Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 26    No. 11    November 2016


Structural Materials
Effect of magnesium on dispersoid strengthening of Al-Mn-Mg-Si (3xxx) alloys Zhen LI, Zhan ZHANG, X-Grant CHEN 2793
Localized dissolution initiated at single and clustered intermetallic particles during immersion of Al-Cu-Mg alloy in sodium chloride solution Chen LUO, Xiaorong ZHOU, George E. THOMPSON 2800
Effect of Mg addition on mechanical and thermoelectrical properties of Al-Al2O3 nanocomposite A. WAGIH 2810
Dry wear behavior of rheo-casting Al-16Si-4Cu-0.5Mg alloy Zhao-hua HU, Guo-hua WU, Jia XU, Wen-fei MO, Yan-lei LI, Wen-cai LIU, Liang ZHANG, Wen-jiang DING, Jonathan QUAN, Yuan-Wei CHANG 2818
Effect of corrosive environment on fatigue property and crack propagation behavior of Al 2024 friction stir weld Lei WANG, Li HUI, Song ZHOU, Liang XU, Bo HE 2830
Microstructure and property of stress aged Al-Cu single crystal under various applied stresses Ji-qiang CHEN, Zhi-guo CHEN, Xiao-bin GUO, Jie-ke REN, Yun-lai DENG 2838
Dynamic tensile behaviors of AZ31B magnesium alloy processed by twin-roll casting and sequential hot rolling Ping ZHOU, Elmar BEEH, Meng WANG, Horst E. FRIEDRICH 2846
Effect of flow velocity on corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy at elbow of loop system Jing TIAN, Hua-liang HUANG, Zhi-quan PAN, Hong ZHOU 2857
Mechanical properties of strengthened surface layer in Ti-6Al-4V alloy induced by wet peening treatment Kang LI, Xue-song FU, Guo-qing CHEN, Wen-long ZHOU, Zhi-qiang LI 2868
Hot deformation behavior and microstructural evolution of beta C titanium alloy in β phase field Xin XU, Li-min DONG, Hong-bo BA, Zhi-qiang ZHANG, Rui YANG 2874
Effects of hot compression on carbide precipitation behavior of Ni-20Cr-18W-1Mo superalloy Yin-ben HAN, Xiang-yi XUE, Tie-bang ZHANG, Rui HU, Jin-shan LI 2883
Prediction of central bursting defects in rod extrusion process with upper bound analysis method Amir PARGHAZEH, Heshmatollah HAGHIGHAT 2892
Functional Materials
Thermal expansion behavior, microhardness and electrochemical corrosion resistance properties of Au52Cu27Ag17-x(NiZn0.5)x alloys Ke-chang SHEN, Gui-hua LI, Wei-min WANG 2900
Synthesis of nickel aluminate nanoceramic compound from aluminum and nickel carbonate by mechanical alloying with subsequent annealing M. JAVANMARDI, R. EMADI, H. ASHRAFI 2910
High-temperature glassy-ceramic sealants SiO2-Al2O3-BaO-MgO and SiO2-Al2O3-ZrO2-CaO-Na2O for solid oxide electrochemical devices S. Qi, N. M. Porotnikova, M. V. Ananyev, A. V. Kuzmin, V. A. Eremin, A. A. Pankratov, N. G. Molchanova, O. G. Reznitskikh, A. S. Farlenkov, E. G. Vovkotrub, Yu. P. Zaikov 2916
Effect of sintering atmosphere on corrosion resistance of Ni/(NiFe2O4-10NiO) cermet inert anode for aluminum electrolysis Zhong-liang TIAN, Wei-chang GUO, Yan-qing LAI, Kai ZHANG, Jie LI 2925
Rheological behavior of ZnO suspension with thermosensitive poly(N-isopropylacrylamide) for colloidal processing of ceramics Yue-hua SUN, Chao-qun PENG, Xiao-feng WANG, Ri-chu WANG, Yan FENG, Nai-guang WANG 2930
Preparation of Mo(Si,Al)2 feedstock used for air plasma spraying Hui-dong HOU, Xian-jin NING, Quan-sheng WANG, Bin GAO, Yan-bo LIU, Ying LIU 2939
Fabricating multifunctional polymeric nanofilm capable of resisting corrosion and activating copper surface by electrochemical and hydrolysis-condensation approach Ya-bin WANG, Yu-dong HUANG, Yu-tai QI 2947
Catalytic reduction of SO2 by CO over CeO2-TiO2 mixed oxides Li ZHANG, Yi-hong QIN, Bai-zhen CHEN, Ya-guang PENG, Han-bing HE, Yi YUAN 2960
Effect of ball peening of substrate on microstructure, phase evolution and properties of electrophoretically deposited YSZ/(Ni, Al) composite coatings Shan-guang SONG, Shi-lei TAN, Xiao-xiao QI, Wei WANG, Li-li WANG 2966
Electrodeposition and corrosion resistance of Ni-P-TiN composite coating on AZ91D magnesium alloy Ya-ru ZHOU, Shan ZHANG, Lin-lin NIE, Ze-jie ZHU, Jian-qing ZHANG, Fa-he CAO, Jun-xi ZHANG 2976
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Relocation method of microseismic source in deep mines Lin-qi HUANG, Xi-bing LI, Long-jun DONG, Chu-xuan ZHANG, Dong LIU 2988
NMR research on deterioration characteristics of microscopic structure of sandstones in freeze-thaw cycles Jie-lin LI, Ke-ping ZHOU, Wei-jie LIU, Hong-wei DENG 2997
Improving zinc recovery by thermoacidophilic archaeon Acidianus copahuensis using tetrathionate Camila CASTRO, Edgardo R. DONATI 3004
Reaction mechanisms of low-grade molybdenum concentrate during calcification roasting process Min GAN, Xiao-hui FAN, Xu-ling CHEN, Cheng-qian WU, Zhi-yun JI, Song-rong WANG, Guo-jing WANG, Guan-zhou QIU, Tao JIANG 3015
Column leaching process of rare earth and aluminum from weathered crust elution-deposited rare earth ore with ammonium salts Zheng-yan HE, Zhen-yue ZHANG, Jun-xia YU, Zhi-gao XU, Yuan-lai XU, Fang ZHOU, Ru-an CHI 3024
Control of zinc corrosion in acidic media: Green fenugreek inhibitor Shimaa M. ALI, Hamedh A. Al LEHAIBI 3034
Mechanism of boron removal from Si-Al melt by Ar-H2 gas mixtures Jing-wei LI, Xiao-long BAI, Bo-yuan BAN, Qiu-xiang HE, Jian CHEN 3046
Isothermal section of Al-Ti-Zr ternary system at 1073 K Kai-li Lü, Feng YANG, Zhi-yun XIE, Hua-shan LIU, Ge-mei CAI, Zhan-peng JIN 3052

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com