Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 27    No. 12    December 2017


Structural Materials
Characterization of A390 aluminum alloy produced at different slow shot speeds using vacuum assisted high pressure die casting Wen-bo YU,, Zi-hao YUAN,, Zhi-peng GUO,, Shou-mei XIONG, 2529
Effect of T6-treatments on microstructure and mechanical properties of forged Al-4.4Cu-0.7Mg-0.6Si alloy Hui-zhong LI,,, Ze-xiao ZHU, Xiao-peng LIANG,,, Peng-wei LI,, Ye-long QI, Feng LV, Lan HUANG 2539
Microstructure and mechanical properties of Al-TiB2/TiC in situ composites improved via hot rolling Jin-feng NIE, Fang WANG,Yu-sheng LI, Yan-fang LIU, Xiang-fa LIU, Yong-hao ZHAO 2548
Microstructure and mechanical properties of aluminium metal matrix composites with addition of bamboo leaf ash by stir casting method B. Praveen KUMAR, Anil Kumar BIRRU 2555
Fabrication characteristics and tensile strength of novel Al2024/SiC/red mud composites processed via stir casting route Jaswinder SINGH, Amit CHAUHAN 2573
Effect of thermal-mechanical processing on microstructure and mechanical properties of duplex-phase Mg-8Li-3Al-0.4Y alloy Hong-bo DING, Qiang LIU, Hai-tao ZHOU, Xiao ZHOU, Andrej ATRENS 2587
Wear behaviour of hot rolled AZ31B magnesium alloy as candidate for biodegradable implant material Faruk MERT, 2598
Effect of solid solution treatment on in vitro degradation rate of as-extruded Mg-Zn-Ag alloys Li-qing WANG, Gao-wu QIN, Shi-neng SUN, Yu-ping REN, Song LI 2607
Microstructure and mechanical properties of laser additive repaired Ti17 titanium alloy Zhuang ZHAO,, Jing CHEN,, Qiang ZHANG,, Hua TAN,, Xin LIN,, Wei-dong HUANG, 2613
Functional Materials
Microstructure and hardness of W-25Re alloy processed by high-pressure torsion Chen-hao QIAN,, Zi-yang HE, Cheng LIANG, Wei-xi JI, 2622
Facile microwave-assisted fabrication of WC-Al2O3 composite powder from WO3-Al-C mixture A. KARIMZADEH BEHNAMI, M. SAKAKI,, M. Sh. BAFGHI,, K. YANAGISAWA 2630
Interfacial microstructure and mechanical properties of tungsten carbide brazed joints using Ag-Cu-Zn + Ni/Mn filler alloy Mahyar HASANABADI, Ali SHAMSIPUR, Hasan NAJAFI SANI, Hamid OMIDVAR, Sima SAKHAEI 2638
Shape memory TiNi powders produced by plasma rotating electrode process for additive manufacturing Gang CHEN,, Shao-yang ZHAO, Ping TAN, Jing-ou YIN, Quan ZHOU,, Yuan GE, Zeng-feng LI, Jian WANG, Hui-ping TANG,, Peng CAO 2647
Dielectric properties and point defect behavior of antimony oxide doped Ti deficient barium strontium titanate ceramics Chen ZHANG, Zhi-xin LING, Gang JIAN, Fang-xu CHEN 2656
Optimization of Cr/Mo molar ratio in FeCoCrMoCBY alloys for high corrosion resistance Cheng-jie WANG, Qing-jun CHEN, Huai-xiao XIA 2663
Effective removal of brilliant green from aqueous solution with magnetic Fe3O4@SDBS@LDHs composites Dan ZHANG, Ming-yue ZHU, Jin-gang YU, Hui-wen MENG, Fei-peng JIAO 2673
Mine Engineering, Metallurgical Engineering, Chemistry and Chemical Engineering
Open pit waste removal optimization through equipment fleet scheduling Xiao-wei GU, Qing WANG, Xiao-chuan XU, Jian-ping LIU,, Tai-wei SUN, Kun DU 2682
Enhancing recovery of uranium column bioleaching by process optimization and kinetic modeling H. ZARE TAVAKOLI, M. ABDOLLAHY, S. J. AHMADI, A. KHODADADI DARBAN 2691
Optimization of operating parameters and kinetics for chloride leaching of lead from melting furnace slag Mohammad Hasan GOLPAYEGANI, Ali Akbar ABDOLLAHZADEH, 2704
Transformation of hematite in diasporic bauxite during reductive Bayer digestion and recovery of iron Xiao-bin LI, Yi-lin WANG, Qiu-sheng ZHOU, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Zhi-hong PENG, Hong-yang WANG 2715
Removal of tungsten and vanadium from molybdate solutions using ion exchange resin Xian-zheng ZHU, Guang-sheng HUO, Jie NI, Qiong SONG 2727

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com