Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 23    No. 8    August 2013


Structural Materials
Effect of stress on microstructures of creep-aged 2524 alloy Li-wei QUAN, Gang ZHAO, Ni TIAN, Ming-li HUANG 2209
Texture evolution in AZ91 alloy after hot rolling and annealing B. ALILI, H. AZZEDDINE, K. ABIB, D. BRADAI 2215
Microstructures and properties of A356-10%SiC particle composite castings at different solidification pressures Pu-yun DONG, Hai-dong ZHAO, Fei-fan CHEN, Jun-wen LI 2222
Interfacial reactions and bending strength of SiC/A356/FeNi50 composite fabricated by gas pressure infiltration Chun-xue MA, Jia-kang YU, Chen XUE, Zhi-qing ZHANG 2229
Effect of combined RE-Ba-Sb addition on microstructure and mechanical properties of 4004 aluminum alloy Li-ping WANG, Guo-jian CAO, Jian-jiao ZHANG, Guo-jun WANG, Xin-yu Lü, Er-jun GUO 2236
Influence of Al content on machinability of AZ series Mg alloys Birol AKYUZ 2243
Application of response surface methodology to maximize tensile strength and minimize interface hardness of friction welded dissimilar joints of austenitic stainless steel and copper alloy G. VAIRAMANI, T. SENTHIL KUMAR, S. MALARVIZHI, V. BALASUBRAMANIAN 2250
Effect of B2O3 on microstructures and mechanical properties of cast Mg-Al-Ti-B alloys Le-ping BU, Yang GAO, Guo-liang LI, Wei-dong ZHANG, Xue-hong DE 2260
A new method for separating complex touching equiaxed and lamellar alpha phases in microstructure of titanium alloy Zhe JI, He YANG, Hong-wei LI, Xiao-guang FAN 2265
Frictional ignition of Ti40 fireproof titanium alloys for aero-engine in oxygen-containing media Guang-bao MI, Xu HUANG, Jing-xia CAO, Chun-xiao CAO, Xiu-song HUANG 2270
Influence of forging process on microstructure and mechanical properties of large section Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr alloy bars De-ming HUANG, Huai-liu WANG, Xin CHEN, Yong CHEN, Hua GUO 2276
Functional Materials
A review on in vitro corrosion performance test of biodegradable metallic materials Zhen ZHEN, Ting-fei XI, Yu-feng ZHENG 2283
Formation characteristic of Ca-P coatings on magnesium alloy surface Guang-yi LIU, Sha-wei TANG, Chuan WANG, Jin HU, De-chao LI 2294
Electrodeposition and characterization of nano-structured black nickel thin films Jian-mei LI, Chao CAI, Li-xiao SONG, Jin-feng LI, Zhao ZHANG, Min-zhao XUE, Yan-gang LIU 2300
Preparation of LaMgNi4-xCox alloys and hydrogen storage properties Jian-bo TAN, Xiao-qin ZENG, Jian-xin ZOU, Xiao-mei WU, Wen-jiang DING 2307
Synthesis and electrochemical properties of Li1.03Co0.1Mn1.9FzO4-z material for lithium-ion batteries Wen-jing LIU, Yun ZHANG, Fu WANG, Chao LU 2312
Mechanical properties of porous titanium with different distributions of pore size Xiao-hua WANG, Jin-shan LI, Rui HU, Hong-chao Kou, Lian Zhou 2317
Mechanical properties of tungsten nanowhiskers characterized by nanoindentation Li-zhen HOU, Shi-liang WANG, Guo-Liang CHEN, Yue-hui HE, Ya XIE 2323
Thermo-electric behaviour of NiTi shape memory alloy H. N. BHARGAW, M. AHMED, P. SINHA 2329
Synthesis and photoluminescence of Y and Cd co-doped ZnO nanopowder Ji-ling SONG, Jia-hong ZHENG, Zhen ZHAO, Bai-yu ZHOU, Jian-she LIAN 2336
Hot deformation behavior and processing map of Cu-Ni-Si-P alloy Yi ZHANG, Ping LIU, Bao-hong TIAN, Yong LIU, Rui-qin LI, Qian-qian XU 2341
Nickel composite plating with fly ash as inert particle Viet Hue NGUYEN, Thi Anh Tuyet NGO, Hong Hanh PHAM, Ngoc Phong NGUYEN 2348
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Simulation of formation and evolution of nano-clusters during rapid solidification of liquid Ca70Mg30 alloy Li-li ZHOU, Rang-su LIU, Ze-an TIAN 2354
Phase field simulation for non-isothermal solidification of multicomponent alloys coupled with thermodynamics database Shu-zhou ZHANG, Rui-jie ZHANG, Xuan-hui QU, Wei FANG, Ming-zhi LIU 2361
Plastic characterization of metals by combining nanoindentation test and finite element simulation Yong MA, Ying ZHANG, Hai-feng YU, Xiang-yu ZHANG, Xue-feng SHU, Bin TANG 2368
Numerical simulation of residual stress field in green power metallurgy compacts by modified Drucker-Prager Cap model Rui ZHOU, Lian-hong ZHANG, Bai-yan HE, Yu-hong LIU 2374
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Characterization of apparent sulfur oxidation activity of thermophilic archaea in bioleaching of chalcopyrite Wei ZHU, Jin-lan XIA, An-an PENG, Zhen-yuan NIE, Guan-zhou QIU 2383
Feasibility of enhanced phytoextraction of Zn contaminated soil with Zn mobilizing and plant growth promoting endophytic bacteria Xin-xian LONG, Xue-mei CHEN, Jonathan Woon-Chung WONG,Ze-bin WEI, Qi-tang WU 2389
Application of molecular interaction volume model in separation of Pb-Sn-Sb ternary alloy by vacuum distillation Ling-xin KONG, Bin YANG, Bao-qiang XU, Yi-fu LI, Liang LI, Da-chun LIU, Yong-nian DAI 2408
Electrochemical study on adsorption behavior of surfactants at β-2CaO·SiO2/NaAlO2 interface Hai-yan YU, Bo WANG, Xiao-lin PAN, Ting-ting DING, Shi-wen BI 2416
Synthesis of nickel ferrite precursors from low grade nickel matte Li-hua HE, Zhong-wei ZHAO, You-xin ZHANG 2422
5-methyl-1H-benzotriazole as potential corrosion inhibitor for electrochemical-mechanical planarization of copper Yan-fei BIAN, Wen-jie ZHAI, Bao-quan ZHU 2431
Phase transitions, micro-morphology and its oxidation mechanism in oxidation of ilmenite (FeTiO3) powder Wei XIAO, Xiong-gang LU, Xing-li ZOU, Xue-mei WEI, Wei-zhong DING 2439
Characterization of microstructural length scales in directionally solidified Sn-36%Ni peritectic alloy Peng PENG, Xin-zhong LI, Yan-qing SU, Dong-mei LIU, Jing-jie GUO, Heng-zhi FU 2446
Effect of travelling magnetic field on interface morphology in directionally solidified Sn-Cd alloy Lei WANG, Jun SHEN, Ling-shui WANG, Zhou-rong FENG, Heng-zhi FU 2454
Atomic interdiffusion in Ni-Cu system under high magnetic field Guo-qing CHEN, Xiao REN, Wen-long ZHOU, Jun-shan ZHANG 2460
Evaluation and simulation analysis of China’s copper security evolution trajectory Chang WANG, Lü-shui ZUO, Ping-jie HU, Hai-lin YAO, Hao ZHU 2465
Empirical study of speculation roles in international copper price bubble formation Liu-guo SHAO, Xue-hong ZHU, Jian-bai HUANG, Hong-sheng LI 2475

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com