Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 29    No. 10    October 2019


Materials Science and Engineering
Tribological behavior of A356-CNT nanocomposites fabricated by various casting techniques Benyamin ABBASIPOUR, Behzad NIROUMAND, Sayed Mahmoud MONIR VAGHEFI, Mohammad ABEDI 1993
A comparative study on microstructural evolution and surface properties of graphene/CNT reinforced Al6061-SiC hybrid surface composite fabricated via friction stir processing Abhishek SHARMA, Vyas Mani SHARMA, Jinu PAUL 2005
Microstructures and mechanical properties of BP/7A04 Al matrix composites Cai-he FAN, Ling OU, Ze-yi HU, Jian-jun YANG, Gang CHEN, Hong-ge YAN 2027
Effect of post-weld heat treatment on microstructure and mechanical properties of welded joints of 6061-T6 aluminum alloy Jie YI, Guan WANG, Shi-kang LI, Zhi-wen LIU, Yan-li GONG 2035
Precipitate evolution in Mg-7Gd-3Y-1Nd-1Zn-0.5Zr alloy during isothermal ageing at 240 °C Wei LIU, Zhi-wei DU, Ting LI, Kui ZHANG, Xiao-lei HAN, Yong-gang PENG, Jing ZHANG, Jia-wei YUAN, Shu-feng LIU,Zheng PANG 2047
Effect of Ca addition on microstructure and impression creep behavior of cast AZ61 magnesium alloy B. NAMI, S. M. MIRESMAEILI, F. JAMSHIDI, I. KHOUBROU 2056
Enhanced corrosion resistance of micro-arc oxidation coated magnesium alloy by superhydrophobic Mg-Al layered double hydroxide coating Zhi-hu WANG, Ju-mei ZHANG, Yan LI, Li-jing BAI, Guo-jun ZHANG 2066
Diffusional transformation in Ti6Al4V alloy during isothermal compression K. MUTOMBO, C. SIYASIYA, W. E. STUMPF 2078
Artificial intelligence model of complicated flow behaviors for Ti-13Nb-13Zr alloy and relevant applications Ze-yan SHI, Guo-zheng QUAN, Chao AN, Hui-min QIU, Wei-yong WANG, Zhi-hua ZHANG 2090
Fatigue fracture analysis of gear teeth using XFEM Yu WEI, Yong JIANG 2099
Effect of Al and Sc on deformation behavior of FeCoNi multi-element alloys Rui ZHOU, Mou LI, Jing-wen QIU, Si-hui OUYANG, Di PAN, Cheng-shang ZHOU, Yong LIU 2109
Effect of thermal treatment and ball milling on microstructure and phase transformation of Ni-Mn-Ga-Nb alloys Jun-song WANG, Bing TIAN, Yun-xiang TONG, Feng CHEN, Li LI 2117
Effect of jet milling on micro-strain behavior and rupture behavior of agglomerates of ultrafine WC powders Ya-li SUN, Qing-cai LIU, Xin HUANG, Fa-xing ZHANG, Jian YANG, Hua MEI 2128
Preparation and properties of C/C-ZrB2-SiC composites by high-solid-loading slurry impregnation and polymer infiltration and pyrolysis (PIP) Li-ping RAN, Fei RAO, Ke PENG, Huan YIN, Mao-zhong YI 2141
Performance of carbon-coated nano-ZnO prepared by carbonizing gel precursor as anodic material for secondary alkaline Zn batteries Ke PENG, Zhi-jian ZHANG, Ze-jun ZHAO, Chao YANG,Zhong-liang TIAN, Yan-qing LAI 2151
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Optimization of mining method in subsea deep gold mines: A case study Wei-zhang LIANG, Guo-yan ZHAO, Hao WU, Ying CHEN 2160
Sustainable copper extraction from mixed chalcopyrite–chalcocite using biomass David Lukumu BAMPOLE, Patricia LUIS, Antoine. F. MULABA-BAFUBIANDI 2170
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN 2183
Effect of temperature on leaching behavior of copper minerals with different occurrence states in complex copper oxide ores Gai-rong WANG, Yuan-yuan LIU, Lin-lin TONG, Zhe-nan JIN, Guo-bao CHEN, Hong-ying YANG 2192
Extraction of valuable metals from low nickel matte by calcified roasting-acid leaching process Shu-hua GENG, Guang-shi LI, Yong ZHAO, Hong-wei CHENG, Yi LU, Xiong-gang LU, Qian XU 2202
Selective removal of As from arsenic-bearing dust rich in Pb and Sb Xue-yi GUO, Lei ZHANG, Qing-hua TIAN, Da-wei YU, Jing SHI, Yu YI 2213
Selective recovery of zinc from zinc oxide dust using choline chloride based deep eutectic solvents Xiao-lin ZHU, Cun-ying XU, Jie TANG, Yi-xin HUA,Qi-bo ZHANG, Hai LIU, Xiang WANG, Meng-ting HUANG 2222

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com