Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 24    No. 9    September 2014


Structural Materials
Microstructure of TA2/TA15 graded structural material by laser additive manufacturing process Ting-ting QIAN, Dong LIU, Xiang-jun TIAN, Chang-meng LIU, Hua-ming WANG 2729
Solidification characteristics and hot tearing susceptibility of Ni-based superalloys for turbocharger turbine wheel Zhao-xia SHI, Jian-xin DONG, Mai-cang ZHANG, Lei ZHENG 2737
Effect of Sr content on microstructure and mechanical properties of Mg-Li-Al-Mn alloy Tian-cai XU, Xiao-dong PENG, Jun-wei JIANG, Wei-dong XIE, Yuan-fang CHEN, Guo-bing WEI 2752
Effect of finish-rolling conditions on mechanical properties and texture characteristics of AM50 alloy sheet Han-lin DING, Yi-wei ZHANG, Shigeharu KAMADO 2761
Structure and properties of diffusive titanium nitride layers produced by hybrid method on AZ91D magnesium alloy Micha? TACIKOWSKI, Jerzy MORGIEL, Monika BANASZEK, Konrad CYMERMAN, Tadeusz WIERZCHO? 2767
Effect of welding speed on microstructural characteristics and tensile properties of GTA welded AZ31B magnesium alloy V. SUBRAVEL, G. PADMANABAN, V. BALASUBRAMANIAN 2776
Dry sliding wear behavior of stir cast AA6061-T6/AlNp composite B. ASHOK KUMAR, N. MURUGAN, I. DINAHARAN 2785
Hot deformation behavior of as-quenched 7005 aluminum alloy Ming-liang WANG, Pei-peng JIN, Jin-hui WANG, Li HAN 2796
Optimization of machining parameters in turning of Al-SiC-Gr hybrid metal matrix composites using grey-fuzzy algorithm P. SURESH, K. MARIMUTHU, S. RANGANATHAN, T. RAJMOHAN 2805
Asymmetric cast-rolling of 1050 aluminum alloy strip under multi-energy field Chen SHI, Da-heng MAO, Zong-li FU 2815
Effect of silicon content on microstructure of Al-Si/SiCp composite layer cladded on A380 Al alloy by TIG welding process Behnam LOTFI, Mehdi ROSTAMI, Zohreh SADEGHIAN 2824
Effect of auxiliary TIG arc on formation and microstructures of aluminum alloy/stainless steel joints made by MIG welding-brazing process Hong-tao ZHANG, Ji-hou LIU, Ji-cai FENG 2831
Interfacial structure and mechanical properties of hot-roll bonded joints between titanium alloy and stainless steel using niobium interlayer Dong-sheng ZHAO, Jiu-chun YAN, Yu-jun LIU, Zhuo-shang JI 2839
Functional Materials
Effects of sputtering pressure on nanostructure and nanomechanical properties of AlN films prepared by RF reactive sputtering Qiu-ping WEI, Xiong-wei ZHANG, Dan-ying LIU, Jie LI, Ke-chao ZHOU, Dou ZHANG, Zhi-ming YU 2845
Effect of bias voltage on compositional, mechanical and corrosion property of ZrNbAlN multilayer films by unbalanced magnetron sputtering Yong-jing SHI, Fu-sheng PAN, Ming-dong BAO, Hu-cheng PAN, Muhammad RASHAD 2856
Effects of Al coating on corrosion resistance of sintered NdFeB magnet E CHEN, Kun PENG, Wu-lin YANG, Jia-jun ZHU, De-yi LI, Ling-ping ZHOU 2864
Effect of bias voltage on microstructure and nanomechanical properties of Ti films Ying-long LIU, Fang LIU, Qian WU, Ai-ying CHEN, Xiang LI, Deng PAN 2870
Effects of tribological behavior of DLC film on micro-deep drawing processes Chun-ju WANG, Chuan-jie WANG, Bin GUO, De-bin SHAN 2877
Preparation of ZrMn2 hydrogen storage alloy by electro-deoxidation in molten calcium chloride Lei DAI, Shuo WANG, Ling WANG, Yao YU, Guang-jie SHAO 2883
Microstructure and mechanical properties of cold-rolled Ti50Ni47Fe3 shape memory alloy Yan-feng LI, Xiao-yu KANG, Xiang-qian YIN, Hao-feng XIE, Xu-jun MI 2890
Preparation and sensing performance of petal-like RuO2 modified ZnO nanosheets via a facile solvothermal and calcination method Yan LI, Guo-zhu LI, Yun-ling ZOU, Qiong WANG, Qing-jun ZHOU, Xiao-xue LIAN 2896
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Effect of crystal orientation on tensile mechanical properties of single-crystal tungsten nanowire Bin MA, Qiu-hua RAO, Yue-hui HE 2904
Phase field model for strong interfacial energy anisotropy of HCP materials Xun-feng YUAN, Bao-ying LIU, Chun LI, Chun-sheng ZHOU, Yu-tian DING 2911
Mechanical properties and electronic structures of MgCu2, Mg2Ca and MgZn2 Laves phases by first principles calculations Ping-li MAO, Bo YU, Zheng LIU, Feng WANG, Yang JU 2920
Mineral cleavage nature and surface energy: Anisotropic surface broken bonds consideration Zhi-yong GAO, Wei SUN, Yue-hua HU 2930
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Geological features and S isotope composition of tin deposit in Dachang ore district in Guangxi Yong-sheng CHENG 2938
Multi-granularity spatial-temporal access control model for web GIS Ai-juan ZHANG, Jing-xiang GAO, Cheng JI, Jiu-yun SUN, Yu BAO 2946
Coupled effect of cement hydration and temperature on rheological properties of fresh cemented tailings backfill slurry Di WU, Si-jing CAI, Gang HUANG 2954
Evaluation of effect of viscosity changes on bubble size in a mechanical flotation cell Wei ZHANG 2964
Bioleaching of heavy metals from contaminated alkaline sediment by auto-and heterotrophic bacteria in stirred tank reactor Jian-yu ZHU, Jing-xia ZHANG, Qian LI, Tao HAN, Yue-hua HU, Xue-duan LIU, Wen-qing QIN, Li-yuan CHAI, Guan-zhou QIU 2969
Oxidation behaviour and phase characterization of titaniferous magnetite ore of eastern India Saikat SAMANTA, Siddhartha MUKHERJEE, Rajib DEY 2976
Leaching behaviors of iron and aluminum elements of ion-absorbed-rare-earth ore with a new impurity depressant Ting-sheng QIU, Xi-hui FANG, Hong-qiang WU, Qing-hua ZENG, Dong-mei ZHU 2986
Kinetics analysis of non-isothermal decomposition of Ag2O-graphite mixture Seyed Hadi SHAHCHERAGHI, Gholam Reza KHAYATI 2991
Preparation of bismuth subcarbonate by liquid ball-milling transformation method from bismuth oxide Long-gang YE, Ye JIANG, Chao-bo TANG, Yong-ming CHEN, Mo-tang TANG 3001
Separation of macro amounts of tungsten and molybdenum by ion exchange with D309 resin Xiao-ying LU, Guang-sheng HUO, Chun-hua LIAO 3008
Effect of novel ternary ligand system on acidic electroless Ni-P plating on AZ91D magnesium alloy Hui-long WANG, Ling-yun LIU, Wen-feng JIANG 3014
Growth and corrosion behaviors of thin anodic alumina membrane on AA5083 Al-Mg alloy in incalescent medium Jia-yu WANG, Cheng LI, Shun-li ZHENG, Cheng-yong YIN, Yan-hui WANG 3023

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com