Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 31    No. 11    November 2021


Materials Science and Engineering
Review of micro-scale and atomic-scale corrosion mechanisms of second phases in aluminum alloys Yuan-yuan JI, Yun-ze XU, Bin-bin ZHANG, Yashar BEHNAMIAN, Da-hai XIA, Wen-bin HU 3205
Corrosion behavior of Mg-Li alloys: A review Xiao-chun MA, Si-yuan JIN, Rui-zhi WU, Jia-xiu WANG, Gui-xiang WANG, Boris KRIT, Sergey BETSOFEN 3228
Semi-solid processing of aluminum and magnesium alloys: Status, opportunity, and challenge in China Gan LI, Wen-ying QU, Min LUO, Le CHENG, Chuan GUO, Xing-gang LI, Zhen XU, Xiao-gang HU, Da-quan LI, Hong-xing LU, Qiang ZHU 3255
Review of recent trends in friction stir welding process of aluminum alloys and aluminum metal matrix composites John VICTOR CHRISTY, Abdel-Hamid ISMAIL MOURAD, Muhammad M. SHERIF, B. SHIVAMURTHY 3281
Progress in Ti3O5: Synthesis, properties and applications Peng-fei ZHAO,Guang-shi LI,Wen-li LI, Peng CHENG, Zhong-ya PANG, Xiao-lu XIONG, Xing-li ZOU, Qian XU, Xiong-gang LU 3310
Theoretical design and distribution control of precipitates and solute elements in Al-Zn-Mg-Cu alloys with heterostructure Liang-liang YUAN, Ming-xing GUO, Yong YAN, Wei-jun FENG, Zan-yang LIU, Lin-zhong ZHUANG 3328
First-principles investigation on stability and electronic structure of Sc-doped θ′/Al interface in Al-Cu alloys Dong-lan ZHANG, Jiong WANG, Yi KONG, You ZOU, Yong DU 3342
Quenching sensitivity and heterogeneous precipitation behavior of AA7136 alloy Zhi-min MA, Yong ZHANG, Sheng-dan LIU, Yun-lai DENG, Xin-ming ZHANG 3356
Fabrication of ultrafine-grained AA1060 sheets via accumulative roll bonding with subsequent cryorolling Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Charlie KONG, Hai-liang YU 3370
Microstructure evolution of AA5052 joint failure process and mechanical performance after reconditioning with tubular rivet Xiao-qiang REN, Chao CHEN, Xiang-kun RAN, Yu-xiang LI, Xin-gang ZHANG 3380
Effects of trace Ag on precipitation behavior and mechanical properties of extruded Mg-Gd-Y-Zr alloys Dong-dong ZHANG, Chu-ming LIU, Shu-nong JIANG, Ying-chun WAN, Zhi-yong CHEN 3394
Investigation of mechanical and diffusion properties in bcc Ti-Nb-Zr-Sn alloys via a high-throughput method Zhu-hao WEN, Yao WANG, Wei-min CHEN, Li-jun ZHANG, Yong DU 3405
Dynamic recrystallization and silicide precipitation behavior of titanium matrix composites under different strains Er-tuan ZHAO, Shi-chen SUN, Jin-rui YU, Yu-kun AN, Wen-zhen CHEN, Rui-run CHEN 3416
Evolution of coordination between α and β phases for two-phase titanium alloy during hot working Jian-wei XU, Wei-dong ZENG, Da-di ZHOU, Sheng-tong HE, Run-chen JIA 3428
Oxidation and tribological properties of anodized Ti45Al8.5Nb alloy Zhe-xuan LI, Ya-ting BAO, Lian-kui WU, Fa-he CAO 3439
Microstructure evolution of 55Ni-23Cr-13Co nickel-based superalloy during high-temperature cyclic deformation Kai-meng WANG, Hong-yang JING, Lian-yong XU, Lei ZHAO, Yong-dian HAN, Hai-zhou LI, Kai SONG 3452
Mn nanoparticles enhanced dehydrogenation and hydrogenation kinetics of MgH2 for hydrogen storage Yan CHEN, Hao-yu ZHANG, Fu-ying WU, Ze SUN, Jia-guang ZHENG, Liu-ting ZHANG, Li-xin CHEN 3469
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Challenges and new insights for exploitation of deep underground metal mineral resources Peng LI, Mei-feng CAI 3478
Review of gold leaching in thiosulfate-based solutions Feng XIE, Jun-nan CHEN, Jian WANG, Wei WANG 3506
Evidence of fluid evolution of Baoshan Cu-Pb-Zn polymetallic deposit: Constraints from in-situ sulfur isotope and trace element compositions of pyrite Jun-ke ZHANG, Yong-jun SHAO, Ke CHEN, Hua-jie TAN, Rui-chang TAN, Tian-dong ZHANG, Zhong-fa LIU 3530
Exponential decay law of acoustic emission and microseismic activities caused by disturbances associated with multilevel loading and mining blast Shi-da XU, Tian-xiao CHEN, Jia-qi LIU, Chen-rui ZHANG 3549
Enhanced sulfidization flotation of cuprite by surface modification with hydrogen peroxide Guang HAN, Shu-ming WEN, Han WANG, Qi-cheng FENG 3564
Improved CFD modeling of full dissolution of alumina particles in aluminum electrolysis cells considering agglomerate formation Shui-qing ZHAN, Ming-mei JIANG, Jun-feng WANG, Jian-hong YANG 3579
Selective recovery of Cu(II) through polymer inclusion membranes mediated with 2-aminomethylpyridine derivatives Xue-jing QIU, Jia TANG, Jun TAN, Hui-ping HU, Xiao-bo JI, Jiu-gang HU 3591
Quick valence analysis method of vanadium toward accurate toxicity assessment of vanadium-containing hazardous wastes Hong-yi LI, Xin-mian CHEN, Dan-qing LI, Yun GUO, Jiang DIAO, Bing XIE 3602

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com