Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 23    No. 10    October 2013


Structural Materials
Strength and fatigue fracture behavior of Al-Zn-Mg-Cu-Zr(-Sn) alloys Lu CHEN, An YAN, Hua-shan LIU, Xiao-qian LI 2817
Compressive behavior of high particle content B4C/Al composite at elevated temperature Bin LIU, Wen-mao HUANG, Hao-wei WANG, Ming-liang WANG, Xian-feng LI 2826
Comparison of microstructure and mechanical properties of conventional and refilled friction stir spot welds in AA 6061-T6 using filler plate S. VENUKUMAR, S. YALAGI, S. MUTHUKUMARAN 2833
Evaluation of significant manufacturing parameters in lost foam casting of thin-wall Al-Si-Cu alloy using full factorial design of experiment Hassan JAFARI, Mohd Hsbullah IDRIS, Amirreza SHAYGANPOUR 2843
Effect of ultrasonic on morphology of primary Mg2Si in in-situ Mg2Si/Al composite Jia-tao ZHANG, Yu-guang ZHAO, Xiao-feng XU, Xiao-bo LIU 2852
High temperature tensile deformation behavior of AZ80 magnesium alloy Jun QIAO, Fu-bo BIAN, Min HE, Yu WANG 2857
Microstructure and mechanical properties of extruded Mg-6Zn-xEr alloys Ke LIU, Qing-feng WANG, Wen-bo DU, Zhao-hui WANG, Shu-bo LI 2863
Microstructure optimization of directionally solidified hypereutectic Nb-Si alloy Jia-yi WANG, Li-na JIA, Li-min MA, Sai-nan YUAN, Xiao-li ZHANG, Hu ZHANG 2874
Microstructure and mechanical properties of TC21 titanium alloy after heat treatment Zhi-feng SHI, Hong-zhen GUO, Jin-yang HAN, Ze-kun YAO 2882
Deformation twinning and textural evolution of pure zirconium during rolling at low temperature Bai-feng LUAN, Qing YE, Jian-wei CHEN, Hong-bing YU, Dong-li ZHOU, Yun-chang XIN 2890
Functional Materials
Kinetic grain growth, shape memory and corrosion behavior of two Cu-based shape memory alloys after thermomechanical treatment Ahmad Ostovari MOGHADDAM, Mostafa KETABCHI, Reza BAHRAMI 2896
Plastic yielding of NiTi shape memory alloy under local canning compression Shu-yong JIANG, Li HU, Ya-nan ZHAO, Yan-qiu ZHANG, Yu-long LIANG 2905
Improvement of wear and corrosion resistance of AZ91 magnesium alloy by applying Ni-SiC nanocomposite coating via pulse electrodeposition M. HAJIALI FINI, A. AMADEH 2914
Cyclic oxidation and hot corrosion of Al2O3 or Y2O3-dispersed low-temperature chromizing coating Hai-jun ZHANG, Jian-feng SUN, Yue-bo ZHOU 2923
Effect of plating parameters on microstructure and tribological properties of Co-BN(hexagonal) nano composite coatings Zahra SHAHRI, Saeed Reza ALLAHKARAM 2929
Microstructures and mechanical properties of electroplated Cu-Bi coatings Xiao-jin WEI, Wei-wei CHEN, Yu-xin WANG, See-Leng TAY, Wei GAO 2939
Preparation and characterization of ZrO2/TiO2 composite photocatalytic film by micro-arc oxidation Qiang LUO, Qi-zhou CAI, Xin-wei LI, Zhen-hua PAN, Yu-jie LI, Xi-di CHEN, Qing-song YAN 2945
Phase evolution of plasma sprayed Al2O3-13%TiO2 coatings derived from nanocrystalline powders Xue-cheng LU, Dian-ran YAN, Yong YANG, Yan-chun DONG, Ji-ning HE, Jian-xin ZHANG 2951
Improvement of adhesion properties of TiB2 films on 316L stainless steel by Ti interlayer films Mu-jian XIA, Hong-yan DING, Guang-hong ZHOU, Yue ZHANG 2957
Si-doped diamond films prepared by chemical vapour deposition Yu-xiao CUI, Jian-guo ZHANG, Fang-hong SUN, Zhi-ming ZHANG 2962
Influence of carbon coating prepared by microwave pyrolysis on properties of LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Ya-mei HAN, Zheng-fu ZHANG, Li-bo ZHANG, Jin-hui PENG, Meng-bi FU, C. SRINIVASAKANNAN, Jiang DU 2971
Synthesis and characterization of fibrous nickel hydroxide obtained from spent nickel catalyst Pinak PATNAIK, Avijit BISWAL, Bankim Chandra TRIPATHY, Sangitarani PRADHAN, Barsha DASH, Ramasamy SAKTHIVEL, T. SUBBAIAH 2977
Effects of dwell time during sintering on electrical properties of 0.98(K0.5Na0.5)NbO3-0.02LaFeO3 ceramics Hua-lei CHENG, Wan-cheng ZHOU, Hong-liang DU, Fa LUO, Dong-mei ZHU 2984
Preparation and properties of novel Cu-based bulk metallic glasses Cu55-xZr37Ti8Inx Jin-hong PI, Ye PAN, Ji-li WU, Lu ZHANG, Xian-cong HE 2989
Microstructural evolution of copper-titanium alloy during in-situ formation of TiB2 particles M. SOBHANI, H. ARABI, A. MIRHABIBI, R. M. D. BRYDSON 2994
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Wrinkling prediction in rubber forming of Ti-15-3 alloy Yong-na SUN, Min WAN, Xiang-dong WU 3002
Material driven workability simulation by FEM including 3D processing maps for magnesium alloy Juan LIU, Ju-qiang LI, Zhen-shan CUI, Heng-an OU, Li-qun RUAN 3011
Experimental and first-principles investigation of crystal structure of powder metallurgy Al-1.1Sc and Al-2Sc alloys Hamza Ya?ar OCAK, Ercan U?GUN, Rahmi üNAL 3020
Design of new biomedical titanium alloy based on d-electron alloy design theory and JMatPro software Shi-juan DAI, Yu WANG, Feng CHEN, Xin-quan YU, You-fa ZHANG 3027
Determination of interfacial adhesive properties for polymeric film by blister test Zi-han WANG, Zeng-sheng MA, Yi-chun ZHOU, Chun-sheng LU 3033
Cycle life prediction and match detection in retired electric vehicle batteries Xiang-yang ZHOU, You-lan ZOU, Guang-jin ZHAO, Juan YANG 3040
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Cancelling ore pillars in large-scale coastal gold deposit:A case study in Sanshandao gold mine, China Zhi-xiang LIU, Wen-gang DANG, Xian-qun HE, Di-yuan LI 3046
Comparative studies on flotation of aluminosilicate minerals with Gemini cationic surfactants BDDA and EDDA Zhi-qiang HUANG, Hong ZHONG, Shuai WANG, Liu-yin XIA, Guang-yi LIU 3055
Selective depression of galena and chalcopyrite by O,O-bis(2,3-dihydroxypropyl) dithiophosphate Zheng-jie PIAO, De-zhou WEI, Zhi-lin LIU, Wen-gang LIU, Shu-ling GAO, Ming-yang LI 3063
Leaching of heavy metals from Dexing copper mine tailings pond Yao-guang GUO, Peng HUANG, Wu-gang ZHANG, Xue-wu YUAN, Feng-xia FAN, Huan-li WANG, Jian-she LIU, Zhao-hui WANG 3068
Desilication from titanium–vanadium slag by alkaline leaching De-sheng CHEN, Long-sheng ZHAO, Tao QI, Guo-ping HU, Hong-xin ZHAO, Jie LI, Li-na WANG 3076
Extraction of molybdenum and nickel from Ni-Mo ore by pressure acid leaching Si-fu WANG, Chang WEI, Zhi-gan DENG, Cun-xiong LI, Xin-bing LI, Jun WU, Ming-shuang WANG, Fan ZHANG 3083
Feasibility of flue-gas desulfurization by manganese oxides Wan-qi YE, Yun-jiao LI, Long KONG, Miao-miao REN, Qiang HAN 3089
Adsorption of Cr(VI) by modified chitosan from heavy-metal polluted water of Xiangjiang River, China Yun-qin LIU, Yun-guo LIU, Xin-jiang HU, Yi-ming GUO 3095
Effect of oxide and fluoride addition on electrolytic preparation of Mg-La alloy in chloride molten salt Shi-dong WANG, Quan LI, Xiu-shen YE, Qing-guo SUN, Zhi-jian WU 3104
Microstructure characterization and hydrogen desorption behaviors of Mg-Al-H powders prepared by reactive milling in hydrogen Yao WANG, Xiao-qin ZENG, Jian-xin ZOU, De-jiang LI, Xiao-mei WU, Wen-jiang DING 3112
Production of carbon anodes by high-temperature mould pressing Yao-wu WANG, Jian-ping PENG, Yue-zhong DI, Nai-xiang FENG 3119
Burner effects on melting process of regenerative aluminum melting furnace Ji-min WANG, Peng XU, Hong-jie YAN, Jie-min ZHOU, Shi-xuan LI, Guang-chen GUI, Wen-ke LI 3125
Effect of water content on corrosion inhibition behavior of self-assembled TDPA on aluminum alloy surface Jun-e QU, Geng CHEN, Hai-ren WANG, De-jian NIE 3137
Long memory of price-volume correlation in metal futures market based on fractal features Hui CHENG, Jian-bai HUANG, Yao-qi GUO, Xue-hong ZHU 3145
Strategic equilibrium price analysis and numerical simulation of preponderant high-tech metal mineral resources Mei-rui ZHONG, Jie-yu CHEN, Xue-hong ZHU, Jian-bai HUANG 3153

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com