Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 23    No. 11    November 2013


Structural Materials
Modification of Mg2Si in Mg-Si alloys with neodymium Ji-long HU, Chang-ping TANG, Xin-ming ZHANG, Yun-lai DENG 3161
Grain refinement mechanism of Al-5C master alloy in AZ31 magnesium alloy Ai-min ZHANG, Hai HAO, Xing-guo ZHANG 3167
Threshold pressure and infiltration behavior of liquid metal into fibrous preform Jun-tao GUAN, Le-hua QI, Jian LIU, Ji-ming ZHOU, Xin-liang WEI 3173
Hot deformation behavior of extruded AZ80 magnesium alloy Hui-zhong LI, Xiao-yan WEI, Jie OUYANG, Jun JIANG, Yi LI 3180
Microstructure and mechanical properties of sothermal multi-axial forging formed AZ61 Mg alloy Xiang-sheng XIA, Ming CHEN, yong-jin LU, Fu-you FAN, Chun-hua ZHU, Jing HUANG, Tian-quan DENG, Shi-feng ZHU 3186
Failure mechanism of as-cast Mg-6Zn-2Er alloy during ensile test at room temperature Ke LIU, Qing-feng WANG, Wen-bo DU,Shu-bo LI, Zhao-hui WANG 3193
Microstructure and mechanical properties of M60B magnesium alloy prepared by cyclic extrusion compression Li-ping Wang, Tian CHEN, Wen-yong JIANG, Yi-cheng FENG, Guo-jian CAO, Yan ZHU 3200
Potentiostatic corrosion protection technology under avitation condition for 5083-H116 Al alloy Seung-Jun LEE, Young-Soo PARK, Seong-Jong KIM 3206
Corrosion behavior of 2024 Al-Cu-Mg alloy of various tempers K. S. GHOSH, Md. HILAL, Sagnik BOSE 3215
Effects of samarium addition on microstructure and echanical properties of as-cast Al-Si-Cu alloy Zhi HU, Hong YAN, Yuan-sheng RAO 3228
Recrystallization of Al-5.8Mg-Mn-Sc-Zr alloy Ying WANG, Qing-lin PAN, Yan-fang SONG, Chen LI, Zhi-feng LI, Qin CHEN, Zhi-min YIN 3235
Overflowing phenomenon during ultrasonic treatment in Al-Si alloys Yu-bo ZHANG, Yi-ping LU, Jin-chuan JIE, Ying FU, De-shui ZHONG, Ting-ju LI 3242
Microstructure evolution of laser deposited Ti60A titanium alloy during yclic thermal exposure A-li ZHANG, Dong LIU, Hai-bo TANG, Hua-ming WANG 3249
Effect of carbon and boron additions on segregation behavior of irectionally solidified nickel-base superalloys with rhenium Qin HU, Lin LIU, Xin-bao ZHAO, Si-feng GAO, Jun ZHANG, Heng-zhi FU 3257
Microstructure and microtexture evolution of undercooled Ni-15%Cu alloy Sheng LI, Hai-feng WANG, Feng LIU 3265
Hot deformation behavior of Fe-29Ni-17Co alloy Mohammad YAZDANI, Seyed Mehdi ABBASI, Ali Karimi TAHERI, Amir MOMENI 3271
Functional Materials
Effect of surface microstructure of aluminum coating on orrosion properties of magnetic refrigerant gadolinium Hong-yan WU, Jian LIU, Hao-feng ZHAO, Qiong JIANG, Yi XU, Jia XU 3280
Growth and crystallization behaviors of anodic oxide films on putter-deposited titanium at very low potentials Jun-heng XING, Zheng-bin XIA, Hui LI, Ying-ying WANG, Li ZHONG 3286
Influence of solution temperature on corrosion resistance of Zn-Ca phosphate conversion coating on biomedical Mg-Li-Ca alloys Rong-chang ZENG, Xin-xin SUN, Ying-wei SONG, Fen ZHANG, Shuo-qi LI, Hong-zhi CUI, En-hou HAN 3293
Effect of heat treatment on surface composition of hydrogen implanted C-SiC coatings Ji-fu DU, Yong-hong HU, Zhen DONG, Guang-xue ZHANG, Yue-sheng LI, Long ZHAO 3300
Preparation of TiO2/ITO film by liquid phase deposition and its photoelectrocatalytic activity for degradation of 4-aminoantipyrine Dan LI, Hai-xia TONG, Ling ZHANG 3306
Zr-Al-Ni-Cu glass forming alloys with low fragility parameters Wei-ke AN, Xiang XIONG, Yong LIU, An-hui CAI, Guo-jun ZHOU, Yun LUO, Tie-lin LI, Xiao-song LI 3312
Microwave dielectric properties and compatibility with silver of low-fired Li2MgTi3O8 ceramics with Li2O-MgO-B2O3 frit Yan BAO, Guo-hua CHEN, Mei-zhen HOU, Yun YANG, Zuo-peng HAN, Kai-neng DENG 3318
Improving electrochemical performances of LiFePO4/C cathode material via a novel three-layer electrode Zheng-wei XIAO, Guo-rong HU, Ke DU, Zhong-dong PENG 3324
One-step hydrothermal synthesis of Cu-SAPO-34/cordierite and its catalytic performance on NOx removal from diesel vehicles Jian-cheng WANG, Ying CHEN, Lei TANG, Wei-ren BAO, Li-ping CHANG, Li-na HAN 3330
Removal of vanadate anion by calcined Mg/Al-CO3 layered double hydroxide in aqueous solution Hai-lei SONG, Fei-peng JIAO, Xin-yu JIANG, Jin-gang YU, Xiao-qing CHEN, Shao-long DU 3337
Cytotoxicity effect assessment of acid purified carbon nanotubes modified with cetyltrimethyl ammonium bromide Li GAN, Xue-bin YAN, Jin-feng YANG, Yong-hong GU, Dong HUANG, Rao-xiang ZHANG, Li-hua HUANG 3346
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Molecular dynamics study on temperature and strain rate dependences of mechanical tensile properties of ultrathin nickel nanowires Wei-dong WANG, Cheng-long YI, Kang-qi FAN 3353
Micro-bending of metallic crystalline foils by non-local dislocation density based crystal plasticity finite element model Hai-ming ZHANG, Xiang-huai DONG, Qian WANG, He-zong LI 3362
Finite element verification on constitutive law of AZ31 magnesium alloy at 400 °C Shih-Tsung TSENG, Hsuan-Teh HU 3372
Constitutive equation and processing map for hot compressed as-cast Ti-43Al-4Nb-1.4W-0.6B alloy Jian-bo LI, Yong LIU, Yan WANG, Bin LIU, Bin LU, Xiao-peng LIANG 3383
Analysis and FEM simulation of extrusion process of bimetal tubes through rotating conical dies H. HAGHIGHAT, M M. MAHDAVI 3392
First principles calculation of electronic structure, chemical bonding and elastic properties of ultra-incompressible Re2P Yi-fu WANG, Qing-lin XIA, Yan YU 3400
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Research status of carbonaceous matter in carbonaceous gold ores and bio-oxidation pretreatment Hong-ying YANG, Qian LIU, Xiang-ling SONG, Jin-kui DONG 3405
Ultra fine grinding of silver plant tailings of refractory ore using vertical stirred media mill O. CELEP, E. Y. YAZICI 3412
Utilization of nickel slag using selective reduction followed by magnetic separation Jian PAN, Guo-lin ZHENG, De-qing ZHU, Xian-lin ZHOU 3421
Coal-based reduction mechanism of low-grade laterite ore Yan-jun LI, Yong-sheng SUN, Yue-xin HAN, Peng GAO 3428
Preparation of ammonium jarosite from clinker digestion solution of nickel oxide ore roasted using (NH4)2SO4 Xiao-yi SHEN, Hong-mei SHAO, Jia-dong WANG, Yu-chun ZHAI 3434
Thermodynamic study on phosphorus removal from tungstate solution via magnesium salt precipitation method Gui-xiang HE, Li-hua HE, Zhong-wei ZHAO, Xing-yu CHEN, Li-li GAO, Xu-heng LIU 3440
Fluidized-bed chlorination thermodynamics and kinetics of Kenya natural rutile ore Li-ping NIU, Ting-an ZHANG, Pei-yuan NI, Guo-zhi Lü, Kingsam OUYANG 3448
Thermodynamics analysis of Ni2+-C2H8N2- -H2O system and preparation of Ni microfiber Yong-lin YAO, Chuan-fu ZHANG, Jing ZHAN, Feng-hua DING, Jian-hui WU 3456
Effect of temperature on dielectric property and microwave heating behavior of low grade Panzhihua ilmenite ore Chen-hui LIU, Li-bo ZHANG, Jin-hui PENG, Bing-guo LIU, Hong-ying XIA, Xiao-chun GU, Yi-feng SHI 3462
Removal of phosphorus from metallurgical grade silicon by Ar-H2O gas mixtures Feng LI, Peng-fei XING, Da-gang LI, Yan-xin ZHUANG, Gan-feng TU 3470
Si purification by enrichment of primary Si in Al-Si melt Wen-zhou YU, Wen-hui MA, Guo-qiang Lü, Yong-sheng REN, Hai-yang XUE, Yong-nian DAI 3476
Effect of shaking time, ionic strength, temperature and pH value on desorption of Cr(III) adsorbed onto GMZ bentonite Yong-gui CHEN, Yong HE, Wei-min YE, Wang-hua SUI, Min-min XIAO 3482
Synthesis of poly (m-phenylenediamine) with improved properties and superior prospect for Cr(VI) removal Wan-ting YU, Li-yuan CHAI, Li-yuan ZHANG, Hai-ying WANG 3490

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com