Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 22    No. 6    June 2012


Structural Materials
Influence of quench-induced precipitation on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloy TANG Jian-guo, CHEN Hui, ZHANG Xin-ming, LIU Sheng-dan, LIU Wen-jun, OUYANG Hui, LI Hong-ping 1255
Growth mechanism of primary silicon in cast hypoeutectic Al-Si alloys WANG Shou-ren, MA Ru, WANG Ying-zi, WANG Yong, YANG Li-ying 1264
Microstructural evolution of 2519-T87 aluminum alloy obliquely impacted by projectile with velocity of 816 m/s LIANG Xiao-peng, LI Hui-zhong, HUANG Lan, HONG Tao, MA Bing, LIU Yong 1270
Homogenization of twin-roll cast A8006 alloy CHEN Zhong-wei, LI Shi-shun, ZHAO Jing 1280
Optimization of machining parameters in drilling hybrid aluminium metal matrix composites T. RAJMOHAN, K. PALANIKUMAR, M. KATHIRVEL 1286
Microstructure and mechanical properties of dissimilar pure copper/1350 aluminum alloy butt joints by friction stir welding LI Xia-wei, ZHANG Da-tong, QIU Cheng, ZHANG Wen 1298
Preparation of semi-solid A356 Al-alloy slurry by introducing grain process CHEN Zheng-zhou 1307
Fabrication of miniature helical gears by powder extrusion using gas atomized Zn-22%Al powder LEE Kyung-Hun, LEE Jung-Min, PARK Joon-Hong, KIM Byung-Min 1313
Effect of Nd addition on microstructures and mechanical properties of AZ80 magnesium alloys WANG Ya-xiao, FU Jun-wei, YANG Yuan-sheng 1322
Deformation mechanism and softening effect of extruded AZ31 magnesium alloy sheet at moderate temperatures LIU Jun-wei, CHEN Zhen-hua, CHEN Ding, LI Gui-fa 1329
Microstructure and mechanical properties of AZ31B magnesium alloy gas metal arc weld DONG Hong-gang, LIAO Chuan-qing, YANG Li-qun 1336
Microstructure and microsegregation in directionally solidified Ti-46Al-8Nb alloy LIU Guo-huai, LI Xin-zhong, SU Yan-qing, CHEN Rui-run, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi 1342
Improvement of mechanical properties of cold-rolled commercially pure Ti sheet by high density electropulsing SONG Hui, WANG Zhong-jin 1350
Tribocorrosion behaviors of Ti-6Al-4V and Monel K500 alloys sliding against 316 stainless steel in artificial seawater CHEN Jun, YAN Feng-yuan 1356
Antiphase boundary-like structure in α′′ martensite of TC21 titanium alloy XU Yan-fei, LIU Hui-qun, YI Dan-qing, ZHU Zhi-shou, ZHENG Feng 1366
Functional Materials
Influence of Ti target current on microstructure and properties of Ti-doped graphite-like carbon films WANG Yong-xin, WANG Li-ping, XUE Qun-ji 1372
Ti-containing hydrogenated carbon films fabricated by high-power plasma magnetron sputtering YANG Peng, SUNG Chia-chi, FUH Yiin-kuen, CHU Chun-lin, LO Chih-hung 1381
In-situ synthesis of Al3Ti particles reinforced Al-based composite coating NIU Li-bin, ZHANG Ju-mei, YANG Xiao-lan 1387
Effects of Cr content on electrochemical properties of melt-spun Al75-xSi25Crx alloy anodes for lithium-ion batteries LIANG Pu, ZHANG Lin-ping, WANG Fei, SUN Zhan-bo, HU Qing, YANG Sen, WANG Li-qun, SONG Xiao-ping 1393
Fracture behavior and microstructure of as-cast NiTi shape memory alloy JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu, FAN Hong-tao 1401
Effect of surface roughness on plasticity of Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10­Ti5 bulk metallic glass LIN Tao, HU Yong, KONG Ling-ti, LI Jin-fu 1407
Microstructure characterization and thermal properties of hypereutectic Si-Al alloy for electronic packaging applications YU Kun, LI Shao-jun, CHEN Li-san, ZHAO Wei-shang, LI Peng-fei 1412
Synthesis, characterization and antibacterial property of Ag/mesoporous CeO2 nanocomposite material LU Xiao-wang, QIAN Jun-chao, CHEN Feng, LI Xia-zhang, CHEN Zhi-gang 1418
Effects of high-energy ball milling oxide-doped and varistor ceramic powder on ZnO varistor XU Dong, TANG Dong-mei, JIAO Lei, YUAN Hong-ming, ZHAO Guo-ping, CHENG Xiao-nong 1423
Computational Materials Scien
Thermodynamic assessment of Au-Pt system XU Xiao-ning, REN Yu-ping, LI Chang-fa, LI Song, QIN Gao-wu 1432
First principles calculation of intermetallic compounds in FeTiCoNiVCrMnCuAl system high entropy alloy NONG Zhi-sheng, ZHU Jing-chuan, YU Hai-ling, LAI Zhong-hong 1437
Visualization and simulation of plastic material flow in friction stir welding of 2024 aluminium alloy plates WU Chuan-song, ZHANG Wen-bin, SHI Lei, CHEN Mao-ai 1445
Simulation of microstructures in solidification of aluminum twin-roll casting CHEN Shou-dong, CHEN Jing-chao 1452
Intelligent method to develop constitutive relationship of Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V alloy SUN Yu, ZENG Wei-dong, ZHAO Yong-qing, HAN Yuan-fei, MA Xiong 1457
Mine
Effect of amendments on growth and metal uptake of giant reed (Arundo donax L.) grown on soil contaminated by arsenic, cadmium and lead YANG Miao, XIAO Xi-yuan, MIAO Xu-feng, GUO Zhao-hui, WANG Feng-yong 1462
Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index ZHU Hui-na, YUAN Xing-zhong, ZENG Guang-ming, JIANG Min, LIANG Jie, ZHANG Chang, YIN Juan, 1470
Phase equilibrium of CaSO4-Ca(OH)2-H2O system WANG Yun-yan, PENG Xiao-yu, CHAI Li-yuan, SHU Yu-de 1478
Properties of Al2O3-Sm2O3-CeO2 electrolyte S. RAMESH, K. C. J. RAJU, C. V. REDDY 1486
Electrochemical behavior of Li incorporation in Al in LiTFSI/KTf molten salt electrolyte TU Xiao-hua, CHU You-qun, MA Chun-an 1495
Chemical etching process of copper electrode for bioelectrical impedance technology ZHOU Wei, SONG Rong, JIANG Le-lun, XU Wen-ping, LIANG Guo-kai, CHENG De-cai, LIU Ling-jiao 1501
Preparation of V-Ti-Fe master alloys by metallothermic reduction method WANG Bin, LIU Kui-ren, CHEN Jian-she, GAO Teng-yue, HE Ji-lin 1507
Measurements of zinc oxide solubility in sodium hydroxide solution from 25 to 100 °C CHEN Ai-liang, XU Dong, CHEN Xing-yu, ZHANG Wen-yong, LIU Xu-heng 1513
Numerical simulation of flow characteristics in settler of flash furnace ZHOU Jun, CHEN Zhuo, ZHOU Ping, YU Jian-ping, LIU An-ming 1517
A general method to calculate passive earth pressure on rigid retaining wall for all displacement modes PENG Shu-quan, LI Xi-bing, FAN Ling, LIU Ai-hua 1526

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com