Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 22    No. 2    February 2012


Structural Materials
Phase equilibria of Mg-rich corner in Mg−Zn−Al ternary system at 300 °C REN Yu-ping, QIN Gao-wu, PEI Wen-li, LI Song, GUO Yun, ZHAO Hong-da 241
Modeling of strain hardening and dynamic recrystallization of
ZK60 magnesium alloy during hot deformation
HE Yun-bin, PAN Qing-lin, CHEN Qin, ZHANG Zhi-ye, LIU Xiao-yan, LI Wen-bin 246
Low temperature quasi-superplasticity of ZK60 alloy
prepared by reciprocating extrusion
YANG Wen-peng, GUO Xue-feng, YANG Kai-jun 255
Structure stability and mechanical properties of
high-pressure die-cast Mg−Al−Ce−Y-based alloy
ZHANG Jing-huai, LIU Shu-juan, LENGZhe, ZHANG Mi-lin, MENG Jian, WU Rui-zhi 262
Quench sensitivity and microstructure character of high strength AA7050 LI Pei-yue, XIONG Bai-qing, ZHANG Yong-an, LI Zhi-hui, ZHU Bao-hong, WANG Feng, LIU Hong-wei 268
Characterization of cast A356 alloy reinforced with nano SiC composites Ali MAZAHERY, Mohsen Ostad SHABANI 275
Microstructure and properties of Cu/Al joints brazed with Zn−Al filler metals JI Feng, XUE Song-bai, LOU Ji-yuan, LOU Yin-bin, WANG Shui-qing 281
Process forces and heat input as function of
process parameters in AA5083 friction stir welds
Rajneesh KUMAR, Kanwer SINGH, Sunil PANDEY 288
Interface characteristic of friction stir welding lap joints of
Ti/Al dissimilar alloys
CHEN Yu-hua, NI Quan, KE Li-ming 299
Effect of Ti−Si−Mg−Al wire on microstructure and
mechanical properties of plasma arc in-situ welded joint of SiCp/Al composites
LEI Yu-cheng, XUE Hou-lu, HU Wen-xiang, YAN Jiu-chun 305
Evaluation of diffusion and phase transformation at
Ag/Al bimetal produced by cold roll welding
Hossein OLIA, Mehrdad ABBASI, Seyed Hossein RAZAVI 312
Effects of P and B addition on as-cast microstructure and
homogenization parameter of Inconel 718 alloy
MIAO Zhu-jun, SHAN Ai-dang, WU Yuan-biao, LU Jun, HU Ying, LIU Jun-liang, SONG Hong-wei 318
Microstructure and shear strength of
reactive brazing joints of TiAl/Ni-based alloy
LI Hai-xin, HE Peng, LIN Tie-song, PAN Feng, FENG Ji-cai, HUANG Yu-dong 324
Bi-modal microstructure in a powder metallurgical ferritic steel LIU Feng, LIU Yong, WU Hong, FANG Jing-hua, ZHAO Da-peng, ZHANG Liu-jie, LIU Dong-hua 330
Functional Materials
A novel, environmentally friendly and facile method for
oxidative energy storage in nickel hydroxide film electrodes
FANG Wen-bin, LIAN Hui-qin, WANG Jian-ming, XU Lei, ZHANG Li-ying, ZHANG Jian-qing, JU Chun-shan 335
Influence of europium doping on conductivity of LiNiPO4 M. PRABU, S. SELVASEKARAPANDIAN, A. R. KULKARNI, S. KARTHIKEYAN, C. SANJEEVIRAJA 342
Enhanced plasticity of Fe-based bulk metallic glass by tailoring microstructure
 
GUO Sheng-feng, WANG Jing-feng, ZHANG Hong-ju, XIE Sheng-hui 348
Influence of pyrolytic carbon coatings on complex permittivity and
microwave absorbing properties of Al2O3 fiber woven fabrics
DING Dong-hai, ZHOU Wan-cheng, LUO Fa, ZHU Dong-mei 354
Preparation and characterization of composite microspheres of
nano zinc ferrite/poly (D, L-lactide-co-alanine)
CAO Lei-jian, ZHOU Qing-hua,GU Li, SHEN Hong-xia, LI Qing-hua, LAN Ping, FANG Yan 360
Preparation and tribological properties of surface modified Cu nanoparticles YANG Guang-bin, CHAI Shan-tao, XIONG Xiu-juan, ZHANG Sheng-mao, YU Lai-gui, ZHANG Ping-yu 366
Synthesis and upconversion luminescence of Lu2O3:Yb3+,Tm3+ nanocrystals LI Li, CAO Xue-qin, ZHANG You, GUO Chang-xin 373
Low-temperature NO2 sensors based on
polythiophene/WO3 organic-inorganic hybrids
GUO Xian-zhi, KANG Yan-fei, YANG Tai-li, WANG Shu-rong 380
Computational Materials Science and Numerical Mode
Structural, magnetic and electronic properties of
FeF2 by first-principle calculation
YANG Zhen-hua, WANG Xian-you, LIU Li, SU Xu-ping 386
Effect of forced lamina flow on microsegregation simulated by
phase field method quantitatively
WANG Jun-wei, WANG Zhi-ping,LU Yang, ZHU Chang-sheng, FENG Li, XIAO Rong-zhen 391
Temperature and stress fields in electron beam welded Ti-15-3 alloy to
304 stainless steel joint with copper interlayer sheet
ZHANG Bing-gang, WANG Ting, DUAN Xiao-hui, CHEN Guo-qing, FENG Ji-cai 398
Effect of configuration on magnetic field in cold crucible using for
continuous melting and directional solidification
CHEN Rui-run, YANG Jie-ren, DING Hong-sheng, HUANG Feng, SU Yan-qing, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi 404
Optimization of AZ80 magnesium alloy squeeze cast process parameters
using morphological matrix
GUO Zhi-hong, HOU Hua, ZHAO Yu-hong, QU Shu-wei 411
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Effect of induction unloading on weakening of rock mechanics properties GAO Feng, ZHOU Ke-ping, LUO Xian-wei, ZHAI Jian-bo 419
Bayes discriminant analysis method to identify risky of
complicated goaf in mines and its application
HU Yu-xi, LI Xi-bing 425
Support vector machines approach to mean particle size of
rock fragmentation due to bench blasting prediction
SHI Xiu-zhi, ZHOU Jian, WU Bang-biao, HUANG Dan, WEI Wei 432
Experimental measurements of short-term adsorption of
Acidithiobacillus ferrooxidans onto chalcopyrite
WANG Zhao-hui, XIE Xue-hui, LIU Jian-she 442
Thermodynamic model for equilibrium solubility of gibbsite in
concentrated NaOH solutions
LI Xiao-bin, YAN Li, ZHOU Qiu-sheng, LIU Gui-hua, PENG Zhi-hong 447
Red-mud treatment using oxalic acid by UV irradiation assistance YU Zhang-long, SHI Zhi-xia, CHEN Yong-mei, NIU Yin-jian, WANG Yong-xia, WAN Ping-yu 456
Thermodynamics and mechanism of vanadium(IV) extraction from sulphate medium with D2EHPA, EHEHPA and CYANEX 272 in kerosene LI Xing-bin,WEI Chang, WU Jun, LI Cun-xiong, LI Min-ting, DENG Zhi-gan, XU Hong-sheng 461
Electrodeposition conditions of metallic nickel in electrolytic membrane reactor REN Xiu-lian, WEI Qi-feng, LIU Zhe, LIU Jun 467
Removal of phenylalanine from water with
calcined CuZnAl−CO3 layered double hydroxides
JIAO Fei-peng, FU Zhao-di, SHUAI Li, CHEN Xiao-qing 476
Synthesis of aluminum tri-polyphosphate anticorrosion
pigment from bauxite tailings
LU Qing-hua, HU Yue-hua 483

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com