Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 25    No. 4    April 2015


Structural Materials
Effect of homogenization treatment on microstructure and mechanical properties of DC cast 7X50 aluminum alloy Fu-guan CONG, Gang ZHAO, Feng JIANG, Ni TIAN, Rui-feng LI 1027
Effects of artificial aging conditions on mechanical properties of gravity cast B356 aluminum alloy D. DIONI, S. CECCHEL, G. CORNACCHIA, M. FACCOLI, A. PANVINI 1035
Springback and tensile strength of 2A97 aluminum alloy during age forming Hong-ying LI, Xiao-chao LU 1043
Analysis of bulging process of aluminum alloy by overlapping sheet metal and its formability Tie-jun GAO, Yang LIU, Peng CHEN, Zhong-jin WANG 1050
Hot deformation and processing maps of Al2O3/Al composites fabricated by flake powder metallurgy Bai-feng LUAN, Ri-sheng QIU, Chun-hong LI, Xiao-fang YANG, Zhi-qiang LI, Di ZHANG, Qing LIU 1056
Microstructure and mechanical properties of overcast aluminum joints Teng LIU, Qu-dong WANG, Ping LIU, Jing-wang SUN, Xiao-lu YIN, Qi-gui WANG 1064
Fatigue properties of temperature gradient transient liquid phase diffusion bonded Al7075-T6 alloy Seyyed Salman Seyyed AFGHAHI, Aliakbar EKRAMI, Saeed FARAHANY, Amirreza JAHANGIRI 1073
Microstructure and tensile properties of friction stir welded dissimilar AA6061-AA5086 aluminium alloy joints M. ILANGOVAN, S. RAJENDRA BOOPATHY, V. BALASUBRAMANIAN 1080
Microstructure evolution of isothermal holding treatment during melt solidification of Ti-6Al-4V alloy Shou-yin ZHANG, Jin-shan LI, Hong-chao KOU, Jie-ren YANG, Guang YANG, Jun WANG 1091
Microstructure and room temperature tensile property of as-cast Ti44Al6Nb1.0Cr2.0V alloy Shu-lin DONG, Rui-run CHEN, Jing-jie GUO, Hong-sheng DING, Yan-qing SU, Heng-zhi FU 1097
Microstructure and mechanical properties of alloy 617B Yan GUO, Zhou-bo ZHANG, Rong-can ZHOU, Shu-fang HOU, Bo-han WANG 1106
Size effects on deformation behavior of C5210 phosphor bronze thin sheet Jin-dong OUYANG, Ming-he CHEN, Ning WANG, Qin-chai ZHANG, Hui WANG 1114
Functional Materials
Facile hydrothermal synthesis of TiO2-CaP nano-films on Ti6Al4V alloy Tao FU, Hong-wei LI, Jian-min SUN, Gang LI, Wen LI, Hong-mei ZHANG 1122
Preparation, formation mechanism and mechanical properties of multilayered TiO2-organic nanocomposite film Wen-ning MU, Yu-chun ZHAI, Shuang-zhi SHI 1128
Structure and mechanical properties of thick Cr/Cr2N/CrN multilayer coating deposited by multi-arc ion plating Lei SHAN, Yong-xin WANG, Jin-long LI, He LI, Xia LU, Jian-min CHEN 1135
Long-term corrosion behavior of HVOF sprayed FeCrSiBMn amorphous/nanocrystalline coating Yu-jiao QIN, Yu-ping WU, Jian-feng ZHANG, Wen-min GUO, Sheng HONG, Li-yan CHEN 1144
Effect of alkali treatments on apatite formation of microarc-oxidized coating on titanium alloy surface Guo-liang ZHAO, Long XIA, Bo ZHONG, Song-song WU, Liang SONG, Guang-wu WEN 1151
Correlation of microstructural and corrosion characteristics of quaternary shape memory alloys Cu-Al-Ni-X (X=Mn or Ti) S. N. SAUD, E. HAMZAH, T. ABUBAKAR, H. R. BAKHSHESHI-RAD 1158
Diffusion behavior of Ni in Zr48Cu36Ag8Al8 bulk metallic glass within supercooled liquid region Lin-lin SUN, Jun WANG, Hong-chao KOU, Bin TANG, Jin-shan LI, Ping-xiang ZHANG 1171
Effect of small changes in sintering temperature on varistor properties and degradation behavior of V-Mn-Nb-Gd co-doped zinc oxide ceramics C. W. NAHM 1176
Effect of Sm2O3 on structural and thermal properties of zinc fluoroborate glasses Akshatha WAGH, Y. RAVIPRAKASH, M. P. AJITHKUMAR, V. UPADHYAYA, Sudha D. KAMATH 1185
Effects of TaC on microstructure and mechanical properties of coarse grained WC-9Co cemented carbides Wei SU, Ye-xi SUN, Hai-lin YANG, Xian-qi ZHANG, Jian-ming RUAN 1194
Evolution of porous structure with dealloying corrosion on Gasar Cu-Mn alloy Xing-ming ZHANG, Yan-xiang LI, Hua-wei ZHANG, Yuan LIU 1200
Microstructure and properties of rare earth-containing Cu-Cr-Zr alloy Zhen-ya PAN, Jiang-biao CHEN, Jin-fu LI 1206
Sintering formation of oriented linear cutting copper fibers Min-qiang PAN, Hai-feng PENG, Qiu-yu WU, Xiao-ling WEI 1215
Effects of Zn addition on mechanical properties of eutectic Sn-58Bi solder during liquid-state aging Dong-liang MA, Ping WU 1225
Discharge behavior and electrochemical properties of Mg-Al-Sn alloy anode for seawater activated battery Kun YU, Han-qing XIONG, Li WEN, Yi-long DAI, Shi-hai YANG, Su-feng FAN, Fei TENG, Xue-yan QIAO 1234
PEG-combined liquid phase synthesis and electrochemical properties of carbon-coated Li3V2(PO4)3 Ren-heng WANG, Xin-hai LI, Zhi-xing WANG, Hua-jun GUO, Bin HUANG 1241
Selective oxidation of methane to syngas using Pr0.7Zr0.3O2-δ: Stability of oxygen carrier Yun-peng DU, Xing ZHU, Hua WANG, Yong-gang WEI, Kong-zhai LI 1248
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Microscopic damage and dynamic mechanical properties of rock under freeze-thaw environment Ke-ping ZHOU, Bin LI, Jie-lin LI, Hong-wei DENG, Feng BIN 1254
Lead anthropogenic transfer and transformation in China Jing LIANG, Jian-su MAO 1262
Soil vanadium pollution and microbial response characteristics from stone coal smelting district Xi-yuan XIAO, Miao YANG, Zhao-hui GUO, Zhi-chao JIANG, Ya-nan LIU, Xia CAO 1271
Flotation separation of andalusite from quartz using sodium petroleum sulfonate as collector Hai-ling ZHU, Hai-bo DENG, Chen CHEN 1279
Characterization of an iron oxy/hydroxide (gossan type) bearing refractory gold and silver ore by diagnostic leaching Oktay CELEP, Vedat SERBEST 1286
Removal and stabilization of arsenic from anode slime by forming crystal scorodite Xiao-bo MIN, Ying-ping LIAO, Li-yuan CHAI, Zhi-hui YANG, Shan XIONG, Lin LIU, Qing-zhu LI 1298
Sequential removal of selenium and tellurium from copper anode slime with high nickel content Dian-kun LU, Yong-feng CHANG, Hong-ying YANG, Feng XIE 1307
Recycling of metals from waste Sn-based alloys by vacuum separation Bin YANG, Ling-xin KONG, Bao-qiang XU, Da-chun LIU, Yong-nian DAI 1315
Behaviors of vanadium and chromium in coal-based direct reduction of high-chromium vanadium-bearing titanomagnetite concentrates followed by magnetic separation Long-sheng ZHAO, Li-na WANG, De-sheng CHEN, Hong-xin ZHAO, Ya-hui LIU, Tao QI 1325
Secondary reaction mechanism of leaching process of calcium aluminate slag Hui-lan SUN, Bo WANG, Jian-xin ZHANG, Shu-feng ZONG, Jia-jia LIU 1334
Oxidation behavior of high-entropy alloys AlxCoCrFeNi (x=0.15, 0.4) in supercritical water and comparison with HR3C steel Yi-xuan LIU, Cong-qian CHENG, Jian-lu SHANG, Rui WANG, Peng LI, Jie ZHAO 1341

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com