Transactions of Nonferrous Metals Society of China The Chinese Journal of Nonferrous Metals

您目前所在的位置:首页 - 期刊目录

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

中国有色金属学报(英文版)

Vol. 32    No. 2    February 2022


Materials Science and Engineering
Corrosion resistances of metallic materials inenvironments containing chloride ions: A review Xian-man ZHANG, Zai-yu CHEN, Hong-feng LUO, Teng ZHOU, Yu-liang ZHAO, Zi-cheng LING 377
Effect of heat treatments on microstructure and mechanical properties of sand cast Al-2Li-2Cu-0.5Mg-0.2Sc-0.2Zr alloy Jin-shuo ZHANG, Xiao-xiang ZHONG, Liang ZHANG, Guo-hua WU, Wen-cai LIU 411
Microstructures and corrosion behaviors ofAl-6.5Si-0.45Mg-xSc casting alloy Yu-kun MA, Ming-xing WANG, Ya-nan LIU, Bin CAI 424
Effect of pre-straining on structure and formation mechanism of precipitates in Al-Mg-Si-Cu alloy Yao-yao WENG, Zhi-hong JIA, Li-peng DING, Jin LIAO, Ping-ping ZHANG, Ya-qi XU, Qing LIU 436
Corrosion and pitting behavior of pure aluminum 1060 exposed toNansha Islands tropical marine atmosphere Can PENG, Yu-wei LIU, Ming-xiao GUO, Tian-zhen GU,Chuan WANG,Zhen-yao WANG, Cheng SUN 448
Laser-induced combustionjoining of Cf/Al composites and TC4 alloy Guang-jie FENG, Zhuo-ran LI, Peng HE, Lei SHEN, Zhi ZHOU 461
EnhancedMg/graphene interface adhesion using intermediateMgO layers:First-principles prediction and analysis Wei-cheng WANG, Jin-long LIU, Han-han ZHAO, Qiu-hong YUAN,Lan LUO, Yong JIANG, Yong LIU 472
Fine-grained Mg-1Mn-0.5Al-0.5Ca-0.5Zn alloy withhigh strength and good ductility fabricated by conventional extrusion Guang-lin GU, Xiang-nan KE, Fa-ping HU, Shu-jie ZHAO,Guo-bin WEI,Yan YANG, Xiao-dong PENG, Wei-dong XIE 483
Microstructure and properties of Al-coating on AZ31 magnesium alloy prepared by pack-cementation Jian-jun HU, Jing LIAO, Xian YANG, Jing ZENG, Hui LI, Bo SONG, Hong-bin XU, Ning GUO, Yan JIN 493
Microstructure and mechanical properties of Ti-Nb-Fe-Zr alloys with high strength and low elastic modulus Qiang LI, Qi HUANG, Jun-jie LI, Qian-feng HE, Masaaki NAKAI, Ke ZHANG, Mitsuo NIINOMI, Kenta YAMANAKA,Akihiko CHIBA, Takayoshi NAKANO 503
Effect of microvoids on microplasticity behavior of dual-phase titanium alloy under high cyclic loading (I): Crystal plasticity analysis Kai-di LI, Xiao-ning HAN, Bin TANG, Meng-qi ZHANG, Jin-shan LI 513
Formation mechanism and growth kinetics of TiAl3 phase in cold-rolled Ti/Al laminated composites during annealing Jian-yu Zhang, Yan-hui Wang, Zheng Lü, Qing-an Chen, Ya-yu Chen, He-zong Li 524
Corrosion and tribocorrosion behavior of Ti6Al4V/xTiN composites for biomedical applications J. CHáVEZ, O. JIMéNEZ, D. BRAVO-BARCENAS, L. OLMOS,F. ALVARADO-HERNáNDEZ, M.A. GONZáLEZ, A. BEDOLLA-JACUINDE, M. FLORES 540
Effect of Ta addition on solidification microstructure andelement segregation of IN617B nickel-base superalloy Shuang GAO, Zhen-feng SONG, Bo HE, Lan-zhang ZHOU, Jie-shan HOU 559
Biocompatibility of vascular stents manufactured using metal injection molding in animal experiments Chang SHU, Hao HE, Bo-wen FAN, Jie-hua LI, Tun WANG, Dong-yang LI, Yi-min LI, Hao HE 569
Numerical simulation and experimental verification of large-sized Zr-based bulk metallic glass ring-shaped parts in casting process Fei-long WANG, Qiu-hong HAO, Peng-fei YU, Yu-jing YANG, Ming-zhen MA, Xin-yu ZHANG, Ri-ping LIU 581
Regeneration of Al-doped LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cathode material by simulated hydrometallurgy leachate of spent lithium-ion batteries Fang-cheng LI, Gang ZHANG, Zong-liang ZHANG, Jian YANG, Fang-yang LIU, Ming JIA, Liang-xing JIANG 593
Hydrogen storage properties of magnesium hydride catalyzed byNi-based solid solutions Jian ZHANG, Liu HE, Yuan YAO, Xiao-jie ZHOU, Li-kun JIANG, Ping PENG 604
Effects of co-precipitation temperature on structure andproperties of La and Ydopedcerium zirconium mixed oxides Lian-jie ZHANG, Mei-sheng CUI, Hao WANG, Yong-ke HOU,Shi-lei CHEN, Zhi-zhe ZHAI, Zhi-qi LONG, Yong-qi ZHANG 618
Rapid pressure-assisted sinter bonding in air using 200 nm Cu particles and enhancement of bonding strength by successive pressureless annealing Myeong In KIM, Jong-Hyun LEE 629
Mining, Minerals Processing and Metallurgical Engineering
Failure behavior of horseshoe-shaped tunnel in hard rock underhigh stress:Phenomenon and mechanisms Hao WU, Guo-yan ZHAO, Shao-wei MA 639
Surface characteristics, collector adsorption, and flotation response of covellite in oxidizing environment Yong-gang GAN, Rong-dong DENG, Quan-jun LIU 657
Selective depression mechanism of combination of lime andsodium humate on arsenopyrite in flotation separationofZn–As bulk concentrate Qian WEI, Liu-yang DONG, Cong-ren YANG, Xue-duan LIU, Fen JIAO, Wen-qing QIN 668
Ultrasonic-enhanced selective sulfide precipitation ofcopper ions from copper smelting dust using monoclinic pyrrhotite Xing-fei ZHANG, Jia YUAN, Jia TIAN, Hai-sheng HAN, Wei SUN, Tong YUE, Yue YANG, Li WANG, Xue-feng CAO, Cheng-long LU 682
Thermodynamic modeling of ZrO2-CaO-TiO2 system Shi-yu HE, Qi-sheng FENG, Bao-hua DUAN, Guang-yao CHEN, Zhu WU,Chong-he LI, Xiong-gang LU 696
Interaction mechanism between arsenate andfayalite-type copper slag at high temperatures Da-wei WANG, Zong-wen ZHAO, Zhang LIN, Yan-jie LIANG, Li KANG, Bing PENG 709

ISSN 1004-0609
CN 43-1238/TG
CODEN: ZYJXFK

ISSN 1003-6326
CN 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

主管:中国科学技术协会 主办:中国有色金属学会 承办:中南大学
湘ICP备09001153号 版权所有:《中国有色金属学报》编辑部
------------------------------------------------------------------------------------------
地 址:湖南省长沙市岳麓山中南大学内 邮编:410083
电 话:0731-88876765,88877197,88830410   传真:0731-88877197   电子邮箱:f_ysxb@163.com