO Qing-juan, WANG Chun-ju, YU Hai-ping, GUO Bin, SHAN De-bin, LI Chun-feng 461
Formability influenced by process loading path of double sheet hydroforming LIU Wei, LIU Gang, CUI Xiao-lei, XU Yong-chao, YUAN Shi-jian 465
Mechanical performance and corrosion behavior of TiAlSiN/WS2 multilayer deposited by multi-plasma immersion ion implantation and deposition and magnetron sputtering XIE Zhi-wen, WANG Lang-ping, WANG Xiao-feng, HUANG Lei, LU Yang, YAN Jiu-chun 470
Influence of Si content on structure and mechanical properties of TiAlSiN coatings deposited by multi-plasma immersion ion implantation and deposition XIE Zhi-wen, WANG Lang-ping, WANG Xiao-feng, HUANG Lei, LU Yang, YAN Jiu-chun 476
Microstructure and wear resistance of electrodeposited Ni-SiO2 nano-composite coatings on AZ91HP magnesium alloy substrate LIU Yan, YU Si-rong, LIU Jin-dan, HAN Zhi-wu, YUAN Dong-sheng 483
Effects of rotating electromagnetic on flow corrosion of copper in seawater LI Ji-nan, ZHANG Peng, GUO Bin 489
Influence of magnetic field on microstructural and dynamic properties of sodium, magnesium and calcium ions GUO Bin, HAN Hai-bo, CHAI Feng 494

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com