Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 25    No. 10    October 2015


Structural Materials
Microstructure characteristics and tensile property of ultrasonic treated-thixocast A356 alloy Waleed KHALIFA, Shimaa EL-HADAD, Yoshiki TSUNEKAWA 3173
Densification process of 10%B4C-AA2024 matrix composite strips bysemi-solid powder rolling Zhuo-qiang MO, Yun-zhong LIU, Hui-fang JIA, Min WU 3181
Effects of cooling rate on solution heat treatment of as-cast A356 alloy Chang-lin YANG, Yuan-bing LI, Bo DANG, He-bin Lü, Feng LIU 3189
Effects of Mg content on primary Mg2Si phase in hypereutectic Al-Si alloys Zhi-li HUANG, Kai WANG, Zhi-ming ZHANG, Bo LI, Han-song XUE, Da-zhuang YANG 3197
Effect of welding current on morphology and microstructure ofAl alloy T-joint in double-pulsed MIG welding Jie YI, Shu-fen CAO, Luo-xing LI, Peng-cheng GUO, Kai-yong LIU 3204
Microstructure evolution along thickness indouble-side friction stir welded 7085 Al alloy Wei-feng XU, Jin-he LIU 3212
Effects of Nd and rotary forging on mechanical properties of AZ71 Mg alloys Jhewn-kuang CHEN, Yu-cheng CHEN, Hsien-tsung LI, Kam-shau CHAN, Chun-jung CHANG 3223
Hot deformation behavior and processing maps ofas-cast Mg-8Zn-1Al-0.5Cu-0.5Mn alloy Shao-zhen ZHU, Tian-jiao LUO, Ting-an ZHANG, Yuan-sheng YANG 3232
Effect of indentation size and grain/sub-grain size onmicrohardness of high purity tungsten Guang-yu LIU, Song NI, Min SONG 3240
Microstructure evolutionand properties ofCu-20Ni-20Mn alloy during aging process Wei-bin XIE, Qiang-song WANG, Xu-jun MI, Guo-liang XIE, Dong-mei LIU, Xue-cheng GAO, Yang LI 3247
Preparation of lead-free free-cutting graphite brasses bygraphitization of cementite Hai-ou ZHUO, Jian-cheng TANG, Ying-yu XUE, Nan YE 3252
Functional Materials
Characterization of SiC nanowires prepared onC/C composite without catalyst by CVD Yi-cheng GE, Yun-qi LIU, Shuai WU, Huang WU, Pei-ling MAO, Mao-zhong YI 3258
Green synthesis of pure and dopedsemiconductor nanoparticles of ZnS and CdS K. MURALEEDHARAN, Vijisha K. RAJAN, V. M. ABDUL MUJEEB 3265
Structure, morphology and opto-magnetic properties ofBi2MoO6 nano-photocatalyst synthesized by sol-gel method V. UMAPATHY, A. MANIKANDAN, S. ARUL ANTONY, P. RAMU, P. NEERAJA 3271
Identification and characterization of single crystal Bi2Te3-xSex alloy Emina PO?EGA, Svetlana IVANOV, Zoran STEVI?, Ljiljana KARANOVI?, Rudolf TOMANEC, Lidija GOMID?ELOVI?, Ana KOSTOV 3279
Green synthesis of silver nanoneedles using shallot and apricot tree gum Mohammad Mahdi TAHERI, Mohammed Rafiq ABDUL KADIR, Noor Kamila AHMAD SHAFIAI, Tolou SHOKUHFAR,Mahtab ASSADIAN, Mostafa Rezazadeh SHIRDAR 3286
Microscopic mechanical characteristics analysis ofultranano-crystalline diamond films Jie FENG, You-neng XIE, Zhou LI, Xian-zhe WU, Jian-guo LI, Jun MEI, Zhi-ming YU, Qui-ping WEI 3291
Thermal stability of electrodeposited nanocrystallinenickel assisted by flexible friction BiaoLü, Zhen-fengHU, Xiao-heWANG, Bin-shiXU 3297
Effects of vacuum pre-oxidation process on thermally-grown oxides layer ofCoCrAlY high temperature corrosion resistance coating Yu-jun HAN, Zhi-ying ZHU, Xiao-quan LI, Sai-gang SHEN, Fu-xing YE 3305
Insitu laser deposition of NiTi intermetallics forcorrosion improvement of Ti-6Al-4V alloy M.N. MOKGALAKA, A.P.I. POPOOLA, S.L. PITYANA 3315
Microstructure and mechanical properties of ceramic coatings formed on6063 aluminium alloy by micro-arc oxidation Nan XIANG, Ren-guo SONG, Jian ZHAO, Hai LI, Chao WANG, Zhi-xiu WANG 3323
Effects of nitrogen flux on microstructure and tribological properties of in-situ TiN coatings deposited on TC11 titanium alloy by electrospark deposition Xiang HONG, Ye-fa TAN, Xiao-long WANG, Hua TAN, Ting XU 3329
Corrosion degradation behavior of Mg-Ca alloy with high Ca content in SBF Yi-chi LIU, De-bao LIU, Yue ZHAO, Min-fang CHEN 3339
Effect of element fitting on composition optimization ofAl-Cu-Ti amorphous alloy by mechanical alloying Zhen TAN, Yun-fei XUE, Xing-wang CHENG, Long ZHANG, Wei-wei CHEN, Lu WANG, Hai-feng ZHANG, Hua-meng FU 3348
Sliding wear behavior of copper-based composites reinforced withgraphene nanosheets and graphite Jing-fu LI, Lei ZHANG, Jin-kun XIAO, Ke-chao ZHOU 3354
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Free dendritic growth model incorporating interfacialnonisosolutal nature due to normal velocity variation Shu LI, Zhi-hui GU, Da-yong LI, Shuang-shuang WU, Ming-hua CHEN, Yu FENG 3363
Grain statistics effect on deformation behavior in asymmetric rolling ofpure copper foil by crystal plasticity finite element model Shou-dong CHEN, Xiang-hua LIU, Li-zhong LIU 3370
Construction and solution of strain model along thickness ofaluminum alloy plate under plastic deformation Shu-yuanZHANG,KaiLIAO, Yun-xinWU 3381
Modified MK model combined withductile fracture criterion and its application in warm hydroforming Xi-ying YANG, Li-hui LANG, Kang-ning LIU, Chan GUO 3389
CFD-supported optimization of flow distribution in quench tank forheat treatment of A357 alloy large complicated components Xia-wei YANG, Jing-chuan ZHU, Wen-ya LI 3399
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Classification of mine blasts and microseismic events usingstarting-up features in seismograms Guo-yan ZHAO, Ju MA, Long-jun DONG, Xi-bing LI, Guang-hui CHEN, Chu-xuan ZHANG 3410
Monitoring coal fires in Datong coalfield usingmulti-source remote sensing data Yun-jia WANG, Feng TIAN, Yi HUANG, Jian WANG, Chang-jing WEI 3421
Environmental risk assessment on slag and iron-rich matte produced fromreducing-matting smelting of lead-bearing wastes and iron-rich wastes Li-yuan CHAI, Jian-xunWU, Yan-jing WU, Chao-bo TANG, Wei-chun YANG 3429
Comprehensive ecological risk assessment forheavy metal pollutions in three phases in rivers Ying ZHANG,Jun ZHOU, Feng-jie GAO, Bao-jie ZHANG,Biao MA, Li-qing LI 3436
Active and passive behaviors of gold in cyanide solutions Ahmet Deniz BAS, Fariba SAFIZADEH, Wei ZHANG, Edward GHALI, Yeonuk CHOI 3442
Effect of arsenopyrite on thiosulfate leaching of gold Yong-bin YANG, Xi ZHANG, Bin XU, Qian LI, Tao JIANG, Ya-xuan WANG 3454
Leaching kinetics of gold bearing pyrite in H2SO4-Fe2(SO4)3 system Shui-ping ZHONG 3461
Conversion of ferric oxide to magnetite byhydrothermal reduction in Bayer digestion process Xiao-bin LI, Nan LIU, Tian-gui QI, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG, Gui-hua LIU 3467
Influence of magnesium and aluminum salts onhydrolysis of titanyl sulfate solution Fu-qiangFANG, Ya-huiLIU, Fan-chengMENG, Wei-jingWANG, Tian-yanXUE, TaoQI 3475
Extraction of lithium from salt lake brine byaluminum-based alloys Yan-hong LI, Zhong-wei ZHAO, Xu-heng LIU, Xing-yu CHEN, Mao-li ZHONG 3484
Kinetic model forcalcium sulfate decomposition at high temperature Zhi-qiang YAN, Ze-an WANG, Xiao-feng WANG, Hao LIU,Jian-rong QIU 3490
Corrosion of in-situ grown MgAl-LDH coating on aluminum alloy Fen ZHANG, Chang-lei ZHANG, Liang SONG, Rong-chang ZENG, Zhen-guo LIU,Hong-zhi CUI 3498

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com