Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 25    No. 12    December 2015


Structural Materials
Hot deformation behavior and microstructure evolution of1460 Al-Li alloy Sheng XIANG, Dan-yang LIU, Rui-hua ZHU, Jin-feng LI, Yong-lai CHEN, Xu-hu ZHANG 3855
Influence of ECAP as grain refinement technique on microstructure evolution,mechanical properties and corrosion behavior of pure aluminum Mohamed Ibrahim ABD EL AAL, M. M. SADAWY 3865
Effects of neodymium addition on microstructure andmechanical properties of near-eutectic Al-12Si alloys Zhi HU, Xian-ming RUAN, Hong YAN 3877
Effect of individual and combined additions of Al-5Ti-B, Mn and Sn on sliding wear behavior of A356 alloy Ke QIU, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Nai-guang WANG, Zhi-yong CAI, Chun ZHANG 3886
Dry sliding wear characterization of Al 6061/rock dust composite K. SOORYA PRAKASH, A. KANAGARAJ, P. M. GOPAL 3893
Reactive diffusion in Mg-Gd binary system at 773 K Wei-wen ZHENG, Xing-gang LI, Kui ZHANG, Yong-jun LI, Ming-long MA, Guo-liang SHI 3904
Effect of equal-channel angular pressing and aging oncorrosion behavior of ZK60 Mg alloy Xin LI, Jing-hua JIANG, Yong-hao ZHAO, Ai-bin MA, Dao-jing WEN, Yun-tian ZHU 3909
Effect of aging time on corrosion behavior of as-forged AZ80 magnesium alloy Hui-juan LIAO, Xiao-feng ZHOU, Hui-zhong LI, Min DENG, Xiao-peng LIANG, Ruo-mei LIU 3921
Enhanced ductility and reduced asymmetry ofMg-2Al-1Zn alloy plate processed by torsion and annealing Jun WANG, Xu-yue YANG, Yi LI, Zhen-yu XIAO, Du-xiu ZHANG, Taku SAKAI 3928
Effect of applied pressure on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Y quasicrystal-reinforced AZ91D magnesium matrix composites prepared by squeeze casting Ling YANG, Hua HOU, Yu-hong ZHAO, Xiao-min YANG 3936
Mixed grain structure and mechanical property anisotropy ofAZ40 magnesium alloy bar with diameter of 160 mm Guo-liang SHI, Kui ZHANG, Xing-gang LI, Yong-jun LI, Ming-long MA, Jia-wei YUAN, Chun-fang LU 3944
Microstructure evolution of alumina dispersion strengthened copper alloy deformed under different conditions Ling LI, Zhou LI, Qian LEI, Zhu XIAO, Bin LIU, Na LIU 3953
Formation mechanisms of Ni-Al intermetallics during heat treatment ofNi coating on 6061 Al substrate Mohsen ADABI, Ahmad Ali AMADEH 3959
Functional Materials
Morphology and photoluminescence of BaMoO4 micro- andnano-crystals synthesized by coprecipitation method Marziyeh GHAED-AMINI, Mehdi BAZARGANIPOUR, Masoud SALAVATI-NIASARI, Kamal SABERYAN 3967
Preparation and photoelectric properties of Ho3+-doped titanium dioxide nanowire downconversion photoanode Yue-ying LI, Hong-shun HAO, Li-jun WANG, Wei-hua GUO, Qing SU, Lei QIN, Wen-yuan GAO, Gui-shan LIU, Zhi-qiang HU 3974
Magnetic and optical properties ofzinc chromite nanostructures prepared by microwave method Zahra MOUSAVI, Mahdiyeh ESMAEILI-ZARE, Masoud SALAVATI-NIASARI 3980
In situ electrochemical synthesis of MOF-5 and its application inimproving photocatalytic activity of BiOBr Hui-min YANG, Xian LIU, Xiu-li SONG, Tai-lai YANG, Zhen-hai LIANG, Cai-mei FAN 3987
Synthesis and size control of copper nanoparticles andtheir catalytic application Shikha JAIN, Ankita JAIN, Pranav KACHHAWAH, Vijay DEVRA 3995
Ag-Ni alloy nanoparticles for electrocatalytic reduction of benzyl chloride Hai-hui ZHOU, Yan-ling LI, Jia-qi HUANG, Chen-xu FANG, Dan SHAN, Ya-fei KUANG 4001
Effect of Ba0.5Bi0.5Fe0.9Sn0.1O3 addition on electrical properties of thick-filmthermistors Yun YANG, Chang-lai YUAN, Guo-hua CHEN, Tao YANG, Ying LUO, Chang-rong ZHOU 4008
In vitro biodegradability and biocompatibility of porous Mg-Zn scaffolds coated with nano hydroxyapatite via pulse electrodeposition Z. S. SEYEDRAOUFI, Sh. MIRDAMADI 4018
In vitro corrosion and antibacterial properties oflayer-by-layer assembled GS/PSS coating on AZ31 magnesium alloys Rong-chang ZENG, Li-jun LIU, Kai-jie LUO, Li SHEN, Fen ZHANG, Shuo-qi LI, Yu-hong ZOU 4028
Effect of sintering temperature on microstructure and varistor properties ofZn-V-O-based ceramics incorporated with Mn-Nb-Tb C. W. NAHM 4040
Fabrication, characterization and electrochemical properties ofporous coral-structured Si/C composite anode for lithium ion battery Fen-ling TANG, Jian-fei LEI, Zhao-yang CUI, Jian OUYANG, Gang LIU, Ling-zhi ZHAO 4046
Synthesis and characterization of porous cobalt oxide/copperoxide nanoplate as novel electrode material for supercapacitors Shui-rong ZHANG, Zhi-biao HU, Kai-yu LIU, Yan-zhen LIU, Fang HE, Qing-liang XIE 4054
Influence of Ni4Ti3 precipitates on phase transformation ofNiTi shape memory alloy Shu-yong JIANG, Yan-qiu ZHANG, Ya-nan ZHAO, Si-wei LIU, Li HU, Cheng-zhi ZHAO 4063
Computational Materials Science and Numerical Modelling
Cooling rate dependence of polymorph selection duringrapid solidification of liquid metal zinc Ze-an TIAN, Li-li ZHOU, Yun-fei MO, Yong-chao LIANG, Rang-su LIU 4072
Atomistic simulation of defected magnesium hydroxide as flame retardants Dong-yun ZHANG, Ping YANG, Zheng DU, Qiu-hua YUAN, Shen-hua SONG, Xiang-zhong REN, Pei-xin ZHANG 4080
Discrete element and finite element coupling simulation andexperiment of hot granule medium pressure forming Guo-jiang DONG, Chang-cai ZHAO, Yuan-yuan YA, Jian-pei ZHAO 4089
Insights into SO2 and H2O co-adsorption on Cu (100) surface withcalculations of density functional theory Xin WEI, Chao-fang DONG, Zhang-hua CHEN, Jian-ye HUANG, Kui XIAO, Xiao-gang LI 4102
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Sulfur composition on surface ofchalcopyrite during its bioleaching at 50 °C Shi-fa WU, Cong-ren YANG, Wen-qing QIN, Fen JIAO, Jun WANG, Yan-sheng ZHANG 4110
Novel two-step process to improve efficiency of bio-oxidation ofAxi high-sulfur refractory gold concentrates Xin-xing LIU, Guo-hua WANG, Qiang HUO, Jian-ping XIE, Shou-peng LI, Hai-yan WU, Yu-jie GUO 4119
Empirical model forbio-extraction of copper fromlow grade ore using response surface methodology M. YAGHOBI MOGHADDAM, S. Z. SHAFAEI, M. NOAPARAST, F. DOULATI ARDEJANI, H. ABDOLLAHI, M. RANJBAR, M. SCHAFFIE, Z. MANAFI 4126
U(VI) reduction by Shewanella oneidensis mediated by anthraquinone 2 sulfonate Jin-xiang LIU, Shui-bo XIE, Yong-huaWANG, Ying-jiuLIU, Ping-liCAI, FenXIONG, Wen-tao WANG 4144
Dissolution kinetics and mechanism of gibbsitic bauxite and pure gibbsite insodium hydroxide solution under atmospheric pressure Hui-bin YANG, Xiao-lin PAN, Hai-yan YU, Gan-feng TU, Jun-min SUN 4151
Continuous changes in electrical conductivity ofsodium aluminate solution in seeded precipitation Gui-hua LIU, Zheng LI, Tian-gui QI, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG, Xiao-bin LI 4160
Oxidation roasting of molybdenite concentrate Lu WANG, Guo-hua ZHANG, Jie DANG, Kuo-chih CHOU 4167
Reductive acid leaching of cadmium fromzinc neutral leaching residue using hydrazine sulfate Chun ZHANG, Xiao-bo MIN, Jian-qiang ZHANG, Mi WANG, Bo-sheng ZHOU, Chen SHEN 4175
Solvent extraction of V(V) and Cr(III) fromacidic leach liquors of ilmenite using Aliquat 336 A. A. NAYL, H. F. ALY 4183
A novel method for comprehensive utilization of sintering dust Hong-hu TANG, Wei SUN, Hai-sheng HAN 4192
Effect of milling time on carbothermic reduction of ilmenite Min CHEN, Ai-tao TANG, Xuan XIAO 4201
Response surface methodology for optimizingadsorption performance of gel-type weak acid resin for Eu(III) Ting CHEN, Bin LI, Lei FANG, De-sui CHEN, Wen-bin XU, Chun-hua XIONG 4207
Photocatalytic degradation of textile dyeing wastewater through microwave synthesized Zr-AC, Ni-AC and Zn-AC P. SURESH, J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY 4216

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com