Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 27    No. 1    January 2017


Structural Materials
Effects of non-isothermal annealing on microstructure and mechanical properties of severely deformed 2024 aluminum alloy Saeed KHANI MOGHANAKI, Mohsen KAZEMINEZHAD 1
Effects of weld reinforcement on tensile behavior and mechanical properties of 2219-T87 aluminum alloy TIG welded joints Guo-qing WANG, Quan LI, Yan-jun LI, Ai-ping WU, Nin-xu MA, Dong-yang YAN, Hui-qiang WU 10
Microstructure analysis and mechanical characteristics of tungsten inert gas and metal inert gas welded AA6082-T6 tubular joint: A comparative study E. R. IMAM FAUZI, M. S. CHE JAMIL, Z. SAMAD, P. MUANGJUNBUREE 17
Fabrication and performance evaluation of dissimilar magnesium-aluminium alloy multi-seam friction stir clad joints A. K. LAKSHMINARAYANAN, V. E. ANNAMALAI 25
Influence of tool pin design on properties of dissimilar copper to aluminum friction stir welding Kush P. MEHTA, Vishvesh J. BADHEKA 36
Corrosion pathways in aluminium alloys U. DONATUS, G. E. THOMPSON, J. A. OMOTOYINBO, K. K. ALANEME, S. ARIBO, O. G. AGBABIAKA 55
Precipitation behavior of 14H LPSO structure in single 18R phase Mg-Y-Zn alloy during annealing at 773 K Huan LIU, Kai YAN, Jing-li YAN, Feng XUE, Jia-peng SUN, Jing-hua JIANG, Ai-bin MA 63
Effects of extrusion and heat treatments on microstructure and mechanical properties of Mg-8Zn-1Al-0.5Cu-0.5Mn alloy Shao-zhen ZHU, Tian-jiao LUO, Ting-an ZHANG, Yun-teng LIU, Yuan-sheng YANG 73
Production and mechanical properties of nano SiC particle reinforced Ti-6Al-4V matrix composite G. SIVAKUMAR, V. ANANTHI, S. RAMANATHAN 82
Stitch welding of Ti-6Al-4V titanium alloy by fiber laser Cui LI, Bin LI, Ze-feng WU, Xiao-yong QI, Bing YE, Ai-hua WANG 91
Functional Materials
Effect of La on arc erosion behaviors and oxidation resistance of Cu alloys Hai-yan LI, Xuan ZHOU, Xue-qiong LU, Ya-ping WANG 102
Beryllium-distribution in metallic glass matrix composite containing beryllium Zhen-xi GUO, Yong-sheng WANG, Lu-jun ZHU,Yue-fei ZHANG, Zhen-hua ZHANG, Xiao-xing KE, Jun-pin LIN, Guo-jian HAO, Ze ZHANG, Man-ling SUI 110
Compressive properties and energy absorption characteristics of open-cell nickel foams Su-feng FAN, Tao ZHANG, Kun YU, Hong-jie FANG, Han-qing XIONG, Yi-long DAI, Jia-ji MA, Da-yue JIANG, Hua-long ZHU 117
Structure and properties of micro-arc calcium phosphate coatings on pure titanium and Ti-40Nb alloy Yurii SHARKEEV, Ekaterina KOMAROVA, Maria SEDELNIKOVA, Ze-ming SUN, Qi-fang ZHU, Jing ZHANG, Tatiana TOLKACHEVA, Pavel UVARKIN 125
Coating titanium on carbon steel by in-situ electrochemical reduction of solid TiO2 layer Zuo-an XIAO, Di-yong TANG, Jin-hang FAN, Wei XIAO, Di-hua WANG 134
Synthesis of porous nano/micro structured LiFePO4/C cathode materials for lithium-ion batteries by spray-drying method Xiao-mei GUAN, Guo-jun LI, Chun-yang LI, Rui-ming REN 141
Computational Materials Science and Numerical Modelling
First-principles investigations of structural, mechanical, electronic and optical properties of U3Si2-type AlSc2Si2 under high pressure Xu-dong ZHANG, Feng WANG, Wei JIANG 148
Viscous warm pressure bulging process of AZ31B magnesium alloy with different ellipticity dies Tie-jun GAO, Qing LIU, Wen-zhuo ZHANG 157
Flexible die drawing of magnesium alloy sheet by superimposing ultrasonic vibration Miao-yan CAO, Jian-chao LI, Ya-ning YUAN, Chang-cai ZHAO 163
Role of activation energies of individual phases in two-phase range on constitutive equation of Zr-2.5Nb-0.5Cu alloy K. K. SAXENA, S. K. JHA, V. PANCHOLI, G. P. CHAUDHARI, D. SRIVASTAVA, G. K. DEY, N. SAIBABA 172
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Dynamic behavior of rock during its post failure stage in SHPB tests Zi-long ZHOU, Yuan ZHAO, Yi-hui JIANG, Yang ZOU, Xin CAI, Di-yuan LI 184
Vanadium recovery from stone coal through roasting and flotation Chun LIU, Yi-min ZHANG, Shen-xu BAO 197
Enhancement of pentlandite surface magnetism and implications for its separation from serpentine via magnetic separation Zhi-tao YUAN, Ji-wei LU, Jiong-tian LIU, Li-xia LI, Shuang-yu WANG 204
Recovery of iron from waste ferrous sulphate by co-precipitation and magnetic separation Wang YU, Ying-lin PENG, Ya-jie ZHENG 211
Extraction of molybdenum and nickel from roasted Ni-Mo ore by hydrochloric acid leaching, sulphation roasting and water leaching Peng-fei XIAN, Sheng-fan ZHOU, Ming-yu WANG, Xue-wen WANG, Bian-fang CHEN 220
Comparison of dendrite and dispersive structure in rapidly solidified Cu-Co immiscible alloy with different heat flow modes Sheng LI, Feng LIU, Wei YANG 227
Influence of rapid solidification on Sn-8Zn-3Bi alloy characteristics and microstructural evolution of solder/Cu joints during elevated temperature aging Guo-ji ZHAO, Guang-hua WEN, Guang-min SHENG 234

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com