Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 22    No. 4    April 2012


Structural Materials
Microstructure control and mechanical properties of
directionally solidified TiAl−Nb alloys
DING Xian-fei, ZHANG Lai-qi, LIN Jun-pin, HE Jian-ping, YIN Jia, CHEN Guo-liang 747
Flow behavior and processing map of PM Ti−47Al−2Cr−0.2Mo alloy LI Hui-zhong, ZENG Min, LIANG Xiao-peng, LI Zhou, LIU Yong 754
Dynamic recrystallization of Ti−6Al−2Zr−1Mo−1V in β forging process OUYANG De-lai, WANG Ke-lu, CUI Xia 761
Microstructure and mechanical properties of Ti−43Al−9V alloy
fabricated by spark plasma sintering
XU Li-juan, XIAO Shu-long, CHEN Yu-yong, WANG Juan 768
Effect of zirconium addition on microstructure and
mechanical properties of Mg97Y2Zn1 alloy
CHEN Bin, LU Chen, LIN Dong-liang, ZENG Xiao-qin 773
Microstructure and tensile properties of Mg−Li−Al−Zn based alloys
with Ce addition
WU Li-bin, LIU Xu-he, WU Rui-zhi, CUI Chong-liang, ZHANG Jing-huai, ZHANG Mi-lin 779
TEM microstructure of rapidly solidified Mg−6Zn−1Y−1Ce alloy YANG Wen-peng, GUO Xue-feng, LU Zheng-xin 786
Corrosion behaviour of friction stir welded AZ61A magnesium alloy
welds immersed in NaCl solutions
A. DHANAPAL, S. RAJENDRA BOOPATHY, V. BALASUBRAMANIAN 793
Influence of dual retrogression and re-aging temper on microstructure, strength and exfoliation corrosion behavior of Al−Zn−Mg−Cu alloy PENG Guo-sheng, CHEN Kang-hua, CHEN Song-yi, FANG Hua-chan 803
Dry sliding wear behavior of AA6061/ZrB2 in-situ composite I. DINAHARAN, N. MURUGAN 810
Effect of stacking fault energy on mechanical properties of
ultrafine-grain Cu and Cu-Al alloy processed by cold-rolling
SAN Xing-yuan, LIANG Xiao-guang, CHENG Lian-ping, SHEN Li, ZHU Xin-kun 819
Fretting wear and friction oxidation behavior of
0Cr20Ni32AlTi alloy at high temperature
ZHANG Xiao-yu, REN Ping-di, ZHONG Fa-chun, ZHU Min-hao, ZHOU Zhong-rong 825
Functional Materials
Crystallization microstructure of Mg65Cu25Y10 bulk amorphous alloy HUANG Kang, CHEN Gang, ZHAO Yu-tao, WANG Guo-lu, SHAO Yang 831
Growth kinetics for intermetallic compound layer between
molten In−Sn alloy and CuZr-based bulk metallic glass
MA Guo-feng, ZHANG Bo, ZHANG Hai-feng, HU Zhuang-qi 837
Effects of Y addition on structural and mechanical properties of
CuZrAl bulk metallic glass
XU Hong-wei, DU Yu-lei, DENG Yu 842
WC−Ni3Al−B composites prepared through Ni+Al elemental powder route LONG Jian-zhan, ZHANG Zhong-jian, XU Tao, PENG Wen, WEI Xiu-yu, LU Bi-zhi, LI Ren-qiong 847
Decarburization and improvement of
ultra fine straight WC−8Co sintered via microwave sintering
BAO Rui, YI Jian-hong, PENG Yuan-dong, ZHANG Hao-ze, LI Ai-kun 853
Synthesis and electrochemical properties of Zn2SnO4 and Zn2Sn0.8Ti0.2O4/C YUAN Wan-song, TIAN Yan-wen, LIU Li-juan, LI Jian-zhong 858
Convenient synthesis of silver nanoplates with
adjustable size through seed mediated growth approach
YI Zao, ZHANG Jian-bo, HE Hua, XU Xi-bin, LUO Bing-chi, LI Xi-bo, LI Kai, NIU Gao, TAN Xiu-l 865
Preparation and photocatalytic performance of
porous ZnO microrods loaded with Ag
JIA Zhi-gang, PENG Kuan-kuan, LI Yan-hua, ZHU Rong-sun 873
Fabrication of SiC fibres from yttrium-containing polycarbosilane YANG Da-xiang, SONG Yong-cai, YU Yu-xi, ZHAO Xiao-feng, XIAO Ping 879
Computational Materials Science and Numerical Mode
Thermodynamic analysis of interactions between
Ti−Al alloys and oxide ceramics
CUI Ren-jie, TANG Xiao-xia, GAO Ming, ZHANG Hu, GONG Sheng-kai 887
Impact of anisotropic growth on kinetics of solid-state phase transformation SONG Shao-jie, LIU Feng, JIANG Yi-hui 895
Numerical simulation and physical analysis for dynamic behaviors of
P/M TiAl alloy in hot-packed forging process
ZHANG Wei, LIU Yong, WANG Li, LIU Bin 901
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemi
Mineralogy and crystal chemistry of a low grade nickel laterite ore ZHU De-qing, CUI Yu, Sarath HAPUGODA , Keith VINING , PAN Jian 907
Electro-flotation and collision-attachment mechanism of fine cassiterite QIN Wen-qing, REN Liu-yi, WANG Pei-pei, YANG Cong-ren, ZHANG Yan-sheng 917
Kinetics of thermal decomposition of lanthanum oxalate hydrate ZHAN Guang, YU Jun-xia, XU Zhi-gao, ZHOU Fang, CHI Ru-an 925
Isothermal kinetics of mechanochemically and
thermally synthesized Ag from Ag2O
Gholam Reza KHAYATI, Kamal JANGHORBAN, Mohamad Hosein SHARIAT 935
A novel and facile wet-chemical method for synthesis of silver microwires ZHAI Ai-xia, CAI Xiong-hui, JIANG Xiao-ye, FAN Guo-zhi 943
Electrodeposition of Sb(Ⅲ) in alkaline solutions containing xylitol LIU Wei, YANG Tian-zu, ZHOU Qiong-hua, ZHANG Du-chao, LEI Cun-mao 949
Si purification by solidification of Al−Si melt with super gravity LI Jing-wei, GUO Zhan-cheng, TANG Hui-qing, WANG Zhi, SUN Shi-tong 958
Iron reduction in aluminum by electroslag refining CHEN Chong, WANG Jun, SHU Da, XUE Jing, SUN Bao-de, XUE Yong-sheng, YAN Qing-min 964
Electrochemical and corrosion behaviors of
pure Mg in neutral 1.0% NaCl solution
CAI Chao, ZHANG Zhao, WEI Zhong-ling,YANG Jian-feng, LI Jin-feng 970
Electrochemical corrosion of Sn−0.75Cu solder joints in NaCl solution GAO Yan-fang, CHENG Cong-qian, ZHAO Jie, WANG Li-hua, LI Xiao-gang 977
Degradation of organic wastewater containing Cu−EDTA by
Fe−C micro-electrolysis
CHEN Run-hua, CHAI Li-yuan, WANG Yun-yan, LIU Hui, SHU Yu-de, ZHAO Jing 983

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com