Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 30    No. 9    September 2020


Materials Science and Engineering
Liquid-liquid structure transition in metallic melt and its impact on solidification: A review Yi-xuan HE, Jin-shan LI, Jun WANG, Eric BEAUGNON 2293
Relationship between amounts of low-melting-point eutectics and hot tearing susceptibility of ternary Al-Cu-Mg alloys during solidification Jia-qiang HAN, Jun-sheng WANG, Ming-shan ZHANG, Kang-min NIU 2311
Microstructure and mechanical properties of squeeze-cast Al-5.0Mg-3.0Zn-1.0Cu alloys in solution-treated and aged conditions Tian-wen LIU, Qu-dong WANG, Hua-ping TANG, Zhong-yang LI, Chuan LEI, Mahmoud EBRAHIMI, Hai-yan JIANG, Wen-Jiang DING 2326
Process-microstructure-properties relationship in Al-CNTs-Al2O3 nanocomposites manufactured by hybrid powder metallurgy and microwave sintering process Meysam TOOZANDEHJANI, Farhad OSTOVAN, Khairur Rijal JAMALUDIN, Astuty AMRIN, Khamirul Amin MATORI, Ehsan SHAFIEI 2339
Microstructure and mechanical properties of friction stir processed Al-Mg2Si alloys Qing-dong QIN, Hong-long ZHAO, Juan LI, Ying-zhe ZHANG, Xiang-dong SU 2355
Local inhomogeneity of mechanical properties in stir zone of friction stir welded AA1050 aluminum alloy Xiao-chao LIU, Yun-qian ZHEN, Yu-feng SUN, Zhi-kang SHEN, Hai-yan CHEN, Wei GUO, Wen-ya LI 2369
Effect of inter-cycle heat treatment in accumulative roll-bonding (ARB) process on planar isotropy of mechanical properties of AA1050 sheets Mojtaba DEHGHAN, Fathallah QODS, Mahdi GERDOOEI, Hamidreza MOHAMMADIAN-SEMNANI 2381
Microstructure and mechanical properties of TiC nanoparticle-reinforced Mg-Zn-Ca matrix nanocomposites processed by combining multidirectional forging and extrusion Kai-bo Nie, Zhi-hao ZHU, Paul Munroe, Kun-kun Deng, Ya-chao Guo 2394
Comparison on corrosion resistance and surface film of pure Mg and Mg-14Li alloy Chuan-qiang LI, Zhi-pei TONG, Yi-bin HE, Huai-pei HUANG, Yong DONG, Peng ZHANG 2413
Comparison of corrosion resistance of MgAl-LDH and ZnAl-LDH films intercalated with organic anions ASP on AZ31 Mg alloys Jia-ling CHEN, Liang FANG, Fang WU, Xian-guang ZENG, Jia HU, Shu-fang ZHANG, Bin JIANG, Hai-jun LUO 2424
Characterization of grain growth behaviors by BP-ANN and Sellars models for nickle-base superalloy and their comparisons Guo-zheng QUAN, Pu ZHANG, Yao-yao MA, Yu-qing ZHANG, Chao-long LU, Wei-yong WANG 2435
Strong-yet-ductile Ti-Zr alloys through high concentration of oxygen strengthening Yong LIU, Han-chun TANG, Qian-li HUANG, Da-peng ZHAO, Jun-yang HE, Yuan-kui CAO, Min SONG, Bin LIU, Si-hui OUYANG 2449
Effect of α phase morphology on fatigue crack growth behavior of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe alloy Kui-wai CHEN, Su-ping PAN, Hui-qun LIU, Yong JIANG 2459
Effect of cryorolling on microstructure and property of high strength and high conductivity Cu-0.5wt.%Cr alloy Peng-chao ZHANG, Jie-fu SHI, Ying-shui YU, Jun-cai SUN, Ting-ju LI 2472
Effect of Ni-coated MoS2 on microstructure and tribological properties of (Cu-10Sn)-based composites Tian-xu QIU, Shi-yan PAN, Cang FAN, Xu-fei ZHU, Xiao-ping SHEN 2480
Age softening phenomenon and microscopic mechanism of Li-B alloy Hai-feng HUANG, Zhi-Jian LIU, Chao-ping LIANG, Li-bao CHEN 2491
Substrate temperature dependence of chemical state and magnetoresistance characteristics of Co–TiO2 nanocomposite films Hao-yu CHEN, Yi-wen ZHANG, Zhong WU, Zhen-bo QIN, Shan-shan WU, Wen-bin HU 2502
Combustion synthesis of FeAl-Al2O3 composites with TiB2 and TiC additions via metallothermic reduction of Fe2O3 and TiO2 Chun-Liang YEH, Chih-Yao KE 2510
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Progressive fracture processes around tunnel triggered by blast disturbances under biaxial compression with different lateral pressure coefficients Yi LONG, Jian-po LIU, Gang LEI, Ying-tao SI, Chang-yin ZHANG, Deng-cheng WEI, Hong-xu SHI 2518
Hydrophobic intensification flotation: Comparison of collector containing two minerophilic groups with conventional collectors Sheng LIU, Guang-yi LIU, Yao-guo HUANG, Hong ZHONG 2536
Synergistic depression mechanism of zinc sulfate and sodium dimethyl dithiocarbamate on sphalerite in Pb-Zn flotation system Yan-fang CUI, Fen JIAO, Wen-qing QIN, Liu-yang DONG, Xu WANG 2547
Development of hydrometallurgical process for indium recovery from waste liquid crystal display using Cyphos IL 101 Sumitra NAYAK, Niharbala DEVI 2556
Electrochemical behavior and electrolytic preparation of lead in eutectic NaCl-KCl melts Zeng-li ZHU, Huan LIU, Jie-shuang-yang CHEN, Hui KONG, Liang XU, Zhong-sheng HUA, Zhuo ZHAO 2568

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com