Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 22    No. 5    May 2012


Structural Materials
Deformation behaviour and microstructure evolution of AlMg6Mn alloy during shear spinning Lj. RADOVI&#,, M. NIKA&#,EVI&#,, B. JORDOVI&#, 991
Effect of Al−TiB master alloy addition on microstructure, wear and compressive deformation behaviour of aluminum alloys D. P. MONDAL, Nidhi JHA, Anshul BADKUL, S. DAS 1001
Behavior of CeO2 additive in in-situ TiB2 particles reinforced 2014 Al alloy composite XUE Jing, WANG Jun, HAN Yan-feng, CHEN Chong, SUN Bao-de 1012
Comparative study on corrosion behavior of as-cast and extruded Mg−5Y−7Gd−1Nd−0.5Zr alloy in 5% NaCl aqueous solution ZHANG Xin, ZHANG Kui, LI Xing-gang, DENG Xia, LI Hong-wei, ZHANG Bao-dong, WANG Chang-shu 1018
Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment LI Jing-yuan, XIE Jian-xin, JIN Jun-bing, WANG Zhi-xiang 1028
Superplastic extensibility deformation of Al−3%Mn alloy with
submicrometer grain size
XIAO Xuan, GAO Ci, HOU Jie-shan, GUO Jian-ting 1035
Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al−Si alloy A. K. GUPTA, B. K. PRASAD, R. K. PAJNOO, S. DAS 1041
Si phase morphology and mechanical properties of ZL107 Al alloy improved by La modification and heat treatment WAN Di-qing 1051
Optimization of process parameters for producing AA6061/SiC nanocomposites by friction stir processing M. SALEHI, M. SAADATMAND, J. AGHAZADEH MOHANDESI 1055
Correlation between welding and hardening parameters of friction stir welded joints of 2017 aluminum alloy Hassen Bouzaiene, Mohamed-Ali Rezgui, Mahfoudh Ayadi, Ali Zghal 1064
Effect of thermal stabilization on microstructure and mechanical property of directionally solidified Ti−46Al−0.5W−0.5Si alloy FAN Jiang-lei, LI Xin-zhong, SU Yan-qing, CHEN Rui-run, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi 1073
Evaluation of ultra-fine grained tungsten under transient high heat flux by high-intensity pulsed ion beam TAN Jun, ZHOU Zhang-jian, ZHU Xiao-peng, GUO Shuang-quan, QU Dan-dan, LEI Ming-kai, GE Chang-chun 1081
Microstructure and mechanical properties of TiAl-based alloy prepared by double mechanical milling and spark plasma sintering XIAO Shu-long, XU Li-juan, CHEN Yu-yong, YU Hong-bao 1086
Influence of spiral crystal selector on crystal orientation of single crystal superalloy ZHANG Ru-lin, CHEN Li-na, LI Chong-he, WANG Ning, LU Xiong-gang, REN Zhong-ming 1092
Functional Materials
Effect of VC/Cr3C2 on microstructure and mechanical properties of Ti(C,N)-based cermets ZHAN Bin, LIU Ning, Jin Zhi-bo, Li Qi-long, Shi Jin-gang 1096
Electrical and mechanical properties of Cu−Cr−Zr alloy aged under imposed direct continuous current WANG Zhi-qiang, ZHONG Yun-bo, RAO Xian-jun, WANG Chao, WANG Jiang, ZHANG Zeng-guang, REN Wei-li, REN Zhong-ming 1106
Damping capacity of high strength-damping aluminum alloys prepared by rapid solidification and powder metallurgy process LI Guo-cong, MA Yue, HE Xiao-lei, LI Wei, LI Pei-yong 1112
Effects of Cr3C2 content and wheel speed on amorphization behavior of melt-spun SmCo7−x(Cr3C2)x alloys LI Li-ya, YI Jian-hong, LI Ai-kun, PENG Yuan-dong, XIA Qing-lin 1118
Effect of minor-addition of Fe on structural and mechanical properties of CuZrAl bulk metallic glass XU Hong-wei, DU Yu-lei, DENG Yu 1123
Preparation and gas sensing properties for acetone of amorphous Ag modified NiFe2O4 sensor JIAO Wan-li, ZHANG Lei 1127
Effect of composition and structure on specific resistivity of SiC fibers WANG De-yin, SONG Yong-cai, LI Yong-qiang 1133
Hydrogen generation from coupling reactions of AlLi/NaBH4 mixture in water activated by Ni powder LIU Shu, WANG Liang-liang, YAO Jun, SUN Wen-qiang, FAN Mei-qiang 1140
Effect of electrolytic MnO2 pretreatment on performance of as-prepared LiMn2O4 ZHAO Yu-qian, JIANG Qing-lai, WANG Wei-gang, DU Ke, HU Guo-rong 1146
Microstructure evolution of copper doped beryllium thin films ZHOU Min-jie, LUO Bing-chi, LI Kai, ZHANG Ji-cheng, LI Jia, WU Wei-dong 1151
Effect of Er substituting sites on upconversion luminescence of Er3+-doped BaTiO3 films CHEN Lei, WEI Xian-hua, FU Xu 1156
Size-controlled preparation of hollow silica spheres and glyphosate release LIU Chun, YIN Heng-bo, WANG Ai-li, WU Zhan-ao, WU Gang, JIANG Tao, SHEN Yu-tang, JIANG Ting-shun 1161
Computational Materials Scien
Prediction of flow stress of Mg−Nd−Zn−Zr alloy during hot compression WU Wen-xiang, JIN Li, DONG Jie, DING Wen-jiang 1169
Extension of analytical model of solid-state phase transformation JIANG Yi-hui, LIU Feng, SONG Shao-jie 1176
Simulation of temperature field and metal flow during continuous semisolid extending extrusion process of 6201 alloy tube GUAN Ren-guo, ZHAO Zhan-yong, CHAO Run-ze, LIAN Chao, WEN Jing-lin 1182
Characteristic atom sequences of Nb−Mo alloys system in BCC structure and properties of disordered alloys PENG Hong-jian, WU Qing, LI Xiao-bo, XIE You-qing 1190
First principles study of electronic structure, chemical bonding and elastic properties of BiOCuS PAN Liu-xian, XIA Qing-lin, YE Shao-long, DING Ning, LIU Zi-ran 1197
Mine
Anisotropic surface broken bond properties and wettability of calcite and fluorite crystals GAO Zhi-yong, SUN Wei, HU Yue-hua, LIU Xiao-wen 1203
Determination of arsenic speciation in secondary zinc oxide and arsenic leachability LI Yu-hu, LIU Zhi-hong, ZHAO Zhong-wei, LI Qi-hou, LIU Zhi-yong, ZENG Li 1209
Synergistic extraction of zinc from ammoniacal solutions using β-diketone mixed with CYANEX923 or LIX84I HU Jiu-gang, CHEN Qi-yuan, HU Hui-ping, YIN Zhou-lan 1217
Characterization of adsorptive capacity and mechanisms on adsorption of copper, lead and zinc by modified orange peel FENG Ning-chuan, GUO Xue-yi 1224
TiO2 nanoparticles prepared by hydrochloric acid leaching of mechanically activated and carbothermic reduced ilmenite TAO Tao, CHEN Qi-yuan, HU Hui-ping, YIN Zhou-lan, CHEN Ying 1232
In-situ investigation of atmospheric corrosion behavior of bronze under thin electrolyte layers using electrochemical technique LIAO Xiao-ning, CAO Fa-he, CHEN An-na, LIU Wen-juan, ZHANG Jian-qing, CAO Chu-nan 1239
Electrochemical oxidation behavior of pyrite bioleaching by Acidthiobacillus ferrooxidans GU Guo-hua, SUN Xiao-jun, HU Ke-ting, LI Jian-hua, QIU Guan-zhou 1250

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com