Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 24    No. 7    July 2014


Reviews
Recent development in aluminium for automotive applications Jürgen HIRSCH 1995
Heat treatment of 7xxx series aluminium alloys—Some recent developments Paul A. ROMETSCH, Yong ZHANG, Steven KNIGHT 2003
Alloy Design and Phase Transformation
Continuous cooling precipitation diagram ofhigh alloyed Al-Zn-Mg-Cu 7049A alloy Davit ZOHRABYAN, Benjamin MILKEREIT, Christoph SCHICK, Olaf KESSLER 2018
Continuous cooling precipitation diagram ofcast aluminium alloy Al-7Si-0.3Mg Benjamin MILKEREIT, Hannes FR?CK, Christoph SCHICK, Olaf KESSLER 2025
Crystallographic study of Al3Zr and Al3Nb as grain refiners for Al alloys Feng WANG, Dong QIU, Zhi-lin LIU, John TAYLOR, Mark EASTON, Ming-xing ZHANG 2034
Update of Al-Fe-Si, Al-Mn-Si and Al-Fe-Mn-Si thermodynamic descriptions Hai-lin CHEN, Qing CHEN, Yong DU, Johan BRATBERG, Anders ENGSTR?M 2041
Effects of Cu/Mg ratio on microstructure and properties of AA7085 alloys Xian-zhe WU, Dai-hong XIAO, Zhe-min ZHU, Xiu-xiu LI, Kang-hua CHEN 2054
Precipitation sequence of η phase along low-angle grain boundaries in Al-Zn-Mg-Cu alloy during arti?cial aging Mao-hua LI, Yan-qing YANG, Zong-qiang FENG, Bin HUANG, Xian LUO, Ju-hong LOU, Ji-gang RU 2061
Precipitation orientation effect of 2124 aluminum alloy in creep aging Fu-shun XU, Jin ZHANG, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG 2067
Microstructure and Texture
Influence of dispersoids on grain subdivision and texture evolution inaluminium alloys during cold rolling Qing-long Zhao, Bj?rn Holmedal 2072
Microstructure and texture characterization of superplastic Al-Mg-Li alloy Hong-ping LI, Ling-ying YE, Pan ZHANG, Jue ZHONG, Ming-hui HUANG 2079
Grain structure and microtexture evolution during superplasticdeformation of 5A90 Al-Li alloy Pan ZHANG, Ling-ying YE, Xin-ming ZHANG, Gang GU, Hai-chun JIANG, Yu-long WU 2088
Development of 3D crystallographic orientation measurement forgrain deformation analysis in aluminum alloy M. KOBAYASHI, H. TODA, D. J. LECLERE, T. KAMIKO, K. UESUGI, A. TAKEUCHI, Y. SUZUKI 2094
Hydrogen emission at grain boundaries intensile-deformed Al-9%Mg alloy by hydrogen microprint technique Ryoto KOYAMA, Goroh ITOH 2102
Microstructural evolution in Al-Zn eutectoid alloy by hot-rolling Toshiaki MANAKA, Goroh ITOH, Yoshinobu MOTOHASHI, Takaaki SAKUMA 2107
In situ study on columnar-equiaxed transition and anaxial columnardendrite growth of Al-15%Cu alloy by synchrotron radiography Fa-guo LI, Qing DONG, Jiao ZHANG, Yong-bing DAI, Ya-nan FU, Hong-lan XIE, Fu-cheng YIN, Bao-de SUN 2112
Influence of sub-grain boundaries onquenching process of an Al-Zn-Mg-Cu alloy Ke-da JIANG, Long CHEN, Yun-ya ZHANG, Yun-lai DENG 2117
Modelling and Simulation
Non-isothermal retrogression kinetics forgrain boundary precipitate of 7A55 aluminum alloy Di FENG, Xin-ming ZHANG, Sheng-dan LIU, Ze-zheng WU, Ting WANG 2122
Stress/strain aging mechanisms in Al alloys from first principles Kang LUO, Bing ZANG, Shang FU, Yong JIANG, Dan-qing YI 2130
Experiments and modeling of double-peak precipitation hardening andstrengthening mechanisms in Al-Zn-Mg alloy Xiao-wu NIE, Li-jun ZHANG, Yong DU 2138
Effect modeling of Cr and Zn on microstructure evolution during homogenization heat treatment of AA3xxx alloys Qiang DU, Yan-jun LI 2145
Effects of rolling parameters of snake hot rolling onstrain distribution of aluminum alloy 7075 Tao ZHANG, Yun-xin WU, Hai GONG, Xi-zhao ZHENG, Shao-song JIANG 2150
Assessment of parameters for precipitation simulation ofheat treatable aluminum alloys using differential scanning calorimetry Ahmad FALAHATI, Jun WU, Peter LANG, Mohammad Reza AHMADI, Erwin POVODEN-KARADENIZ, Ernst KOZESCHNIK 2157
Simulation of temperature and stress in6061 aluminum alloy during online quenching process Meng-jun WANG, Gang YANG, Chang-qing HUANG, Bin CHEN 2168
Mechanical Properties
Effect of alloy composition and heat treatment onmechanical performance of 6xxx aluminum alloys Hao ZHONG, Paul ROMETSCH, Yuri ESTRIN 2174
Dynamic mechanical properties andconstitutive equations of 2519A aluminum alloy Wen-hui LIU, Zhen-tao HE, Yu-qiang CHEN, Si-wen TANG 2179
Mechanical properties of 7475 aluminum alloy sheets withfine subgrain structure by warm rolling Hiroki TANAKA, Tadashi MINODA 2187
Effect of thermo-mechanical treatment process on microstructure andmechanical properties of 2A97 Al-Li alloy Chong GAO, Yang LUAN, Jun-chuan YU, Yue MA 2196
Role of tensile forces in hot tearing formation of cast Al-Si alloy Rong-fu XU, Hong-liang ZHENG, Jie LUO, Su-pei DING, San-ping ZHANG, Xue-lei TIAN 2203
Effect of Si content on laser welding performance of Al-Mn-Mg alloy Pi-zhi ZHAO, Jing LIU, Zhi-dong CHI 2208
Microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy wheels prepared by thixo-forging combined with a low superheat casting process Shun-cheng WANG, Nan ZHOU, Wen-jun QI, Kai-hong ZHENG 2214
Shear deformation and plate shape control of hot-rolled aluminium alloy thick plate prepared by asymmetric rolling process Yu-bo ZUO, Xing FU, Jian-zhong CUI, Xiang-yu TANG, Lu MAO, Lei LI, Qing-feng ZHU 2220
Recrystallization behavior of cold rolled Al-Zn-Mg-Cufabricated by twin roll casting Yun-Soo LEE, Won-Kyoung KIM, Dong-A JO, Cha-Yong LIM, Hyoung-Wook KIM 2226
Effects of process parameters on mechanical properties andmicrostructures of creep aged 2124 aluminum alloy Li-hua ZHAN, Yan-guang LI, Ming-hui HUANG 2232
Effects of Y addition on microstructure and properties of Al-Zr alloys Yong-zhi ZHANG, Hai-yan GAO, Yu-fei WANG, Jun WANG, Bao-de SUN, Sun-wang GU, Wei-ren YOU 2239
Effects of Al-Ti-B-RE grain refiner on microstructure andmechanical properties of Al-7.0Si-0.55Mg alloy Xue-jiao WANG, Cong XU, Arfan MUHAMMAD, Shuji HANADA, Hiroshi YAMAGATA, Wen-hong WANG, Chao-li MA 2244
Effect of mechanical alloying and sintering process on microstructure andmechanical properties of Al-Ni-Y-Co-La alloy Yan-bo YUAN, Zhi-wei WANG, Rui-xiao ZHENG, Xiao-ning HAO, Kei AMEYAMA, Chao-li MA 2251
Thermal Mechanical Processing and Heat Treatment
Exfoliation corrosion behavior of 7050-T6 aluminum alloy treated with various quench transfer time Feng-xuan SONG, Xin-ming ZHANG, Sheng-dan LIU, Qi TAN, Dong-feng LI 2258
Precipitation of metastable phases and its effect on electrical resistivity of Al-0.96Mg2Si alloy during aging Li-xin CUI, Zhen-xing LIU, Xiao-guang ZHAO, Jian-guo TANG, Ke LIU, Xing-xing LIU, Chen QIAN 2266
Effect of homogenization time on quench sensitivity of7085 aluminum alloy Yu-lin ZHENG, Cheng-bo LI, Sheng-dan LIU, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG 2275
Effects of external stress aging on morphology andprecipitation behavior of θ'''' phase in Al-Cu alloy Shang FU, Dan-qing YI, Hui-qun LIU, Yong JIANG, Bin WANG, Zhan HU 2282
Effect of copper on precipitation andbaking hardening behavior of Al-Mg-Si alloys Cong-hui LIU, Xin-ming ZHANG, Jian-guo TANG, Xing-xing LIU, Liang CHEN 2289
Effects of T9I6 thermo-mechanical process on microstructure,mechanical properties and ballistic resistance of 2519A aluminum alloy Gang GU, Ling-ying YE, Hai-chun JIANG, Da-xiang SUN, Pan ZHANG, Xin-ming ZHANG 2295
Microstructure, hardness evolution and thermal stability ofbinary Al-7Mg alloy processed by ECAP with intermediate annealing Min ZHA, Yan-jun LI, Ragnvald MATHIESEN, Ruben BJ?RGE, Hans J. ROVEN 2301
Effects of silicon content on microstructure andstress corrosion cracking resistance of 7050 aluminum alloy Huan SHE, Wei CHU, Da SHU, Jun WANG, Bao-de SUN 2307
Effect of surface treatment for aluminum foils ondischarge properties of lithium-ion battery Shigeki NAKANISHI, Takashi SUZUKI, Qi CUI, Jun AKIKUSA, Kenzo NAKAMURA 2314
Effect of heat treatment on stress corrosion cracking, fracture toughness andstrength of 7085 aluminum alloy Song-yi CHEN, Kang-hua CHEN, Peng-xuan DONG, Sheng-ping YE, Lan-ping HUANG 2320
Precipitation hardening behavior of dilute binary Al-Yb alloy Chao-lan TANG, De-jing ZHOU 2326
Composites
In-situ homogeneous synthesis of carbon nanotubes onaluminum matrix and properties of their composites Hai-peng LI, Jia-wei FAN, Jian-li KANG, Nai-qin ZHAO, Xue-xia WANG, Bao-e LI 2331
Microstructures and mechanical properties ofMgAl2O4 particle-reinforced AC4C aluminum composites Tateoki IIZUKA, Qiu-bao OUYANG 2337
Microstructure and compressive deformation ofhypereutectic Al-Si-Fe based P/M alloys fabricated bysparkplasmasintering Jewoosoo KIM,Gwang-Seon JANG, Mok-Soon KIM, Jeong-Keun LEE 2346
Friction and wear properties ofin-situ synthesized Al2O3 reinforced aluminum composites Xiao-song JIANG, Nai-juan WANG, De-gui ZHU 2352
Effects of heat treatment on phase contents and mechanical properties ofinfiltrated B4C/2024Al composites Xiao-fen TAN, Fan-hao ZENG, Shu-qiu WANG, Fei ZHOU, Xiang XIONG 2359
Microstructures and mechanical properties ofextruded 2024 aluminum alloy reinforced by FeNiCrCoAl3 particles Zhi-wei WANG, Yan-bo YUAN, Rui-xiao ZHENG, Kei AMEYAMA, Chao-li MA 2366
Microstructure of stir zone in dissimilar friction stir welds ofAA6061-T6 and AZ31 alloy sheets Kwang-Jin LEE, Eui-Pyo KWON 2374
Effect of mechanical alloying time and rotation speed onevolution of CNTs/Al-2024 composite powders Xiao-ning HAO, Hai-ping ZHANG, Rui-xiao ZHENG, Yi-tan ZHANG, Kei AMEYAMA, Chao-li MA 2380
Solidification and Casting
A new hole-flanging method for thick plate by upsetting process Qi-quan LIN, Wen-zheng DONG, Zhi-gang WANG, Katsuyoshi HIRASAWA 2387
Near net shape casting process for producing high strength 6xxx aluminum alloy automobile suspension parts Shi-jie GUO, Yi XU, Yi Han, Jin-yan LIU, Guan-xia XUE, Hiromi NAGAUMI 2393
An explicit integration scheme for hypo-elastic viscoplastic crystal plasticity K. ZHANG, B. HOLMEDAL, S. DUMOULIN, O. S. HOPPERSTAD 2401
Effect of electromagnetic field on microstructure and macrosegregation offlat ingot of 2524 aluminium alloy Yu-bo ZUO, Jian-zhong CUI, Dan MOU, Qing-feng ZHU, Xiang-jie WANG, Lei LI 2408
Effect of ultrasonic melt treatment on structure refinement ofsolidified high purity aluminum Hai-jun HUANG, Yi-fan XU, Da SHU, Yan-feng HAN, Jun WANG, Bao-de SUN 2414
Effect of cooling rate on morphology ofprimary particles in Al-Sc-Zr master alloy Cong XU, Rou DU, Xue-jiao WANG, Shuji HANADA , Hiroshi YAMAGATA, Wen-hong WANG, Chao-li MA 2420

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com